Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawne aspekty finansowania inwestycji spółki komunalnej

8 października 2021_09:00 - 13:00

359(+VAT)

Termin:08 październik  Miejsce: online  Cena: 359 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
ProgramProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

I. Rodzaje źródeł finansowania inwestycji. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania.
II. Wymogi formalne wyboru sposobu finansowania inwestycji.
III. Finansowanie inwestycji poprzez transakcje na udziałach.
IV. Umowy inwestycyjne – charakter prawny.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w roku 2000 uzyskał tytuł magistra administracji, a w roku 2002 tytuł magistra prawa. Następnie kontynuował pracę naukową na studiach doktoranckich po ukończeniu, których w roku 2018 obronił rozprawę doktorską pt. „Osoby trzecie a kompetencje organów komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jest on również autorem publikacji naukowych z zakresu spółek komunalnych („Organ nadzoru w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, „Urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, jako aport do komunalnej spółki z o.o.”).

Pracę zawodową rozpoczynał w bankowości, a od 2001r. związany jest ze spółkami komunalnymi. W latach 2001 do 2006 oraz 2008 – 2015 był członkiem Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy, którego zadaniem jest opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

W 2004 roku pełnił funkcję członka komisji przetargowych przy przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Warszawie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszu przedakcesyjnego ISPA, natomiast
w latach 2006 – 2013 powierzono mu członkostwo w komisjach przetargowych
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Radca Prawny dr Bogdan Pyszny był również wiodącym prawnikiem, w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Bąk (Katowice), odpowiedzialnym za obsługę transakcji wniesienia zorganizowanej część przedsiębiorstwa do istniejącej spółki komunalnej, a której to wartość wynosiła ponad 13 mln. zł. Doradzał również w transakcjach finansowania inwestycji ze środków Skarbu Państwa o wartości ponad 27 mln.zł.

W latach 2016/2017r. był powołany przez Prezydenta Miasta Rybnika do zespołu zadaniowego do spraw nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych Miasta Rybnika.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 17 września cena szkolenia to 329 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.