Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska

10 marca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 10. marca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy urzędów miast/gmin, Pracownicy starostw powiatowych, Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały/referaty ochrony środowiska, inwestycji.
*Pracownicy RDOŚ.
*Pracownicy Wód Polskich.
*Inne podmioty zainteresowane tematyką szkolenia, w tym inwestorzy (np. jednostki drogowe), bądź organy administracji architektoniczno-budowlanej (Wydziały Budownictwa/Inwestycji starostw lub Urzędów Wojewódzkich) czy jednostki przyznające dofinansowania np. ze środków UE (w zakresie, czy postępowanie było przeprowadzone prawidłowo).

 1. Zagadnienia ogólne.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r. oraz 2020 r. – nowe brzmienie art. 14)
 • Interes prawny.
 • Strona postępowania administracyjnego oraz podmioty na prawach strony (art. 31 k.p.a. versus 44 u.u.i.ś.).
 • Strona postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska (m.in.: nakładanie kar administracyjnych, Prawo wodne, usuwanie drzew i krzewów, usunięcie odpadów).
 • Przedstawiciel i pełnomocnik strony.
 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism. Zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.
 1. Postępowanie przed organem I instancji.
 • Terminy załatwiania spraw. Przedłużanie terminu.
 • Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
 • Terminy procesowe.
 • Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).
 • Przywrócenie terminu.
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r. (ustawa o doręczeniach elektronicznych):
 • Doręczenia elektroniczne wg ustawy – zakres zmian (kogo obejmują i na jakich zasadach? Nowe obowiązki administracji publicznej, obywatela oraz Poczty Polskiej).
 • Nowe usługi doręczeń: kwalifikowana usługa rejestrowa, publiczna usługa rejestrowa oraz usługa hybrydowa.
 • Doręczenia – zmiana hierarchii doręczeń.
 • Realizacja doręczeń.
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie doręczeń.
 • Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
 • Postępowanie uproszczone .
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.
 • Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.
 • Protokoły i adnotacje.
 • Metryka sprawy.
 • Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).
 1. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.
 • Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
 • Związanie organu decyzją. Możliwość przeniesienia decyzji na inny podmiot.
 1. Postępowanie odwoławcze.
 • Czynności organu I instancji – możliwość weryfikacji decyzji oraz możliwość ewentualnych zmian po wydaniu decyzji.
 • Postępowanie dowodowe przed organem II instancji
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Decyzje formalne i merytoryczne.
 • Sprzeciw od decyzji kasacyjnej.
 1. Postępowania nadzwyczajne– wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji.
 • Ostateczność, a prawomocność decyzji.
 • Tryby nadzwyczajne względem siebie.
 • Tryby nadzwyczajne a postępowanie sądowoadministracyjne.
 • Zmiana lub uchylenie decyzji.
 • Wznowienie postępowania.
 • Stwierdzenie nieważności decyzji.
 • Weryfikacja nadzwyczajna wynikająca z przepisów szczególnych (w ochronie środowiska).
 • Wygaszenie decyzji.
 1. Administracyjne kary pieniężne.

 

Prawnik, administratywista, trener, wykładowca. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji państwowej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca uczelni wyższych. Przeprowadził łącznie ponad 1200 godzin zajęć i szkoleń.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 14. lutego cena za osobę to jedyne 299 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej.
Zapraszamy do kontaktu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.