Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawne podstawy działania spółek komunalnych – poprzez kodeks spółek handlowych do ustawy o gospodarce komunalnej. Podsumowanie zmian oraz kluczowych regulacji prawnych.

23 września_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 23. września 2021 Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Poznanie głównych podstaw prawnych funkcjonowania spółek komunalnych, zasad kształtowania relacji pomiędzy gminą i spółkami, ograniczeń w pełnieniu niektórych funkcji oraz zasad wynagradzania członków organów spółek i ich odpowiedzialności.

Informacja ogólne

1. ustawa o samorządzie gminnym
2. ustawa o gospodarce komunalnej
3. rodzaje spółek z udziałem gminy
4. spółki działające w sferze i poza sferą użyteczności publicznej
5. tworzenie spółki, kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) oraz rady gminy
6. przystąpienie gminy do spółki istniejącej
7. przekształcenie w spółkę prawa handlowego

Bieżąca działalność spółki komunalnej

1. nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – podstawowe założenia, uprawnienia
2. podział uprawnień organów gminy wobec spółki
3. organy spółki, sposób powołania, osoby uprawnione do zasiadania w organach,
4. regulacje dla kandydatów do rad nadzorczych i zarządów – ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
5. zasady wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych – ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
6. ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawa antykorupcyjna)y pełni funkcje publiczne
7. ustawy branżowe

Kodeks spółek handlowych, w tym ostatnie nowelizacje

1. KSH jako ustawa regulująca funkcjonowanie spółek handlowych
a) przepisy ogólne
b) zarząd,
c) walne zgromadzenie,
d) rada nadzorcza
2. Jak wygląda odpowiedzialność cywilna członków organów na gruncie KSH i kodeksu cywilnego (kluczowe regulacje)?
3. Jak kształtuje się odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki?
a) odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce
b) nieterminowe zgłoszenie wniosku o upadłość spółki – art. 21 Prawa upadłościowego
c) odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne (art. 116 Ordynacji podatkowej)
4. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności (art. 373 Prawa upadłościowego)
5. zmiany w KSH

Walka z nadużyciami w spółce komunalnej

1. kluczowe podstawy prawne dot. korupcji i nadużyć (kodeks karny i inne akty prawne)
2. odpowiedzialność organów spółki
3. wytyczne CBA
4. wdrażanie polityki antykorupcyjnej i kodeksów etycznych
5. zapoznawanie osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za nadużycia
6. wdrożenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących prezentów i innych korzyści
7. opracowanie i wdrożenie procedur informowania właściwych organów o korupcji
8. opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości i ochrony pracowników sygnalizujących nieprawidłowości

 

Doktor nauk prawnych, radca prawny, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 09.września cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.