Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty”

27 maja_09:00 - 13:00

299zł (+VAT)

Termin: 27. maja Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W trakcie trwania szkolenia jest możliwość omówienia:

– wszystkich formularzy Niebieskie Karty;

-zapoznania uczestników z przykładowym Zarządzeniem o powołaniu Grupy Roboczej;

– protokołem zakończenia procedury NK;

– pismem o wgląd w sytuację rodzinną;

– wzorami wewnętrznych formularzy, dokumentujących działania w ramach procedury.

Szkolenie prowadzę w formie otwartej, każdy z uczestników szkolenia może zadawać pytania. W trakcie szkolenia prezentuję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w formie prezentacji
w programie Power Point. Na życzenie uczestników szkolenia mogę udostępnić materiały w formie wydruku (prezentacja, formularze Niebieska Karta, itp.)

Szkolenie ma charakter otwartej dyskusji, tak aby uczestnicy mogli mi zadawać pytania i podejmować dyskusję na dany temat, gdyż praktyka pokazuje, że gminy podchodzą do tej samej problematyki w różny sposób. W związku z tym szkolenie nie ma formy wykładu.

Omawiana problematyka opiera się na wiedzy, doświadczeniu i przykładach z pracy, w ramach procedury NK. Odwołuje się także do ustawodawstwa problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program:

1. Co to jest przemoc;

2. Co to jest procedura Niebieskie Karty;

3. Co to jest „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie;

4. Formy/rodzaje przemocy:
– Przemoc fizyczna,
– Przemoc psychiczna,
– Przemoc seksualna
– Przemoc ekonomiczna
– Zaniedbanie

5. Przemoc a Konflikt;

6. Jakie podmioty są uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?;

7. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?;

8. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?;

9. Niebieska Karta – „A”;

10. Terminy w procedurze NK;

11. Formularz „A” a nieobecność ofiary przemocy;

12. Zadania Grup Roboczych;

13. Niebieska Karta „B”;

14. Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK;

15. Notatki w ramach procedury NK;

16. Zaproszenie ofiary i Wezwanie sprawcy;

17. Treść zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury;

18. Brak współpracy w ramach procedury NK;

19. Kurator sądowy a wdrożenie procedury NK;

20. Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK;

21. Protokoły z posiedzeń GR/ZI;

22. Procedura NK dla osób nie mieszkających razem;

23. Jak postąpić gdy ofiara mieszka w innej gminie niż sprawca?

24. Co w sytuacji, gdy sprawca się wyprowadza?;

25. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną;

26. Niebieska Karta „C”;

27. Niebieska Karta „D”;

28. Formularz NK D – data urodzenia czy wiek osoby (RODO)?;

29. Częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie;

30. Druki wewnętrzne w procedurze NK;

31. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

32. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR;

33. Kto zamyka procedurę NK?;

34. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty;

35. Dokumentacja do zamknięcia procedury NK;

36. Przesłanka “uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”;

37. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty;

38. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK;

39. Dostęp do dokumentacji NK;

40. Radca prawny/adwokat a wgląd w dokumentację NK;

41. Postępowanie Cywilne a dokumentacja NK;

42. Udostępnianie dokumentacji Policji;

43. Dokumentacja NK na potrzeby innych urzędów/organizacji;

44. Kserokopia Dokumentacji NK;

45. Długotrwałe skutki przemocy;

46. Błędy tzw. „Pomagaczy”;

47. Następstwa u ofiar przemocy;

48. Działania gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy: (Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy, Programy korekcyjno – edukacyjne, itp.).

49. Omówienie zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie w listopadzie 2020 r..

 

Na szkoleniu omawiane będą  także najnowsze propozycje zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 13. maja  cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
*Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
*W oparciu o  platformę szkoleniową
*Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
*Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.