Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PROBLEMATYKA REKULTYWACJI GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH – WARSZTATY

28 stycznia_09:00 - 14:00

329(+VAT)

Termin: 28. stycznia Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cele szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Utrwalenie umiejętności samodzielnego czynności procesowych, takich jak: prowadzenie postępowań dowodowych, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie tzw. postępowań wpadkowych, stosowanie środków egzekucyjnych z uwzględnieniem specyfiki rekultywacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych, oraz realizacja czynności cywilno-prawnych.

Wszyscy pracownicy administracji publicznej i organów administrujących, którzy są zaangażowani w realizację czynności administracyjnych związanych z ochroną gruntów rolnych (pracownicy starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i gmin)

I.Część ogólna

1.Prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych
2.Problemy prawne związane z prowadzeniem rekultywacji
3.Wpływ uwarunkowań covidowych

II. Podstawy prawne prowadzenia rekultywacji gruntów

1.Istota rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz gruntów o innym charakterze
2.Zakres obowiązków dotyczących kontroli rekultywacji gruntów, w tym sporządzanie opinii przez rzeczoznawców
3.Stosowanie sankcji za niewłaściwe wykonanie bądź brak wykonania rekultywacji gruntów

 • opłaty
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej

III.Warsztaty praktyczne dotyczące sporządzania decyzji rekultywacyjnych

1.Forma i zakres decyzji
2.Zakres i treść opinii
3.Błędy przy wydawaniu decyzji
4.Niewłaściwe oznaczenie strony lub podmiotów na prawach stron
5.Błędy w wezwaniach i zawiadomieniach
6.Odwołania od decyzji

IV.Rodzaje rekultywacji i tryb ich prowadzenia w oparciu o różne podstawy prawne

1.Rekultywacja gruntów rolnych i leśnych przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
2.Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej – przepisy Prawa geologicznego i górniczego
3.Rekultywacja terenów zanieczyszczonych – przepisy Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
4.Rekultywacja miejsca składowania odpadów – przepisy ustawy o odpadach

V.Rekultywacja gruntów na obszarach Natura 2000 i innych formach ochrony przyrody

1.Prowadzenie rekultywacji gruntów a obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zakres i skutki
2.Prowadzenie rekultywacji gruntów a obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody

 

Uwaga: Odpowiedzi na pytania uczestników będą realizowane na bieżąco w trakcie warsztatów.

Istnieje możliwość zadawania pytań i zasięgania opinii trenera przez każdego uczestnika (jednorazowo) w ciągu jednego tygodnia po realizacji szkolenia.

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego w organie administracji rządowej zajmującym się ochroną środowiska. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższa Izba Kontroli, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej. Viceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, delegat w Copa-Cogeca w Brukseli, uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 3 stycznia cena szkolenia to 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.