Nowe prawo zamówień publicznych- główne zmiany

ID szkolenia: 773

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#noweprawo, #prawozamówień, #RES, #resedukacja, #szkolenie online, #szkolimy, #zamowieniapubliczne, prawo
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 08. listopada Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT)


Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

Cel i korzyści

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zamawiających, osób które są odpowiedzialne za przygotowywanie postepowań, prowadzenie postępowań oraz prowadzenie umowy po stronie zamawiającego.

Program szkolenia

1. Nowe Pzp – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady
a. Systematyka nowego Pzp
b. Słowniczek, nowe definicje znanych terminów oraz nowe pojęcia w pzp
c. Zamówienia klasyczne
d. Próg stosowania ustawy
e. Podział na zamówienia krajowe i unijne

2. Nowe reguły sprawozdawcze

3. Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania. Komisja przetargowa.
a. Zasady wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu
b. Dwuetapowe badanie zaistnienia przesłanek wyłączenia
c. Konflikt interesów, niekaralność i nowy system dwóch oświadczeń
d. termin składania oświadczeń

4. Zasady udzielania zamówień w progu krajowym
a. Zamówienia podprogowe – ramy prawne,
b. Zasady udzielania zamówień a zamówienia podprogowe,
c. Możliwe schematy postępowań i organizacja wyboru wykonawców
I. Przykłady postanowień
II. Propozycje schematów postępowań
III. Granice swobody zamawiającego
IV. Negocjacje fakultatywne i obligatoryjne

5. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a. Definicja wykonawcy
b. Konsorcjum
c. Warunki udziału w postępowaniu i zasady ich formułowania i weryfikacji
d. Podstawy wykluczenia z postępowania
e. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań
f. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców
i. Zasady ich składania i odrębności pomiędzy podmiotowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi
ii. Terminy na złożenie oświadczeń i dokumentów oraz zasady wzywania do ich uzupełniania

6. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
I. Wstępne konsultacje rynkowe
II. Ogłoszenia i ich zmiany
III. Wymagania w zakresie wadium
IV. Zasady wnoszenia wadium oraz nowe zasady jego zwrotu
V. Opis przedmiotu zamówienia
VI. Ustalanie niektórych warunków zamówienia
1. Podział zamówienia na części
VII. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
1. Podmiotowe środki dowodowe
2. Przedmiotowe środki dowodowe
3. Udostępnianie zasobów
b. Przebieg postępowania
I. SWZ i jej treść
II. Udostępnianie SWZ
III. Wyjaśniania SWZ i zmiana jej treści
IV. Termin składania ofert
V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
VI. Składanie i otwarcie ofert
VII. Ocena ofert
VIII. Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania.
IX. Wybór oferty najkorzystniejszej.
X. Zakończenie postępowania jak czynność prawna i proces regulowany ustawą. Zakończenie pozytywne i negatywne.

7. Zamówienia na usługi społeczne
a. Zamówienia do progów unijnych
b. Zamówienia o wartości przekraczającej progi UE

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
a. Forma umowy i okres jej obowiązywania
b. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy
c. Zakazane postanowienia umowne
d. Obligatoryjne elementy treści umowy
e. Obowiązkowa waloryzacja, zaliczki i zasady wypłaty wynagrodzenia
f. Raport z realizacji zamówienia, kiedy jest obowiązkowy
g. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
h. Podwykonawstwo
i. Dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy
j. Specyfika umów ramowych
k. Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne oraz zasady i możliwości dokonywania zmian zawartych umów

9. Środki ochrony prawnej
a. Nowe rozwiązania w zakresie:
I. Zasad wnoszenia odwołań
II. Katalogu osób, które mogą reprezentować strony przed KIO
b. Na jakie czynności i zaniechania zamawiającego przysługuje odwołanie?

 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu: zakres stosowania nowej ustawy Pzp, przygotowanie postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, środki dowodowe: przedmiotowe i podmiotowe, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: negocjacje obowiązkowe i fakultatywne, umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.

 

Prowadzący

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Czas trwania szkolenia 6h!

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 22.października cena szkolenia to jedyne 369 zł/os!

 

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

08 listopad 2021 09:00

Data do:

08 listopad 2021 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Procedura administracyjna z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach po wprowadzeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

Czas pracy kierowców przy przewozach regularnych do 50 km w praktyce – planowanie i rozliczanie

Zobacz więcej

Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych – procedury postępowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia