Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH

18 października 2021_09:00 - 11:00

199zł (+VAT)

Termin: 18. października 2021 Cena: 199zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

13 maja 2021r. po 14-dniowym vacatio legis weszły w życie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przyjęte przez Sejm 30 marca 2021r. Wprowadzają one nowe procedury wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji realizacyjnych, nazwanych w przyjętej nowelizacji „zezwoleniami na inwestycje” (np. pozwoleń na budowę, zgód wodnoprawnych, decyzji realizacyjnych wydawanych na podstawie specustaw inwestycyjnych itp.).
Nowelizacje te są odpowiedzią na opinię Komisji Europejskiej z dnia 7 marca 2019 r. (naruszenie nr 2016/2046) wyszczególniającą uchybienia w obowiązujących w Polsce procedurach dot. postępowań środowiskowych względem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Adresatami szkolenia są: pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania
i wydający decyzje środowiskowe oraz decyzje realizacyjne (poprzedzone decyzjami środowiskowymi), organizacje ekologiczne, a także inwestorzy planujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Plan szkolenia:
1. Objaśnienie zakresu pojęcia „zezwolenie na inwestycję” w świetle nowelizacji ustawy środowiskowej z 30.03.2021r.
2. Nowe obowiązki organów administracji publicznej w informowaniu o wydanych decyzjach środowiskowych oraz zezwoleniach na inwestycję.
3. Nowe uprawnienia stron postępowań środowiskowych oraz organizacji ekologicznych
w postępowaniach o wydanie zezwoleń na inwestycję.
4. Nowy tryb wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej z rygorem natychmiastowej wykonalności przez organy odwoławcze oraz sądy administracyjne na skutek wniosku stron postępowania środowiskowego lub organizacji ekologicznej.
5. Skutki prawne wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej.
6. Przepisy przejściowe i wprowadzające nowelizacje z 30.03.2021r.

Wieloletni pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli. Obecnie współpracuje z firmą zarządzającą procesami inwestycyjnymi oraz koordynującą postępowania administracyjne w budownictwie.

Od ponad 8 lat prowadzi liczne szkolenia z zakresu procedur wydawania decyzji administracyjnych, związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na podstawie przepisów zwykłych (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego
i przepisów powiązanych) oraz szczególnych (specustaw: drogowej, kolejowej, czy mieszkaniowej).

Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, szkoląca porusza od dawna w licznych publikacjach w prasie branżowej – Gazecie Samorządu i Administracji, Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa. Jest autorką wydanej w 2018r. przez Wydawnictwo C.H.BECK książki pt. Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji oraz współautorką wydanych w 2020 r. książek pt. Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach, Termomodernizacja – dokumentacja, dofinansowanie, realizacja..

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 04.października cena szkolenia to jedyne 179 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.