Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne

8 grudnia_11:00 - 15:00

349zł (+VAT)

Termin: 08. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1.Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne:

– zasady postępowania

– cel postępowania

– właściwość organów w postępowaniu w przedmiocie naruszenia stosunków , wodnych, w tym w sytuacji położenia gruntu lub gruntów na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów

– tryby wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– charakter dowodu z opinii biegłego w sprawie o naruszenie stosunków wodnych

– dopuszczalność i znaczenie innych dowodów

2. Okoliczności podlegające badaniu w postępowaniu w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– „zmiana stanu wody na gruncie” – zakres pojęcia

– szkoda jako przesłanka podlegająca badaniu w postępowaniu

– znaczenie związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy zmianami stanu wody na gruncie a wystąpieniem szkody na gruntach sąsiednich dla ustalenia  naruszenia stosunków wodnych

– zamiar i wina „sprawcy naruszenia” a wydanie decyzji w sprawie naruszenia  stosunków wodnych

– nieruchomość sąsiednia a nieruchomość granicząca

3.Treść decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych:

– elementy obligatoryjne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

– elementy wynikające z przepisów ustawy Prawo wodne

* obowiązek restytucyjny i prewencyjny, charakterystyka obowiązków, ich wzajemna relacja, możliwość jednoczesnego umieszczenia w sentencji decyzji
* szczegółowość w określeniu obowiązków w decyzji w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych
* termin przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom a uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego

4.Inne kwestie związane z postępowaniem w sprawie naruszenia stosunków wodnych:

– egzekucja obowiązków nałożonych decyzją w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– wpływ postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na inne postępowania administracyjne oraz postępowanie cywilne

– wydanie decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych a interes prawny lub obowiązek innych podmiotów

5.Ugody w sprawach o naruszenie stosunków wodnych

– czym jest ugoda w sprawie naruszenia stosunków wodnych? Umową stron? A może „czynnością” administracyjną?

– zawarcie ugody jako czynność przekraczająca zwykły zarząd; warunki poprawności i skuteczności jej zawarcia

– elementy publicznoprawne i prywatnoprawne ugody „wodnoprawnej”, forma ugody

– skutki zawarcia ugody w sferze prawa administracyjnego oraz cywilnego

– rola organów administracji publicznej w procesie zawierania ugody „wodnoprawnej”:

* procedura zatwierdzenia ugody: wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia, forma zatwierdzenia, właściwość organów, skutki braku zatwierdzenia ugody
* kontrola realizacji postanowień ugody wodno prawnej

Doktor nauk prawnych., pracownik Kancelarii z siedzibą w Rzeszowie z wiodącą specjalizacją w zakresie prawa wodnego. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa lotniczego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat trener prowadzący szkolenia z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska, prawa wodnego, lotniczego, cywilnego, transportowego i gospodarczego. Uczestnik konferencji naukowych, autor wystąpień i referatów na konferencjach naukowych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w monografiach i periodykach prawniczych, z zakresu m.in. prawa wodnego. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.