Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

„Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi po zmianach w 2019 r.

14 czerwca_09:00 - 14:00

299zł(+VAT)

Termin: 14. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
CelAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Wskazanie przepisów prawa obowiązujących w zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi przez podmioty prywatne i publiczne, zasad obowiązujących przy sprzedaży nieruchomości rolnych, w tym ograniczeń wprowadzonych przez przepisy prawa oraz wyjątków od w.w ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, przedstawienie prawidłowego toku prowadzenia postępowań przetargowych związanych ze sprzedażą i nabyciem nieruchomości rolnych.

Pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się gospodarką nieruchomościami i sprawujący nadzór na nieruchomościami, w tym rolnymi, rolnicy indywidualni, właściciele, użytkownicy nieruchomości rolnych i inne osoby sprawujące bezpośrednio i pośrednio kontrolę na zbywaniem i nabywaniem nieruchomości rolnych – członkowie komisji przetargowych.

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy obowiązywania ustawy – a zmiany wprowadzone w bieżącym roku przez Rząd R.P.
 2. Pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy i kodeksu cywilnego – obszar, cechy szczególne jak oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków a ograniczenia możliwości sprzedaży nieruchomości rolnych po dniu 01.06.2016 r.
 3. Uprawnienia Prezesa KOWR i Dyrektorów KOWR związane z prawem pierwokupu i zgodą na podziały nieruchomości rolnych zgodnie z przepisami nowej ustawy.
 4. Uprawnienia rolnicze i inne przesłanki przewidziane w ustawie dla właścicieli nieruchomości rolnych przy nabywaniu i zbywaniu prawa własności nieruchomości.
 5. Zasady i tryb sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych po dniu 30.04.2016 r. – prowadzenie postępowań przetargowych przez podmioty publiczne.
 6. Skutki prawne i faktyczne wprowadzenia wymienionego aktu prawnego dla obrotu nieruchomościami – zmiany w umowach najmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części po wprowadzeniu nowych przepisów prawa.
 7. Zasady zbywania nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha oraz pierwokupu przewidzianego dla KOWR.
 8. Procedura uzyskania pozwolenia na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem indywidulanym – forma prawna i organy uprawnione do wydania zgody – przesłanki.
 9. Praktyka wydawania zgód na nabycie nieruchomości rolnych przez KOWR.
 10. Możliwość zbywania działek ewidencyjnych stanowiących drogi dojazdowe do nieruchomości rolnych bez zgody KOWR.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.