Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika. 2-dniowe szkolenie praktyczne.

11 października 2021_09:00 - 12 października 2021_13:00

529zł(+VAT)

Termin: 11-12. października Miejsce: Online Cena: 529 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel Korzyści AdresaciProgram szkoleniaMetodykaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania decyzji administracyjnych. Szkolenie ma umożliwić uczestnikom „odświeżenie” wiedzy urzędników, jak również jej gruntowne usystematyzowanie. Dodatkowym aspektem jest analiza orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, istotnych w prowadzonych sprawach.

Analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. Praktyczna forma zajęć – przykłady oraz wzory. Dyskusja.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom (urzędnikom) organów administracji publicznej (bądź innych jednostek), prowadzącym postępowania administracyjne (wydającym decyzje).

1. Zagadnienia ogólne.
• Zakres obowiązywania kpa.
• Pojęcie sprawy administracyjnej.
• Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
• Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r. oraz 2020 r. – nowe brzmienie art. 14)
• Strona postępowania administracyjnego
• Interes prawny.
• Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
• Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
• Zakres informacji z RODO.
• Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism. Zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych
• Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
• Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.

3. Postępowanie przed organem I instancji.
• Terminy załatwiania spraw.
• Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
• Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
• Terminy procesowe.
• Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).
• Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r. (ustawa o doręczeniach elektronicznych):
– Doręczenia elektroniczne wg ustawy – zakres zmian (kogo obejmują i na jakich zasadach? Nowe obowiązki administracji publicznej, obywatela oraz Poczty Polskiej).
– Nowe usługi doręczeń: kwalifikowana usługa rejestrowa, publiczna usługa rejestrowa oraz usługa hybrydowa.
– Doręczenia – zmiana hierarchii doręczeń.
– Realizacja doręczeń.
– Obowiązki administracji publicznej w zakresie doręczeń.
• Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
• Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
• Posiedzenie w trybie współdziałania.
• Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
• Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
• Postępowanie uproszczone .
• Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.
• Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.
• Protokoły i adnotacje.
• Metryka sprawy.
• Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).

4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.
• Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.
• Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.
• Związanie organu decyzją.
• Ugoda administracyjna.
• Milczące załatwienie sprawy.

5. Postępowanie odwoławcze.
• Czynności organu I instancji – możliwość weryfikacji decyzji oraz możliwość ewentualnych zmian po wydaniu decyzji.
• Postępowanie dowodowe przed organem II instancji
• Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
• Decyzje formalne i merytoryczne.
• Sprzeciw od decyzji kasacyjnej.

6. Postępowania nadzwyczajne– wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji.
• Ostateczność, a prawomocność decyzji.
• Tryby nadzwyczajne względem siebie.
• Tryby nadzwyczajne, a postępowanie sądowo administracyjne.
• Zmiana lub uchylenie decyzji.
• Wznowienie postępowania.
• Stwierdzenie nieważności decyzji.

7. Administracyjne kary pieniężne.

 

Prezentacja, analiza orzecznictwa, praktyczne przykłady.

Prawnik, administratywista, trener, wykładowca. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji państwowej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca uczelni wyższych. Przeprowadził łącznie ponad 1200 godzin zajęć i szkoleń.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;

-W oparciu o  platformę szkoleniową;

-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;

-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 24. września cena za osobę to jedyna 479 zł.
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej.
Zapraszamy do kontaktu.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.