Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

27 czerwca_09:00 - 13:00

339zł (+VAT)

Termin: 27. czerwca 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
KorzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Zaznaczyć trzeba, że każda (nawet najmniejsza) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna ustawą zobowiązana jest posiadać i stosować instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz wykaz akt.

Korzyść:

Omówienie całokształtu zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostce organizacyjnej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami, uczestniczy będę mogli przeanalizować casusy tematyczne.

Szkolenie skierowane jest bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

1. Podmioty zobowiązane prawnie do posiadania normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
2. Rodzaje normatywów kancelaryjno-archiwalnych i inne regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania dokumentacja w jednostce organizacyjnej.
3. Różnice w przepisach odnoście archiwów zakładowych i składnic akt.
4. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Prezentacja wzorów i omówienie możliwości ich wykorzystania.
5. Kluczowe elementy obiegu dokumentacji i ich interpretacja w instrukcji kancelaryjnej.
6. Jak stworzyć „dobry” wykaz akt dla jednostki organizacyjnej (jednolite i strukturalne wykazy akt). Standard archiwów państwowych z 2021 r.
7. Załączniki do instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, czyli problem prawidłowych formularzy i druków.
8. Procedura zatwierdzania i uzgadniania treści normatywów z archiwami państwowymi.
9. Wdrażanie procedur kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach organizacyjnych (osoby odpowiedzialne, kluczowe procedury i punkty zwrotne).
10. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji analogowej i elektronicznej.
11. Potrzeba nowelizacji wykazów akt od 2018 r. w związku z RODO, nowymi przepisami odnośnie dokumentacji pracowniczej oraz zmianami kwalifikacji archiwalnej NDAP np. dla projektow unijnych, PPK, dostępności+, umów.
12. Znakowanie i opis dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
13. Zasady archiwizacji dokumentacji. Zakres i przedmiot instrukcji archiwalnej.
14. Ewidencja dokumentacji (spisy spraw, spisy zdawczo-odbiorcze, spis dokumentacji do brakowania) w oparciu o normatywy kancelaryjno-archiwalne.
15. Identyfikacja ryzyk związanych z zarządzaniem dokumentacją i jej prowadzeniem w oparciu o przepisy i praktykę kancelaryjno-archiwalną.
16. Dyskusja

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, trener i wykładowca akademicki, absolwentka UMCS w Lublinie i KUL, ukończyła studia menadżerskie MBA, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 6. czerwca cena szkolenia to 299 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.