Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. NOWELIZACJA PO 8 grudnia 2021 r.

19 maja_09:00 - 13:00

329(+VAT)

Termin: 19 maja Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cele szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie poświęcone jest przepisom dotyczącym dostępu do zasobów instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian. Omówiona zostanie nowa ustawa regulująca zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego a także dotycząca zupełnie nowej kwestii – otwartych danych. Uczestnicy nie tylko będą mieć szanse poznać znaczenie nowych pojęć i definicji ustawowych czy nowe zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, ale także zagadnienia dot. danych badawczych, danych dynamicznych czy danych o wysokiej wartości. Poruszony zostanie także wpływ nowelizacji na inne przepisy, w szczególności ustawę o dostępie do informacji publicznej. Zestawiona zostanie nowa ustawa z zasadami dostępu do informacji publicznej – informacja publiczna z informacją sektora publicznego, dostęp z ponownym wykorzystaniem.

1.Kluczowe nowe pojęcia wprowadzone nowelizacją:
a.anonimizacja,
b.dane (badawcze, dynamiczne, o wysokiej wartości, prywatne) i ich formaty,
c.ponowne wykorzystanie,
d.informacja sektora publicznego,
e.otwarte dane,
f.użytkownik.

2.Podmiotami podlegające ustawie czyli zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego.
3.Podmioty, do których nie stosuje się przepisów nowej ustawy.
4.Komu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania?
5.Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania czyli kiedy należy odmówić:
a.informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione,
b.tajemnica przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochrona danych osobowych,
c.osoby pełniące funkcje publiczne,
d.informacje będące informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,
e.informacje, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,
f.informacje powiązane z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego,
g.informacje objęte prawami własności przemysłowej,
h.informacje, do których prawa autorskie i prawa pokrewne, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane,
i.informacje będące w posiadaniu muzeów, bibliotek i archiwów,
j.informacje, które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej,
k.informacje stanowiące program komputerowy.

6. Nowa ustawa a ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Nowe zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
a.ponowne wykorzystywanie dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań,
b.umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji,
c.Formaty danych.
d.Zakładka „Ponowne wykorzystanie” w BIP,

8.Warunki ponownego wykorzystywania.
a.warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu,
b.otwarte licencje.

9.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
a.treść wniosku i wymogi formalne,
b.termin rozpoznania,
c.co można zrobić z wnioskiem? Warianty rozpoznania wniosku,
d.oferta i sprzeciw od niej,
e.odmowa i decyzja w tym przedmiocie,
f.zastosowanie kpa,
10.Zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.
11.Dane badawcze, dane dynamiczne i dane o wysokiej wartości.
12.Program otwierania danych.
10.Portal danych – informacje sektora publicznego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dane prywatne o szczególnym znaczeniu.
13.Pełnomocnicy do spraw otwartości danych.
14.Wpływ nowelizacji na inne przepisy, w szczególności ustawę o dostępie do informacji publicznej. Nowa ustawa a zasady dostępu do informacji publicznej – informacji publiczna a informacja sektora publicznego, dostęp a ponowne wykorzystanie.

Adwokat, szkoleniowiec i publicysta. Członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni pracownik instytucji publicznych. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

               

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.