Półroczne doświadczenie w elektronicznym przekazywaniu tytułów wykonawczych – najczęściej występujące problemy Egzekucja administracyjna – zmiany, które weszły w życie od początku 2022r. oraz prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego, istotne zmiany w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych.

ID szkolenia: 1589

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#elektronicznetytuływykonawcze, #odestki, #szkolenieonline, #tytuływykonawcze, egzekucja, wierzyciel
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 25. lutego Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299 zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Najważniejsze zagadnienia

 • Likwidacja z dniem 1 stycznia 2022r. opłaty komorniczej.
 • Obowiązek przekazywania tytułów wykonawczych w aplikacji e-TW?
 • Najnowsze informacje i wyjaśnienia z portalu wierzycieli IAS w Szczecinie.
 • Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela spowodować może niepoprawne wypełnienie TW?
 • Czy, kiedy i jakie dokumenty można przekazywać do skarbowych organów egzekucyjnych w wersji papierowej?
 • Czy wraz z e-TW musi być przekazany wniosek egzekucyjny?
 • Czy jednym e-TW można objąć różne należności od tego samego zobowiązanego?

Szczegółowy program

 1. Obowiązki wierzyciela jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne .

1.1. Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek, czy od wszystkich należności publicznoprawnych należą się odsetki?).

1.2. Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela (czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji?, kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej?)

 1. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej – aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

2.1. Istotne zmiany przepisów dot. postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

2.2. Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych).

2.3. Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – nowe obligatoryjne elementy upomnienia, omówienie istoty i treści pouczeń, czy upomnienie musi być podpisane? Nowe rozporządzenie dot. upomnień, zmiana wysokości kosztów upomnienia).

2.4. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem  powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?).

2.5. Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?

2.6. Przedawnienie kosztów upomnienia- nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy koszty upomnienia mogą być egzekwowane po wygaśnięciu zobowiązania, którego te koszty dotyczyły?).

2.7. Kiedy upomnienie na zaległości publicznoprawne nie musi być wysyłane?(przykłady należności na które nie ma obowiązku wysyłania upomnienia przed wystawieniem TW).

 1. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – sposoby elektronicznego przekazywania TW, aktualne wzory.

3.1.Omówienie aktualnych wzorów TW i prawidłowego ich wypełnienia –wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.

3.2. Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – Kolejny Tytuł wykonawczy ( elementy, postać i cel kolejnego TW)

3.3. Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).

3.4. Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?

3.5. Podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna.

3.6. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia TW.

 1. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.

4.1. Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).

4.2. Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).

4.3. Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.

4.4. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych.

4.5. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?

4.6. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?

4.7. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym)?

4.8. Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).

 1. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

5.1. Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim  umorzeniu postępowania?

5.2. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).

5.3. Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?

5.4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

5.5. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).

 1. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych.

6.1. Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych).

6.2. Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?

6.3. Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?

6.4. Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?

6.5. Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

 

 

 

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,   prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych  m.in. wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory pism kierowanych do organu egzekucyjnego, oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – 279 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

25 luty 2022 09:00

Data do:

25 luty 2022 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

299 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH NA NOWYCH ZASADACH

Zobacz więcej

Dyscyplina finansów w zamówieniach publicznych – czym jest i jak się przed tym uchronić?

Zobacz więcej

Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia