Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawo geodezyjne i kartograficzne po nowemu – podsumowanie zmian wynikających z Ustawy i wprowadzonych przepisów wykonawczych.

21 września_09:00 - 13:00

299zł (+VAT)

Termin: 21. wześnia Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest uporządkowanie informacji dotyczących zmian prawnych wynikających z nowelizacji Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Przekazana zostanie, także na praktycznych przykładach, wiedza dotycząca zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacji baz danych i udostępniania danych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zasad zgłaszania prac geodezyjnych i ich weryfikacji przed przyjęciem do zasobu, opracowania map do różnych celów, zasad ustalani opłat publiczno-prawnych za udostępnianie dokumentów, danych i materiałów zasobu oraz wiele innych bieżących zagadnień. Szkolenie jest podsumowaniem wielu zmian w prawie geodezyjnym zaistniałych w ostatnich latach.

Szkolenie adresowane jest do służby geodezyjnej i kartograficznej w  szczególności do pracowników administracji powiatowej. Szkolenie jest także skierowane do wykonawców prac geodezyjnych, kierowników prac geodezyjnych, projektantów, architektów, inwestorów na rynku nieruchomości, deweloperów, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, biegłych sądowych z zakresu geodezji, notariuszy, komorników, osób wykorzystujących dane geoprzestrzenne w praktyce zawodowej, planistów i urbanistów.

Program:

1. Ogólny zakres regulacji ustawowych po nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
a. Jakie zagadnienia ujęte w ustawie uległy zmianom;
b. Bieżący przegląd zmian.
c. Zakres regulacji ustawy w obecnym brzmieniu i nowym – porównanie;

2. Szczegółowe omówienie zmian w Ustawie m.in.:
a. Likwidacja licencji w obecnym kształcie.
b. Nowe zasady zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.
c. Nowe terminy weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych.
d. Nowe zasady etapowania prac i wydawania dokumentów będących ich wynikiem, de facto likwidacja uwierzytelniania w obecnym kształcie.
e. Ograniczenie ilości informacji, które powinien zawierać rejestr ewidencji gruntów i budynków.
f. Nowe zasady wykorzystania dokumentów pzgik do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
g. Nowe zasady narad koordynacyjnych (m.in. powrót tzw. przyłączy).
h. Większa otwartość danych zasobu.
i. Wracają opłaty ryczałtowe – zasady naliczania opłat za udostępniane zbory i dane pzgik.
j. Inne zmiany w przepisach odrębnych w zakresie planowania przestrzennego, opracowań geodezyjnych w budownictwie,
k. Odpowiedzialność organu administracji geodezyjnej za niedotrzymanie terminu weryfikacji w świetle obecnych i zmienianych przepisów prawnych.

3. Zagadnienia szczegółowe, m.in. :
a. Źródła prawne dla weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych materiałów i zbiorów danych. Wybór i zakres przepisów prawnych.
b. Katalog przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w procesie weryfikacji materiałów i zbiorów przekazywanych organowi prowadzącemu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
c. Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie należy weryfikować dokumenty przeznaczone dla zamawiającego?
d. Okoliczności prawne wydania decyzji o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do pzgik. Co zrobić gdy wykonawca prac nie odniósł się w terminie 14 dni do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji. Jaką procedurę zastosować, czy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia czy postąpić w inny sposób?
e. Charakter czynności weryfikacji i możliwości prawne ze strony wykonawcy prac egzekwowania terminowości wykonania weryfikacji przez organ administracji geodezyjnej.
f. Charakter przepisu art.21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w kontekście wykorzystania danych egib przez organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, na ile dane te są wiążące dla gminy gdy są błędne?
g. Nr księgi wieczystej, jaka to jest dana w końcu podmiotowa czy przedmiotowa, czy wnioskodawca musi wykazywać interes prawny gdy chce uzyskać ten numer?
h. Jak postąpić w sytuacji niezgłoszenia i nieprzekazania dokumentów wynikowych pracy przez biegłego realizującego pracę na zlecenie sądu, a do organu wpływa postanowienie sądu wywierające skutki w postaci zmian położenia punktów granicznych lub wprowadzenie nowych punktów granicznych Omówienie podobnych spraw w odniesieniu do błędów w samych postanowieniach i decyzjach administracyjnych. Charakter rejestrowy a nie konstytutywny ewidencji gruntów i budynków.
i. Zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku właściciela lub władającego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji przyjętej do pzgik oraz zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków po nowelizacji ustawy.
j. Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu?
k. Decyzja zobowiązująca na podstawie art.22 ust.3 Ustawy Pgik. Warunki jej wydania.
l. Związanie organu prowadzącego egib przepisami innych ustaw, w przypadku lasów, dróg i wód. Omówienie podstaw zmian dokonywanych w ewidencji i procedur z tym związanych.
m. Aktualizacja egib na podstawie przepisu prawa oraz wpisów w innych rejestrach publicznych bez tzw. dowodu zmiany otrzymanego z zewnątrz. Aktualizacja bazy egib na podstawie materiałów zasobu.
n. Umocowanie prawne organu II instancji w sprawach opisanych w Ustawie Pgik.
o. Czy w przypadku gdy organ nie uzna argumentów wykonawcy w jego ustosunkowaniu się do negatywnego protokołu weryfikacji, prowadzi się pełne postępowanie administracyjne czy też wydaje się od razu decyzję administracyjną bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego?. Co zrobić w przypadku braku stanowiska wykonawcy prac lub doręczeniu organowi tego stanowiska po terminie ustawowym. Opis rozstrzygnięcia w decyzjach oraz nowe podejście w znowelizowanej ustawie.
p. Odmowa udostępnienia materiałów zasobu, spór o wysokość opłaty. Tryb postępowania i treść rozstrzygnięcia.
q. Narady koordynacyjne w praktyce. Narady w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz czy mogą być w formie mieszanej. Tryb, terminy, skutki jakie wywołuje protokół z narady. Na co zwracać uwagę szczególnie w uzgodnieniach od strony organu administracji geodezyjnej.
r. GESUT – baza danych, jej tworzenie, aktualizacja, wyłączenia. Problem przewodów budowanych przez prywatnych inwestorów na prywatnych gruntach. Szczegółowe omówienie kompetencji organów w tym zakresie, procedur i praktyk w odniesieniu do przepisów prawnych.
s. Tereny zamknięte, pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych oraz terenach przylegających do terenów zamkniętych. Wspólne granice ewidencyjne terenów zamkniętych i przyległych, ustalanie położenia punktów granicznych wspólnych dla obu terenów.
t. Nieodpłatne udostępnianie danych pzgik dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komu przysługuje, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie można zwolnić z opłat za udostępnienie zasobu. Co to jest rejestr publiczny i co jest zadaniem publicznym.
u. Opracowania geodezyjne w budownictwie, opracowania geodezyjno-prawne, wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze. Rola organu administracji geodezyjnej i innych organów w obiegu dokumentacji.
v. Klasyfikacja gleboznawcza, procedury.
w. Operat elektroniczny, uwierzytelnianie, klauzule elektroniczne.
x. Nowe przepisy wykonawcze do Ustawy Pgik.

