Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRESIE, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO

25 sierpnia_09:00 - 13:00

329zł (+VAT)

Termin: 25. sierpnia Miejsce: on-line  Cena: 319zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

CEL SZKOLENIA I KORZYŚCI:
1. Omówienie procedury prawidłowego postępowania w sprawie wydawania decyzji dot. naruszenia stanu wód na gruncie
2. Omówienie kwestii dot. utrzymywania urządzeń wodnych
3. Omówienie kwestii dot. utrzymywania melioracji
4. Omówienie problemów praktycznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przypadków z praktyki trenera oraz uczestników szkolenia
5. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów praktycznych, wymiana doświadczeń

ODBIORCY:

 1. Pracownicy urzędów gmin/miast (Wydziały/Referaty Ochrony Środowiska i in. zajmujące się problematyką prawa wodnego)
 2. Pracownicy Wód Polskich
 3. Inni zainteresowani problematyką szkolenia

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne
2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.
3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:
1) Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r
2) Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r
4. Kwestie proceduralne:
1) Wszczęcie postępowania
2) Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:
a) Kto jest stroną postępowania
b) Kwestie problematyczne- nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.
3) Przeprowadzanie czynności dowodowych- oględziny
4) Ekspertyza biegłego:
a) Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
b) Zakres ekspertyzy-na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta
c) Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania-czy mamy obowiązek zlecać nową ekspertyzę
d) Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania
e) Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA
f) Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy
g) Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?
5) Badanie zarzutu przedawnienia- jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu)
6) Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.
7) Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.-jak prawidłowo sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków
8) Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:
a) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr.wod.- w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.
b) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr.wod. -w tym wskazanie obowiązków dot. utrzymywania melioracji wodnych
c) Jakie dowody musi posiadać gmina by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
d) Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
e) Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania
f) Inne problemy-np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr.wod. a art. 26 ustawy o odpadach,
9) Kwestie dot. niewykonania nakazu:
a) Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
b) Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?
10) Ugoda wodnoprawna:
a) Kiedy może być zawarta
b) Zatwierdzanie ugody
11) Inne problemy praktyczne:
a) „Spory sąsiedzkie”
b) Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania
12) Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań
13) Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

UWAGA:PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 2. sierpnia cena to jedyne 299 zł/os!!

Szczegóły

Data:
25 sierpnia
Czas:
09:00 - 13:00
Koszt:
329zł (+VAT)
Wydarzenie kategorii:
, , , , , , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.