Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowe prawo zamówień publicznych- główne zmiany

8 listopada 2021_09:00 - 15:00

399zł (+VAT)

Termin: 08. listopada Miejsce: Online Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zamawiających, osób które są odpowiedzialne za przygotowywanie postepowań, prowadzenie postępowań oraz prowadzenie umowy po stronie zamawiającego.

1. Nowe Pzp – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady
a. Systematyka nowego Pzp
b. Słowniczek, nowe definicje znanych terminów oraz nowe pojęcia w pzp
c. Zamówienia klasyczne
d. Próg stosowania ustawy
e. Podział na zamówienia krajowe i unijne

2. Nowe reguły sprawozdawcze

3. Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania. Komisja przetargowa.
a. Zasady wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu
b. Dwuetapowe badanie zaistnienia przesłanek wyłączenia
c. Konflikt interesów, niekaralność i nowy system dwóch oświadczeń
d. termin składania oświadczeń

4. Zasady udzielania zamówień w progu krajowym
a. Zamówienia podprogowe – ramy prawne,
b. Zasady udzielania zamówień a zamówienia podprogowe,
c. Możliwe schematy postępowań i organizacja wyboru wykonawców
I. Przykłady postanowień
II. Propozycje schematów postępowań
III. Granice swobody zamawiającego
IV. Negocjacje fakultatywne i obligatoryjne

5. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a. Definicja wykonawcy
b. Konsorcjum
c. Warunki udziału w postępowaniu i zasady ich formułowania i weryfikacji
d. Podstawy wykluczenia z postępowania
e. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań
f. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców
i. Zasady ich składania i odrębności pomiędzy podmiotowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi
ii. Terminy na złożenie oświadczeń i dokumentów oraz zasady wzywania do ich uzupełniania

6. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
I. Wstępne konsultacje rynkowe
II. Ogłoszenia i ich zmiany
III. Wymagania w zakresie wadium
IV. Zasady wnoszenia wadium oraz nowe zasady jego zwrotu
V. Opis przedmiotu zamówienia
VI. Ustalanie niektórych warunków zamówienia
1. Podział zamówienia na części
VII. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
1. Podmiotowe środki dowodowe
2. Przedmiotowe środki dowodowe
3. Udostępnianie zasobów
b. Przebieg postępowania
I. SWZ i jej treść
II. Udostępnianie SWZ
III. Wyjaśniania SWZ i zmiana jej treści
IV. Termin składania ofert
V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
VI. Składanie i otwarcie ofert
VII. Ocena ofert
VIII. Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania.
IX. Wybór oferty najkorzystniejszej.
X. Zakończenie postępowania jak czynność prawna i proces regulowany ustawą. Zakończenie pozytywne i negatywne.

7. Zamówienia na usługi społeczne
a. Zamówienia do progów unijnych
b. Zamówienia o wartości przekraczającej progi UE

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
a. Forma umowy i okres jej obowiązywania
b. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy
c. Zakazane postanowienia umowne
d. Obligatoryjne elementy treści umowy
e. Obowiązkowa waloryzacja, zaliczki i zasady wypłaty wynagrodzenia
f. Raport z realizacji zamówienia, kiedy jest obowiązkowy
g. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
h. Podwykonawstwo
i. Dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy
j. Specyfika umów ramowych
k. Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne oraz zasady i możliwości dokonywania zmian zawartych umów

9. Środki ochrony prawnej
a. Nowe rozwiązania w zakresie:
I. Zasad wnoszenia odwołań
II. Katalogu osób, które mogą reprezentować strony przed KIO
b. Na jakie czynności i zaniechania zamawiającego przysługuje odwołanie?

 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu: zakres stosowania nowej ustawy Pzp, przygotowanie postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, środki dowodowe: przedmiotowe i podmiotowe, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: negocjacje obowiązkowe i fakultatywne, umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.

 

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Czas trwania szkolenia 6h!

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 22.października cena szkolenia to jedyne 369 zł/os!

 

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.