Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

ID szkolenia: 376

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#fundusze strukturalne, #resedukacja, #rozliczanie projektów, #sl, #szkoleniaonline, #UE
Opiekun szkolenia

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Program szkolenia

Prowadzący

Termin: 12. września Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT)

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta.

W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych

Cel

Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych z UE w latach 2014 2020 i przygotowanie ich do samodzielnej pracy w zespołach projektowych przy składaniu wniosków o płatność w systemie SL 2014. Program uwzględnia uregulowania najnowszej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązującej od 9 września 2019 roku.

Kształcenie będzie miało formę: kursu

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ankieta

Korzyści

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

 • Znajomość obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie
 • Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie
 • Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków
 • Znajomość zasad zatrudniania personelu
 • Umiejętność rozliczania projektów partnerskich
 • Znajomość zakresu wniosku o płatność
 • Umiejętność przygotowania wniosku o płatność w systemie SL 2014

Zajęcia prowadzone będą w formie: wykład, prezentacja, dyskusja, omawianie konkretnych przypadków.

Program szkolenia

Program szkolenia

 1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie

– obowiązek stosowania Wytycznych
– obowiązek osiągnięcia wskaźników
– zasady przekazywania środków
– wyodrębniona ewidencja księgowa
– obowiązek stosowania SL 2014

 1. Kwalifikowalność rozliczanych wydatków w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności zmienione i częściowo zawieszone w 2020 roku

– zasady kwalifikowalności projektu
– warunki kwalifikowalności uczestnika
– warunki kwalifikowalności wydatku
– koszty personelu projektu
– reguła proporcjonalności
– wydatki w projektach partnerskich

 1. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014

– osoby uprawnione do dostępu do SL 2014
– zasady korzystania z ePUAP i Certyfikatu kwalifikowanego
– podręcznik Beneficjenta do SL 2014
– nawigacja w systemie SL 2014
– rodzaje wniosków o płatność
– identyfikacja wniosku
– informacje o projekcie
– postęp rzeczowy
– wskaźniki
– problemy w trakcie realizacji projektu
– planowany przebieg projektu
– postęp finansowy
– zestawienie dokumentów
– wydatki rozliczane ryczałtowo
– zwroty/korekty
– źródła finansowania wydatków
– rozliczenie zaliczek
– dochód
– załączniki

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

[/su_tabs]

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

12 wrzesień 2022 08:30

Data do:

12 wrzesień 2022 12:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

305 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Kompleksowe warsztaty z konstruowania umów

Zobacz więcej

Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych

Zobacz więcej

Jak dyrektywy UE zmienią kodeks pracy?- planowane zmiany

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia