Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ – omówienie najważniejszych zagadnień

14 lipca_12:30 - 14:30

139zł (+VAT)

Termin: 14 lipca Miejsce: ONLINE Cena: 139 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
 Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak:

– jednostki samorządu terytorialnego

– banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK

– instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze

– spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet)

– pośredników nieruchomości

– w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych

– przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego

Omówienie zmian w związku z ustawą z 30 marca 2021 roku.

W lipcu 2020 roku mija termin na zrealizowanie obowiązków wynikających z  nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych) .

Ustawodawca rozszerzył katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia procedur AML/CFT. Obok banków, instytucji płatniczych, kantorów, notariuszy, radców prawnych czy adwokatów instytucjami obowiązanymi są również fundacje, pośrednicy ubezpieczeniowi, a także przedsiębiorcy z innych branż.

Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

Udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.

Nowe  obowiązki :

1/ Rozszerzenie  katalogu instytucji obowiązanych

2/ Doprecyzowanie zakresu stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego

3/  Konieczność  nowelizacji procedur

4/  Zmiany dotyczące Centralnego  Rejestru Beneficjentów  Rzeczywistych (CRBF)

5/ Działalność  w zakresie walut wirtualnych  tylko po uzyskaniu wpisu do nowego rejestru

6/  Zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego

7/ Zmiana definicji  osoby na eksponowanym stanowisku politycznym

8/  Nowe środki bezpieczeństwa finansowego ze względu na siedzibę klienta w państwie trzecim

9/ Obowiązek weryfikacji informacji  zawartych w CRBR

10/  Nowe wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

11/ Zobowiązanie  do  dokonania zgłoszenia do Ministra Finansów   wątpliwości  w zakresie prawdziwości danych innego podmiotu

12/  Zobowiązanie  instytucji obowiązanej  do dokonania zgłoszenia wątpliwości  w zakresie prawidłowości danych zawartych w CRBR

13/  Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku zmian  stosunków gospodarczych

14/ Rozszerzenie katalogu   kar administracyjnych do 1 mln zł za podanie  danych niezgodnych z rzeczywistością

Szkolenie poprowadzi praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

                                                      SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.