Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawne aspekty korzystania ze środowiska, szkód w środowisku oraz skutków awarii przemysłowych

6 września_09:00 - 13:00

399zł(+VAT)

Termin: 06. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest usystematyzowanie zagadnień związanych z odpowiedzialnością podmiotów korzystających ze środowiska – producentów przemysłowych, jak również osób w nich zatrudnionych – kadry zarządzającej – za sprawy środowiskowe (następstwa awarii przemysłowych, naruszania ram decyzji i zezwoleń na korzystanie ze środowiska, naruszenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadowej, etc.).

1.Przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego lub działanie bez wymaganego pozwolenia – postępowanie przed organami, gromadzenie materiału dowodowego, oględziny, rozprawy administracyjne, opinie techniczne i opinie biegłych, zeznania świadków, opłaty za przekroczenia, odwołania, skargi do sądu;

2.Przekroczenie warunków pozwolenia na korzystanie ze środowiska lub działanie bez wymaganego pozwolenia – postępowanie przed organami, gromadzenie materiału dowodowego, oględziny, rozprawy administracyjne, opinie techniczne i opinie biegłych, zeznania świadków, opłaty za przekroczenia, odwołania, skargi do sądu;

3.Przekroczenie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia lub działanie bez wymaganej decyzji – postępowanie przed organami, opłaty za przekroczenia, konsekwencje przekroczenia;

4.Wyrządzenie szkody w środowisku – postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, postępowanie przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, postępowanie karne (postępowanie przygotowawcze przed prokuraturą, postępowanie przed sądem);

5.Kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz Kodeks spółek handlowych – omówienie czynów zabronionych związanych z tematyką środowiskową, gdzie wina za popełnienie przestępstwa może być przypisana kadrze zarządzającej spółki prawa handlowego;

6.Podstawowe prawa i obowiązki podejrzanego, obwinionego, oskarżonego i świadka w postępowaniu karnym (m.in. składanie wyjaśnień, zeznań, prawo do odmowy składania wyjaśnień i zeznań, odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań).

7.Gospodarka odpadowa – naruszenia ustaw o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem tematyki BDO oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, postępowanie, kary, odwołania;

8.Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody w środowisku – w stosunku do osób trzecich (sąsiadów, kontrahentów, samorządu);

Adwokat – praktyk na co dzień prowadzący w kancelarii sprawy administracyjne i sądowe m.in. z zakresu prawa wodnego.

Doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych oraz branżowych; doświadczenie dydaktyczne i trenerskie; szkolenia z zakresu prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, odpowiedzialności prawnej dla m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – centrala; Ministerstwo Rolnictwa; Gaz-System S.A.; Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; Port Lotniczy Modlin, Grupa Maspex Wadowice; administracja samorządowa – kilkaset godzin szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 19. sierpnia cena szkolenia to jedyne 359 zł/os!!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.