Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014

21 lutego_10:00 - 15:00

445zł (+VAT)

Termin: 21. lutego Miejsce: Wrocław Cena: 445 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Burak
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta.

W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych

Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych z UE w latach 2014 2020 i przygotowanie ich do samodzielnej pracy w zespołach projektowych przy składaniu wniosków o płatność w systemie SL 2014.

Kształcenie będzie miało formę: kursu

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ankieta

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

 Znajomość zasad realizacji rzeczowej projektu
 Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie
 Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków
 Znajomość zasad zatrudniania personelu
 Umiejętność realizacji projektów partnerskich
 Znajomość zakresu wniosku o płatność
 Umiejętność przygotowania wniosku o płatność w systemie SL 2014

Zajęcia prowadzone będą w formie: wykład, prezentacja, dyskusja, omawianie konkretnych przypadków.

Program szkolenia

  1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie

*obowiązek stosowania SL 2014

*obowiązek stosowania Wytycznych

*obowiązek osiągnięcia wskaźników

*zasady przekazywania środków

*wyodrębniona ewidencja księgowa

  1. Kwalifikowalność rozliczanych wydatków w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności obowiązujące od 9.09.2019 r.

*wydatki w projektach partnerskich

*zasady kwalifikowalności projektu

*warunki kwalifikowalności uczestnika

*warunki kwalifikowalności wydatku

*koszty personelu projektu

*reguła proporcjonalności

  1. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014

*osoby uprawnione do dostępu do SL 2014

*zasady korzystania z ePUAP i Certyfikatu kwalifikowanego

*podręcznik Beneficjenta do SL 2014

*nawigacja w systemie SL 2014

*rodzaje wniosków o płatność

*identyfikacja wniosku

*informacje o projekcie

*postęp rzeczowy

*wskaźniki

*problemy w trakcie realizacji projektu

*planowany przebieg projektu

*postęp finansowy

*zestawienie dokumentów

*wydatki rozliczane ryczałtowo

*zwroty/korekty

*źródła finansowania wydatków

*rozliczenie zaliczek

*dochód

*załączniki

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 03. lutego 2020 cena szkolenia to jedyne 425 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Szczegóły

Data:
21 lutego
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
445zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , ,

Miejsce

Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
ul. Racławicka 15-19
Wrocław, dolnośląskie 50-149 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.