Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Podwykonawcy na inwestycji. Umowa o podwykonawstwo – definicja, charakter prawny, cechy

19 sierpnia_09:00 - 12:00

359zł

Termin: 19 sierpnia Cena: 359 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie dedykowane pracownikom urzędów i innych jednostek publicznych, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi.

Agenda szkolenia:

1. Umowa o podwykonawstwo – definicja, charakter prawny, cechy:
a. Strony umowy o podwykonawstwo,
b. Przedmiot umowy,
c. Forma,
d. Odpłatność.
2. Obowiązek osobistego świadczenia a podwykonawstwo.
3. Zasada możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Ochrona podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
5. Ograniczenia dot. wypłaty wynagrodzenia wykonawcy:
a. Wynagrodzenia wypłacane w częściach,
b. Wynagrodzenia wypłacane w całości – system zaliczek,
c. Skutki nieprzedstawienia wymaganych dowodów płatności,
d. Termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
6. Obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane w zakresie podwykonawstwa.
7. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.
8. Odpowiedzialność solidarna za zapłatę wynagrodzenia z umów podwykonawczych:
a. Uregulowania Kodeksu Cywilnego,
b. Uregulowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Odpowiedzialność związana z umową o podwykonawstwo:
a. Odpowiedzialność za osoby trzecie – ex delicto,
b. Odpowiedzialność za osoby trzecie – ex contractu,
c. Zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu.
10. Analiza przypadku.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów publicznych (samorządy gminne i powiatowe, jednostki organizacyjne samorządu) i spółek w zakresie m.in. zamówień publicznych. Obsługiwał i doradzał wielu zamawiającym w przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy i realizacji inwestycji: drogowych, budowlanych, zakupowych finansowanych ze środków własnych zamawiających, funduszy unijnych jak i Polskiego Ładu. Od 2007 r. prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Jako praktyk, występuje przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą a także doradza we wszelkich kwestiach prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.