Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ

17 lutego_10:00 - 15:00

445zł (+VAT)

Termin: 17. lutego Miejsce: Lublin Cena: 445 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Burak
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl

 

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął właśnie projekt nowelizacji Prawa budowlanego, które mają stać się przedmiotem prac parlamentarnych jeszcze w tej kadencji. Przedmiotem szkolenia będzie zaprezentowanie planowanych i uchwalonych zmian na tle obowiązujących procedur administracyjnych, poprzedzających realizację inwestycji.

Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie:

 • jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy przygotowania inwestycji w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z uwzględnieniem aktualnych zmian ustaw regulujących proces inwestycyjno-budowlany?

Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia inwestycji wraz z aktualną podstawą prawną poszczególnych czynności.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy urzędów gmin oraz starostw i urzędów wojewódzkich wydający decyzje administracyjne:
  o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt) oraz o pozwoleniu na budowę a także przyjmujący zgłoszenia;
 • inwestorzy realizujący zamierzenia budowlane zwykłe oraz celu publicznego;
 • autorzy projektów budowlanych.

PROGRAM SZKOLENIA:

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 1. Ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych.
 2. Terminy proceduralne.
 3. Zakres formalny wniosków i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.
 4. Ponaglenie w sytuacji bezczynności organu lub przewlekłości postępowania.
 5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, formy zawiadomienia i zasady ich stosowania.
 6. Wątpliwości co do stanu faktycznego i/lub prawnego sprawy.
 7. Mediacja w celu wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i/lub prawnych sprawy.
 8. Uzgodnienia w toku postępowania oraz posiedzenie w trybie współdziałania.
 9. Decyzja administracyjna i jej elementy.
 10. Skutki prawne zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołana przez strony postępowania.
 11. Rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja wykonalna, ostateczna i/lub prawomocna.
 12. Postępowanie wyjaśniające w ramach rozpatrywania odwołania.
 13. Milcząca zgoda jako efekt postępowań uproszczonych.
 14. Przygotowanie realizacji inwestycji na podstawie ustaleń aktów prawa miejscowego.
 15. Przygotowanie realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 16. Pozwolenia na budowę i inne formy zgody budowlanej.
 17. Co na pozwolenie a co na zgłoszenie?
 18. Ogólne zasady realizacji inwestycji z wykorzystaniem specustaw.

Wieloletni pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli. Obecnie współpracuje z firmą zarządzającą procesami inwestycyjnymi oraz koordynującą postępowania administracyjne w budownictwie.

Od ponad 5 lat prowadzi liczne szkolenia z zakresu procedury wydawania decyzji administracyjnych, związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na podstawie przepisów zwykłych (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego
i przepisów powiązanych) oraz szczególnych (specustaw: drogowej, kolejowej, czy mieszkaniowej).

Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, szkoląca porusza od dawna w licznych publikacjach w prasie branżowej – Gazecie Samorządu i Administracji, Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa. Jest autorką wydanej we wrześniu 2018r. przez Wydawnictwo C.H.BECK książki pt. Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 15. stycznia cena szkolenia to jedyne 415 zł/os!

Po tym terminie cena szkolenia do 445 zł/os.

 

Szczegóły

Data:
17 lutego
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
445zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , ,

Miejsce

Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji
Aleje Racławickie 8, II piętro, lokal 18A
Lublin, 20-037 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.