szkolenie online

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych. Realizacja Procedury Niebieska Karta.

ID szkolenia: 2832

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, Niebieska Karta, nk, procedura niebieskie karty, przemoc, przemoc domowa, zespoły interdyscyplinarne
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 17. stycznia cena to jedyne 359 zł/os!

Cel i korzyści

– Zapoznanie uczestników ze zmianami prawnymi, ujętymi w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
– Praktyczne wyjaśnienie zmian w realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w stosunku do obowiązujących przepisów;
– Praktyczne omówienie zmian oraz sposobów realizacji zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe oraz procedury Niebieskie Karty;
– Dobre praktyki, w zakresie wdrażania nowelizacji przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty i służby zdrowia, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorów sądowych oraz wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujących zadania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program szkolenia

– Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej;
– Pojęcie przemocy domowej;
– Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej;
– Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych;
– Monitorowanie procedur Niebieskie Karty jako zadanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Częstotliwość zwoływania posiedzeń Zespołu;
– Role i zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu;
– Procedura Niebieskie Karty. Wyjaśnienie pojęcia;
-„Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia;
-Formy/rodzaje przemocy. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej;
-Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
-Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;
-Niebieska Karta – „A”. Omówienie znowelizowanego formularza;
-Osoby małoletnie a procedura NK;
– Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
– Odebranie broni osobie stosującej przemoc domową;
– Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
– Pierwsze posiedzenie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
– Poszerzenie składu Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
– Indywidualny plan pomocy ustalony przez Grupę Diagnostyczno – Pomocową, w tym przez pracownika socjalnego oraz dzielnicowego;
-Niebieska Karta „B”. Omówienie zasad przekazywania formularza;
-Notatki członków GDP w ramach procedury NK;
-Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP;
-Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK;
-Protokoły z posiedzeń GDP/ZI. Zasady sporządzania i różnice;
-Zasady przekazywania informacji i dokumentacji pomiędzy Zespołami Interdyscyplinarnymi;
-Zasady przekazywania informacji do Zespołu Interdyscyplinarnego, o efektach podejmowanych działań, w realizacji NK;
-Wgląd w sytuację rodzinną, w ramach Procedury NK;
-Niebieska Karta „C”. Omówienie znowelizowanego formularza;
-Niebieska Karta „D”. Omówienie znowelizowanego formularza;
– Przetwarzania danych osobowych przez ZI/GDP;
-Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK;
-Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GDP;
-Zamykanie procedury NK przez GDP i ZI;
– “Uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy domowej”. Wyjaśnienie pojęcia;
-Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Omówienie zasad sporządzania;
– Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GDP;
-Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK. Monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK;
-Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o
doznawanie i stosowanie przemocy domowej. Rola Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
-Kserokopia Dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?;
– Kierowanie sprawców przemocy domowej na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne;
– Postępowanie skargowe na działalność członków Zespołu i GDP;
– Opracowanie i przyjęcie gminnych programów przeciwdziałania przemocy
domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
– Zastosowanie art. 66c Kodeksu Wykroczeń, w ramach realizacji procedury Niebieska Karta;
– Omówienie znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
– Wnioski/ Dyskusja/ Dobre praktyki.

 

Prowadzący

Praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 luty 2024 08:00

Data do:

13 luty 2024 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia