Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Omówienie rozwiązań wprowadzanych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

9 maja_08:15 - 12:15

369zł(+VAT)

Termin: 09. maja Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy
a) wjazd legalny,
b) pobyt legalny,
c) daty wjazdu, daty pobytu legalnego,
d) zasady wyjazdu,
e) do kogo będą mieć zastosowanie przepisy ustawy a kto będzie wyłączony,
f) osoba korzystająca w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
g) rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej oraz przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na wniosek,
h) wniosek w organie gminy , nadanie PESEL, elementy wniosku, załączniki do wniosku, decyzja odmowna, wzory wniosków, profil zaufany,
i) obowiązki i uprawnienia gminy,
j) rejestr obywateli Ukrainy.
2. Pomoc zapewniana przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy
a) pomoc wojewody,
b) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu,
c) udzielanie zamówień publicznych,
d) zlecanie zadań publicznych w tym z zakresu zdrowia publicznego,
e) polecenia wojewody,
f) świadczenia pieniężne dla podmiotów i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ( rozporządzenie wykonawcze ),
g) Fundusz Pomocy ,
h) Wyłączenia stosowania niektórych przepisów.
3. Zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a) warunki, zawiadomienie podmiotu powierzającego pracę, elementy zawiadomienia,
b) rejestracja obywateli Ukrainy w PUP ,
c) uprawnienie obywateli Ukrainy do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
d) uprawnienia OHP i CIS.
4. Opiekun tymczasowy dla małoletniego
a) Zasady ustanowienia, postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego,
b) Zakres upoważnienia opiekuna,
c) Nadzór nad opiekunem .
5. Uprawnienia obywateli Ukrainy do określonych świadczeń jak :
a) świadczeń rodzinnych,
b) świadczenia wychowawczego,
c) świadczenia dobry start,
d) rodzinnego kapitału opiekuńczego,
e) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
– omówienie przepisów które wprowadziła w tym zakresie ustawa ( nie będziemy omawiać całych postępowań administracyjnych i innych przepisów) .
6. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w określonych zawodach.
7. Tworzenie żłobków i klubów, rola organu wykonawczego gminy .
8. Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
9. Jednorazowego świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – organ właściwy, zasady przyznawania.
10. Bezpłatna pomoc psychologiczna.
11. Uprawnienia do opieki medycznej.
12. Zezwolenia na pobyt czasowy.
13. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
14. Inne lokalizacje prowadzenia zajęć – uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
15. Możliwość zapewnienia przez jst transportu do miejsca, w którym zapewnia się kształcenie, wychowanie i opiekę dzieciom i uczniom z Ukrainy.
16. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy.
17. Nauczanie w oddziale przygotowawczym, oddziały dodatkowe .
18. Przydzielanie nauczycielom godzin ponadwymiarowych w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy.
19. Zatrudnianie na stanowisku pomocy nauczyciela.
20. Wyłączenie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
21. Uprawnienia Ministra właściwy do spraw oświaty i wychowania.
22. Zmiany w niektórych ustawach w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 15. kwietnia cena szkolenia
to jedyne 329 zł!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.