Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Procedura „Niebieskie Karty”, aspekty praktyczne i problematyczne w realizacji procedury NK. Interwencyjne odebranie dziecka przez pracownika socjalnego, w związku z przemocą w rodzinie

22 czerwca_09:00 - 13:00

315zł(+VAT)

Termin: 22. czerwca 2022 r.Miejsce: online Cena: 315 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCele i korzyściZagadnienia szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, Zastępców Przewodniczących, Sekretarzy Zespołów, Koordynatorów Grup Roboczych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty,
Kuratorów Sądowych, przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

– nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty;
– przygotowanie uczestników szkolenia do kontroli w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty;
– nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obowiązków poszczególnych służb uczestniczących w „procedurze odebrania dziecka”;
– omówienie zasad przewozu dziecka, w ramach interwencyjnego odebrania dziecka;
– przekazanie uczestnikom dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury NK;
– omówienie projektu najnowszej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
– omówienie najczęściej występujących problemów w realizacji Procedury Niebieskie Karty;

Co to jest procedura Niebieskie Karty;

– „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie”. Warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK?;

– Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form;

Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć;

– Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?. Czy asystent rodziny może wdrożyć procedurę NK?;

– Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?;

– W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?;

– Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;

– Niebieska Karta – „A”;

– Osoby małoletnie a procedura NK;

Terminy w procedurze NK;

– Formularz „A” a nieobecność ofiary przemocy;

– Zadania Grup Roboczych;

– Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą;

Niebieska Karta „B”; Sposób dokumentowania przekazania osobie podejrzewanej o doświadczanie przemocy, formularza NK „B”;

– Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK;

– Notatki w ramach procedury NK;

– Zaproszenie ofiary i Wezwanie sprawcy. Czy zawsze Przewodniczący wzywa i zaprasza na posiedzenie Grupy Roboczej?;

Treść zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury;

– Brak współpracy w ramach procedury NK; Czy brak współpracy wstrzymuje realizację procedury NK?;

– Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK;

– Protokoły z posiedzeń GR/ZI. Kto sporządza Protokół z posiedzenia ZI i GR, sekretarz czy koordynator GR?;

– Procedura NK dla osób nie mieszkających razem. Czy fakt oddzielnego zamieszkiwania lub zmiany miejsca zamieszkania przez osobę podejrzewaną o doświadczania i stosowanie przemocy, wstrzymuje realizację Procedury NK?;

– Procedura NK w stosunku do obcokrajowca; Czy można wdrożyć procedurę NK wobec obcokrajowca?. Co w przypadku, gdy obcokrajowiec, objęty procedurą NK zgłasza, iż nie rozumie języka polskiego w piśmie i w mowie?;

– Jak postąpić gdy ofiara mieszka w innej gminie niż sprawca? Zamknąć procedurę?;

– Pismo o wgląd w sytuację rodzinną. Zasady sporządzania pisma;

Niebieska Karta „C”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;

Niebieska Karta „D”; Omówienie formularza i zasad wypełniania;

– Formularz NK D – data urodzenia czy wiek osoby (RODO)?;

– Druki wewnętrzne w procedurze NK;

– Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

– Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR? Czy możemy dopuścić profesjonalnego pełnomocnika do Posiedzenia ZI/GR a jeżeli nie to na jakie przepisy można się powołać?;

– Nośnik CD w procedurze NK; Czy istnieje obowiązek przyjęcia CD do dokumentacji NK?;

– Kto zamyka procedurę NK, Zespół Interdyscyplinarny czy Grupa Robocza?;

– Dokumentacja do zamknięcia procedury NK;

– Przesłanka “uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”. Wyjaśnienie pojęcia;

– Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Co zawiera Protokół, kto sporządza Protokół?;

– Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK ( monitoring);

– Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doświadczanie
i stosowanie przemocy;

– Radca prawny/adwokat a wgląd w dokumentację NK. Podstawa prawna do udostępnienia lub odmowy udostępnienia dokumentacji;

– Postępowanie Cywilne a dokumentacja NK;

– Udostępnianie dokumentacji Policji;

– Dokumentacja NK na potrzeby innych urzędów/organizacji. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;

– Kserokopia Dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?;

– Błędy tzw. „Pomagaczy”;

– Następstwa u ofiar przemocy;

– Osoba duchowna a członkostwo w GR/ZI;

– Omówienie art. 12a Ustawy tj., Interwencyjne odebranie dziecka. Przeanalizowanie obowiązków poszczególnych osób uczestniczących
w „procedurze odebrania dziecka”, przewóz dziecka, w ramach interwencyjnego odebrania dziecka oraz dalsze postępowanie po odebraniu dziecka;

– Omówienie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 2011r., w kontekście udzielanego wsparcia przez funkcjonariusza Policji, na wniosek pracownika socjalnego, w związku z interwencyjnym odebraniem dziecka;

– Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z dnia 30.11.2020r.;

– Problemy w realizacji Procedury NK;

– Projekt najnowszej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Omówienie proponowanych zmian;

– Projekt ponownej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej. Omówienie proponowanych zmian;

– Podsumowanie i dyskusja.

 

Praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 06. czerwca cena szkolenia to jedyne 289 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.