Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia doręczonych zobowiązanemu w związku z nieuiszczeniem opłaty. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

ID szkolenia: 1517

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#deklaracja, #deklaracjaśmieciowa, #szkolenieonline, gospodarowanie odpadami, odpady, oplaty
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 27. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Najważniejsze zagadnienia

 1. Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty?
 2. Jaki jest termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wydania decyzji określającej np. za 2017r.?
 3. Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 należy uznać za przedawnioną w roku 2022 jeżeli nie podjęto żadnych działań skutkujących przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia?
 4. Czy w decyzji określającej opłatę za okresy wsteczne należy naliczyć odsetki od zaległości?
 5. Czy i na jakich zasadach zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego, w którym momencie następuje zajęcie środków na rachunku bankowym)?
 6. Czy w przypadku przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy równocześnie odpisać z ksiąg rachunkowych należność główną, odsetki i koszty upomnienia?
 7. W jaki sposób udokumentować przedawnienie opłaty, odsetek i kosztów upomnienia?

 

Szczegółowy program

1.Prawno-podatkowe aspekty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.1.Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminowość deklarowania opłaty(kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?)

2.2.Kto powinien złożyć deklarację w przypadku gdy nieruchomość jest wynajmowana  lub oddana w użyczenie?.

2.3.Kto składa deklarację w przypadku lokali (mieszkalnych lub/i użytkowych) stanowiących własność gminy?

2.4. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2017r. (na których drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?)

2.5. W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne (czy należą się odsetki za okresy wsteczne, w przypadku gdy deklaracje nie były składane? Od kiedy liczyć odsetki?)

2.6. Czy właściciel, który sprzedał nieruchomość musi złożyć deklarację wygaszającą zobowiązanie (najnowsze orzecznictwo, co jeżeli deklaracja tzw. zerowa nie zostanie złożona a aktualny właściciel płaci opłatę? Czy opłata od „starego” właściciela, wobec niezłożenia deklaracji tzw. zerowej nadal się należy?)

 1. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych.

3.1. Nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie).

3.2. Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia, termin wydania decyzji, jaki termin płatności określić w decyzji? kiedy przedawni się prawo do wydania decyzji a kiedy zobowiązanie wynikające z decyzji?).

3.3.Konsekwencje braku segregacji odpadów.

3.4.Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3.5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej podwyższoną opłatę, a kiedy zobowiązanie wynikającej z tej decyzji.

3.6. Przypis podwyższonej opłaty (kiedy i na jakiej podstawie? Czy przypisu można dokonać tzw. persaldem?)

 1. Zmiana danych w deklaracji.

4.1.Termin składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych.

4.2.Ograniczona możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okresy wsteczne (np. w przypadku śmierci mieszkańca),

4.3.Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją?

4.4.Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd?

4.5. Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty?

4.6. Czy i w jakich przypadkach  organ podatkowy może sam dokonać korekty złożonej deklaracji?

4.7.Jak powinien postąpić organ podatkowy w sytuacji, gdy zobowiązany zmienia w sposób nieuprawniony złożoną uprzednio deklarację?

 1. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.1. Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.2. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji.

5.3. Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.4. Na jakiej podstawie można zwrócić się do innych organów o udostępnienie informacji potrzebnych do postępowania?

5.5. Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?

 1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.1.Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej?

7.2. Czy i kiedy można nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności aby nie dopuścić do przedawnienia?

7.3.Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej (np. decyzja wydana w 2016r. lub 2017r. )

7.4. Jakie działania przerywają bieg przedawnienia zobowiązania?

7.5. Jak liczyć terminy po przerwaniu biegu przedawnienia?

7.6. Co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?

 1. Ranga i znaczenie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek.

8.1.Zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.

8.2. Czy zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty w związku ze zmianą stawek musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?

8.3. Od kiedy należy płacić opłatę w zmienionej wysokości w przypadku gdy zawiadomienie zostanie doręczone z np. kilkumiesięcznym opóźnieniem (czy należą się w takim przypadku odsetki od zaległości)?

8.4.Przypis należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z zawiadomienia w księgach rachunkowych jednostki.

8.5. Kiedy przedawnia się  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z zawiadomienia?

 1. Zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia.

9.1. Jak należy liczyć termin przedawnienia w odniesieniu do kosztów upomnienia doręczonego przed 20 lutym 2021r. a jak po tej dacie?

9.2. Czy w przypadku braku wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w określonym terminie upomnienie musi być zobowiązanemu zawsze doręczone, bez względu na to czy wysokość opłaty wynika z deklaracji, decyzji lub zawiadomienia?

9.3.Czy i kiedy  w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego doręczenia upomnienia?

9.4. Zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia.

9.5. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów odpisać przedawnione koszty upomnienia z ksiąg rachunkowych?

 

 1. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

 

 

 

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,   prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – 279 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

27 styczeń 2022 09:00

Data do:

27 styczeń 2022 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

315 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Regulowanie stanu prawnego różnych rodzajów nieruchomości – gdzie znaleźć źródła tytułów prawnych do nieruchomości?

Zobacz więcej

Ustawowe obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

Zobacz więcej

Odczytywanie treści map geodezyjnych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia