Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle Ustawy o petycjach

14 lutego_09:00 - 13:00

270zł(+VAT)

Termin: 14. lutego  Miejsce: online Cena: 270 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

-przedstawienie zagadnień dotyczących skarg i wniosków,

-poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie  w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień, które powodują kierowanie skarg

-prawidłowe postępowanie z wnioskami

-omówienie zasad składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów

Kierownicy komórek organizacyjnych nadzorujących zagadnienia skarg i wniosków,  pracownicy zajmujący się organizacją przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzeniem obowiązującej dokumentacji.

Tematyka dotyczy administracji rządowej i samorządowej oraz  rządowych i samorządowych  jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.e

1.Omówienie zagadnień organizacyjno –technicznych
– przepisy prawne dotyczące skarg i wniosków
– uregulowania wewnętrzne
2.Pojęcie skargi i wniosku
3.Organy właściwe do rozpatrywania.
4.Wnoszenie oraz przyjmowanie skarg i wniosków
– tryb bezpośredni
– tryb pośredni
5.Kwalifikacja – dekretacje przełożonych
6.Przekazywanie skarg i wniosków do właściwych organów
7.Terminy rozpatrywania – przedłużanie
8.Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
– centralny rejestr skarg i wniosków
– akta poszczególnych spraw
9.Rozpatrywanie merytoryczne
– prowadzenie postępowania wyjaśniającego
– dokumentowanie czynności –protokół ,notatka służbowa
10.Przygotowanie odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy w przypadku
-bezzasadności –zmiany KPA w tym zakresie
-zasadności skargi lub wniosku
11.Postępowanie z anonimami
12.Sprawozdania i oceny przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków
13.Podejmowane działania zmierzające do usunięcia przyczyn skarg oraz wykorzystywanie wniosków do polepszenia działalności odcinków pracy administracji
14.Omówienie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach

Regulacje prawne
1.Kodeks Postępowania Administracyjnego Dział VIII
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz,U z 2002 Nr 5 poz.46
3.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach Dz.U.z 2018 poz.870

Prawnik –praktyk. Doświadczenie zdobyte w pracy w administracji rządowej -Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, w wydziałach-Prawnym, Kontroli i Instruktażu, Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Szkolenie w ramach Projektu Rozwoju Ośrodków Szkoleniowych Administracji Publicznej w Polsce organizowane przez Uniwersytet w Leuven Public Management Center w Belgii. Pierwsze szkolenie dla pracowników nowozatrudnionych z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego przeprowadzone w 1986,następne dla pracowników odbywających aplikację administracyjną.
Od 2000 roku wykładowca autorskich programów dla pracowników administracji publicznej. Opracowała i realizowała programy z zakresu:
-praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego;
-praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, ministerstwach, urzędach centralnych;
-profesjonalnej obsługi interesantów;
-zasad korespondencji urzędowej;
-funkcjonowania kontroli wewnętrznej;
-przygotowania dokumentacji do elektronicznego obiegu;
-roli kadry kierowniczej w organizacji i i funkcjonowaniu urzędów, jednostek organizacyjnych;
-Jak postępować ze skargami i wnioskami oraz petycjami.
Nadto prowadzi szkolenia dla pracowników, którzy odbywają służbę przygotowawcza w administracji publicznej –bloki tematyczne dotyczące kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
Realizowała projekt w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu .Społecznego

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Zajęcia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktyczną ich realizację.

Materiały szkoleniowe- wzory –przydatne  w bieżącej pracy.

Warto zainteresować się tą tematyką z uwagi na kontrole prowadzone przez nadzór wojewody, Najwyższą Izbę Kontroli oraz publikacje medialne.

Ustawa o petycjach  wnosi nowe elementy w zakresie postępowania przez podmiot rozpatrujący petycje.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 09.lutego cena szkolenia to 240zł/ os!!

A przy zgłoszeniu dwóch osób do 09.lutego cena to 230zł/os!!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.