Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rola granic nieruchomości w procesie inwestycyjno-budowlanym – studium przypadków

27 czerwca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 27. czerwca Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem tego szkolenia jest  przedstawienie inwestorom na rynku nieruchomości,projektantom,architektom, urbanistom, wykonawcom prac budowlanych zagadnień związanych z granicami nieruchomości gruntowych, których znajomość położenia i trwałość pozwala na uniknięcie problemów w procesie inwestycyjnym.To także przekazanie niezbędnej wiedzy wykonawcom prac geodezyjnych, którzy te granice realizują dla potrzeb procesu budowlano-inwestycyjnego. Czy granica na mapie geodezyjnej na pewno przebiega tak jak to ukazano? Jaka to granica, kiedy granica jest prawnie ustalona? Jak sprawdzić wiarygodność mapy geodezyjnej? Co to są atrybuty punktów granicznych i jak je czytać? Na te oraz szereg innych pytań uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedzi oraz zostanie ukazane praktyczne stosowanie przepisów.

Proces inwestycyjno-budowlany cyfryzuje się. Wraz z nim cyfryzacji podlega również geodezja. Problemem nie staje się już często czas realizacji prac geodezyjnych, natomiast wciąż niestety jakość danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Szkolenie to ma pomóc wykonawcom prac geodezyjnych w trudnym procesie związanym z poprawą jakości tych danych a inwestorom i deweloperom na rynku nieruchomości powinno dać możliwość lepszej weryfikacji i umiejętności „czytania” opracowań geodezyjnych związanych z granicami gruntów, których przekroczenie podczas lokowania inwestycji może wiązać się z ogromnymi problemami, nierzadko finansowymi i prawnymi.

 

 1. Różnice pojęć: granica nieruchomości i granica działki ewidencyjnej.
 2. Definicje prawne pojęcia nieruchomości.
 3. Regulacje prawne związane z czynnościami geodezyjnymi w budownictwie.
 4. Jakiego rodzaju opracowania geodezyjne są niezbędne w procesie budowlano-inwestycyjnym?
 5. Granica prawna a granica ewidencyjna nieruchomości.
 6. Punkt graniczny wyznaczający przebieg granicy. Co to jest atrybut punktu granicznego. Ewidencjonowanie punktów granicznych.
 7. Kiedy należy wznowić znaki graniczne, kiedy wyznaczyć granice ewidencyjne a kiedy należy ustalić położenie punktów granicznych? Analiza materiałów źródłowych.
 8. Pojęcie ustalenia granic? Na czym ono polega? Jakie przepisy to zagadnienie regulują, jaki charakter mają te czynności i jakie skutki prawne wywołują.
 9. Czynności geodezyjne podczas ustalania granic. Dokumenty sporządzane w toku ww. czynności. Z jakich dokumentów mógłby korzystać inwestor, właściciel nieruchomości.
 10. Pojęcie granic „ustalonych uprzednio”. Warunki wznowienia znaków granicznych. Pojęcie znaku granicznego. Markowanie a stabilizacja znaków granicznych. Trwałość znaków granicznych.
 11. Dokumenty powstające w wyniku wznowienia granic.
 12. Zabezpieczenie znaków granicznych w toku inwestycji.
 13. Odległości obiektów budowlanych od granic nieruchomości.
 14. Wyznaczenie granic ewidencyjnych. Warunki, jakość danych ewidencji gruntów i budynków, dokumenty.
 15. Przyjęcie granic podczas podziałów nieruchomości. Procedura, dokumenty.
 16. Wykorzystanie osnów geodezyjnych w pomiarach dotyczących granic nieruchomości.
 17. Skutki błędnego określenia granic na mapach do celów projektowych i ich naprawienie.
 18. Ochrona prawna znaków granicznych.
 19. Przykłady praktyczne. Przypadki.
 20. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 06. czerwca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

FORMA ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  profesjonalną platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertom na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.