4. Obecne, nowe zasady naliczania opłat .
a. Sposób naliczania opłat;
b. Jaki cel ma zostać osiągnięty przez nowe regulacje zasad naliczania i poboru
opłat? Powrót opłaty ryczałtowej.
c. Dokumentowanie obliczenia opłaty. Jakie dokumenty za korzystanie z zasobów pzgik mogą posłużyć za dowody księgowe?;
d. Naliczanie opłat za uwierzytelnianie dokumentów – omówienie orzecznictwa;
e. Ulgi i zwolnienia z opłat za dokumenty i materiały pzgik, wyjątki od reguły odpłatności;
f. Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych lub innych? Dopuszczalne formy udostępniania danych i dokumentów egib i szerzej pzgik i opłaty z tym związane.
g. Naliczanie opłat za inne dokumenty i materiały – przepisy „lex specialis”
h. Uwolnienie niektórych danych spod opłat.

5. Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioski o udostępnienie materiałów pzgik, wnioski o dane i dokumenty z egib etc.
a. Formularze – omówienie;
b. Wydawanie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
c. Kto to jest wykonawca prac geodezyjnych (kartograficznych), kto zgłasza prace geodezyjne(kartograficzne), czy osoby wskazane do kontaktu to osoby upoważnione do np. odbioru materiałów zasobu?;
d. Omówienie art. 24 ustawy, wykazywanie tzw. interesu prawnego;
e. Możliwości wykorzystania materiałów zasobu?;
f. Termin wykonania pracy geodezyjnej.
g. Czym różni się weryfikacja od kontroli? Zasady weryfikacji i zakres podstaw prawnych przywoływanych w protokołach.? Odmowa przyjęcia materiałów do pzgik;
h. Relacje Inwestor/Projektant – Wykonawca prac – Organ administracji geodezyjnej.

6. Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny m.in.:
a. Wypisy oraz wypisy i wyrysy z ewidencji oraz inne dokumenty wydawane na podstawie rejestru;
b. Aktualizacja na wniosek oraz z urzędu, szczegółowe omówienie obu trybów postępowania;
c. Aktualizacja w drodze czynności materialno-technicznej i aktualizacja w drodze postępowania administracyjnego;
d. Dokumenty będące podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków;
e. Zawiadomienia o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków;
f. Orzecznictwo sądowo-administracyjne;
g. Zmiany dotyczące ustalania położenia punktów granicznych na podstawie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

7. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, m.in. :
a. Omówienie art 24a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
b. Ustalanie położenia punktów granicznych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
c. Zakres prac modernizacyjnych, skutki zmian danych ewidencyjnych dla podmiotów ewidencyjnych;
d. Wykorzystanie materiałów pzgik w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów i rejestrów.
e. Organizacja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych uregulowań prawnych.

8. Inne zagadnienia m.in.:
a. Udzielanie informacji z pzgik, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje wprost?;
b. Zaświadczenia wydawane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.
c. Art. 22 pgik i jego stosowanie w praktyce;
d. Koordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu;
e. Terminy w znowelizowanej ustawie;
f. Kary dyscyplinarne i kary pieniężne;
g. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych a państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

 

 

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.