szkolenie online

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM W JST (CZYLI W SZCZEGÓLNOŚCI OPŁATY: ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, HOLOWANIE, PARKOWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW, KARY ZA NIEWYREJESTROWANIE POJAZDU, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA, OPLATA ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ, MANDATY)  – USTALANIE, OKREŚLANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, RODZAJE ODSETEK  I PRZEDAWNIENIE.

ID szkolenia: 1853

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Zachodniopomorskie

Tagi

# opłata adiacencka, # opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, #KPA, #mandaty, #opłaty publicznoprawne, #opłaty za holowanie, #opłaty za parkowanie, #opłaty zajęcie pasa drogowego, #przedawnienie należności, #szkolenie online, #termin płatności, ordynacja podatkowa, renta planistyczna
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – 299 zł/os.

Wybrane zagadnienia

 1. 1. Charakterystyka wybranych opłat publicznoprawnych (np. opłaty za holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opata adiacencka, opłata przystankowa, renta planistyczna, mandaty i inne) z uwzględnieniem sposobu ustalania, określania terminu płatności, rodzaju odsetek i terminu przedawnienia należności.
  2. W jakim zakresie do wybranych opłat publicznoprawnych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego i ordynację podatkową?
  3. Jak prawidłowo powinien być określony w decyzji ustalającej daną należność termin płatności?
  4. Czy zawsze w przypadku należności publicznoprawnych muszą być naliczane odsetki od nieterminowej płatności?
  5. Czy w przypadku uiszczenia należności po terminie stosujemy zasady zarachowania wpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
  6. Czy w przypadku nadpłaty należy ją zwrócić, stosując w tym zakresie procedury zwrotu nadpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
  7. Kiedy przedawniają się należności publicznoprawne i jakie działania podejmowane przez organ administracji publicznej mogą przerwać bieg terminu przedawnienia?
  8. Czy niepodatkowe należności publicznoprawne mogą być umarzane i na jakiej podstawie?
  9. Czy przed skierowaniem do egzekucji tytułu wykonawczego na nieuregulowaną w terminie należność publicznoprawną musi być zobowiązanemu doręczone upomnienie?

Szczegółowy program szkolenia

1.Definicja i charakterystyka niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
2.Sczegółowe omówienie wybranych należności publicznoprawnych z uwzględnieniem:
– sposobu powstawania zobowiązania,
– określania terminu płatności,
– rodzaju stosowanych odsetek,
– zarachowania wpłaty dokonanej po terminie płatności,
– przedawnienia,
– zwrotu nadpłaty,
– kierowania sprawy do egzekucji.
3. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym (elementy decyzji).
4. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji ustalającej daną opłatę publicznoprawną (rozróżnienie pojęć przedawnienie wymiaru i przedawnienie należności)?
5. Zakres zastosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności publicznoprawnych stanowiących dochody jst.
– czy do wszystkich należności publicznoprawnych stosujemy odsetki od zaległości podatkowych?
– czy w przypadku rozłożenia na raty zaległości należy naliczyć opłatę prolongacyjną (jeżeli w danej gminie jest uchwała dot. możliwości poboru opłaty prolongacyjnej?)
– czy w przypadku opóźnienia w płatności stosować zasadę, że odsetek do kwoty 8,70 zł nie pobiera się?
– czy stosować zasady zarachowania wpłat dokonywanych po terminie na należność główną, odsetki i koszty upomnienia wynikające z Ordynacji podatkowej?
6. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody jst:
7. Przesłanki stanowiące uzasadnienie dla umorzenie z urzędu:
– śmierć zobowiązanego będącego osobą fizyczną i zaniechanie dochodzenia zaległości od następców prawnych,
– dłużnik, osoba prawna wykreślona z rejestru przy jednoczesnym braku odpowiedzialnych osób trzecich,
– faktyczna lub potencjalna bezskuteczność egzekucji,
– likwidacja dłużnika nie posiadającego osobowości prawnej,
– zaistnienie interesu publicznego.
8. Ulgi na wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie tych należności:
– przesłanki do umorzenia całości zobowiązania,
– przesłanki do częściowego umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty.
9. Procedura postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o ulgę (najważniejsze zasady wynikające z k.p.a.).
10. Forma rozstrzygnięcia wniosku o ulgę w spłacie należności publicznoprawnej.
11. Egzekucja administracyjna niepodatkowych należności publicznoprawnych.
– czy i kiedy wysłać upomnienie?
– czy upomnienie powinno być wysłane również do małżonka osoby zobowiązanej do zapłaty należności publicznoprawnej?
– czy wystawiając tytuł wykonawczy dot. niepodatkowej należności publicznoprawnej zaznaczyć należy w tym tytule, że odpowiedzialność za należność obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka czy też, że jest to obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym?
12. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego.
13. Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi o nie przyjęciu tytułu wykonawczego a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
14. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego.
15. Obowiązek stosowania elektronicznego dokumentu zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (e-ZW).
16. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli ile razy tą samą sprawę można kierować do egzekucji administracyjnej?
17. Czy występując z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej należy ponownie wysłać upomnienie?
18. Jakie formalne wymogi musi spełnić wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
19. Indywidualne pytania, konsultacje.

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,   prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

17 kwiecień 2023 09:00

Data do:

17 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

355 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Tworzenie i działanie kas zapomogowo-pożyczkowych

Zobacz więcej

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji. Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia