Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Polski Ład 2022, a zmiany w pomocy PFRON na zatrudniania osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

31 marca_09:00 - 13:00

315zł(+VAT)

Termin: 31.marca  Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
tel. 888 549 572
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciCel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane jest do:

 • Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz
 • Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON
 • Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych (praktyków z kilkuletnim doświadczeniem).

Uzyskanie wiedzy na temat zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zarówno dla pracodawców na otwartym, jak i na chronionym rynku pracy. Szkolenie dotyczy także prawidłowego określania niepełnosprawności pracownika, wpłat na PFRON, składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, wniosków o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej itp.

1. Polski Ład 2022, a zmiany w pomocy PFRON na zatrudniania osób z niepełnosprawnością
a. rozliczanie wynagrodzeń od 1.1.2022 a wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń na pracowników niepełnosprawnych
b. nowa kwota wolna od podatku a ZFRON od 1.1.2022
c. omówienie projektu ustawy z dnia 24.1.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji o zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
d. stanowiska i interpretacje BON i PFRON

2. Podstawowe informacje o polskim systemie orzecznictwa osób z niepełnosprawnościami
a. system orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce – wprowadzenie
b. organy wydające orzeczenia
c. orzeczenia o niepełnosprawności – charakterystyka (stopień lekki, umiarkowany, znaczny)
d. orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy
e. tzw. stare orzeczenia o grupach inwalidzkich przed 1 stycznia 1998 r.
f. orzeczenia resortowe (MON, MSW)
g. kategorie schorzeń szczególnych
h. uprawniania pracownicze osób niepełnosprawnych

3. Wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie
a. wyliczanie wskaźników zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji
b. najczęściej popełniane błędy (wyjątki wskazane w art. 21 ust. 5 ustawy, wliczanie/niewliczanie osób wykonujących pracę nakładczą).

4. Zakres obowiązku wpłat na PFRON
a. wysokość miesięcznych wpłat
b. czy możliwa jest optymalizacja wysokości wpłat?

5. Ulgi we wpłatach na PFRON (art. 22 ustawy o rehabilitacji)
a. podstawa prawna nabywania ulg i obniżania wpłat
b. wykorzystanie ulg do obniżenia wpłat

6. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2022 r.
a. Podstawowe warunki uzyskania dofinansowania
b. Ustalenie efektu zachęty ilościowego
c. Ustalanie efektu zachęty jakościowo
d. Kondycja finansowa przedsiębiorcy a możliwość uzyskania SOD
e. SOD na tzw. starych pracowników
f. Kiedy PFRON może wstrzymać SOD? (blokada ręczna, decyzja administracyjna – skutki)
g. Kiedy PFRON zobowiązuje do zwrotu SOD?

7. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)
a. zasady tworzenia ZFRON
b. podmioty uprawnione
c. kategorie zwolnień podatkowych
d. na co można wydatkować środki ZFRON?
e. kontrola prawidłowości wydatkowania środków funduszu
f. duży ZFRON, pomoc indywidualna, Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR)
g. pomoc de minimis a pomoc o charakterze socjalnym

8. Wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON
a. wniosek Wn-D i INF-DP – dofinansowania do wynagrodzeń
b. inne wnioski o pomoc publiczną
c. zaświadczenia o pomocy de minimis

9. Możliwość udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w 2022 r.
a. zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
b. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych
c. zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
d. zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
e. kontrola wydatkowania środków z PUP

Radca prawny. Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako praktyk ma kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W latach 2011–2015 członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autor licznych publikacji o tematyce prawa pracy, m.in. książki „Zatrudnianie niepełnosprawnych” wydanej przez Wydawnictwo C.H.Beck.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 17. marca cena za osobę to jedyne 299 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.