Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych

20 maja_09:00 - 13:00

329zł (+VAT)

Termin: 20. maja Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przedmiotem szkolenia są zasady numeracji porządkowej w Polsce w świetle najnowszego rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie regulacji prawnych w zakresie numerowania adresowego budynków było obarczone wieloma niejasnościami i sprawia organom gmin wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzona w lipcu br. nowa regulacja prawna w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś kilkumiesięczne vacatio legis ma pozwolić na dostosowanie ewidencji miejscowości ulic i adresów do zmian prawnych. Szkolenie ma w tym pomóc. Główną zaletą tego szkolenia jest omówienie regulacji prawnych na bazie konkretnych przykładów, pytań i zagadnień potraktowanych jak przykłady do rozwiązania. Wspólnie z prowadzącym zajęcia uczestnicy będą mogli również rozwiązać własne problematyczne przykłady. Mierzalnym efektem szkolenia ma być łatwiejsze i płynniejsze wdrożenie nowych przepisów, a być może również poprawienie numeracji porządkowej w wybranych lokalizacjach uczestników szkolenia. Ponadto, ze względu na nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów celem jest przybliżenie najnowszych regulacji prawnych. Dla organów prowadzących ewidencję szkolenie pokazuje jak powinno się adresować nieruchomości. Dla korzystających z rejestru szkolenie pokazuje jak w praktyce „czytać” numerację i korzystać z ewidencji. Dla pracowników gmin, straży miejskich i wiejskich – jak egzekwować obowiązek oznaczania nieruchomości. Dla służb porządkowych – jak korzystać z informacji aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia.

Szkolenie adresowane jest do pracowników gmin i miast prowadzących ewidencję miejscowości ulic i adresów. Ze szkolenia mogą skorzystać również pracownicy innych jednostek publicznych, inwestorzy na rynku nieruchomości, przedsiębiorcy, deweloperzy na rynku nieruchomości, projektanci, geodeci, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, straże gminne i wiejskie, pracownicy wszelkich służb a zwłaszcza porządku publicznego, straży pożarnej, ratownictwa medycznego a także pocztowcy i doręczyciele firm kurierskich.

 1. Nadawanie, zmiana i zniesienie nazw miejscowości.
 2. Nadawanie i zmiana nazw ulic i placów.
 3. Nadawanie numerów porządkowych. Podstawy prawne. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Przedmiot numeracji.
 4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jako rejestr publiczny. Ogólne zasady gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji wynikające ze znowelizowanych przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 5. Jak dostosować obecną ewidencję do obowiązujących przepisów?
 6. Numery prognozowane dla budynków.
 7. Numery dla budynków w budowie.
 8. Numery dla budynków wybudowanych.
 9. Numery dla budynków, gdy nie były przedmiotem prognozy.
 10. Numeracja porządkowa dla nieruchomosci przy drogach wewnętrznych.
 11. Numeracja porządkowa gdy brak zgody na nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną.
 12. Numeracja, gdy budynki znajdują się w znacznym oddaleniu od ulicy.
 13. Numeracja porządkowa w budownictwie wielorodzinnym.
 14. Numeracja budynków u zbiegu ulic i na placach, przy rondach. Wejścia główne do budynku a wejścia do lokali.
 15. Numeracja porządkowa przy ulicach na granicach gmin i miejscowości w tej samej gminie.
 16. Numeracja porządkowa a numery lokali.
 17. Numeracja przy ulicach gminnych nie objętych uchwałami o zaliczeniu do drogi publicznej.
 18. Nadawanie numerów porządkowych z urzędu. Ttzw. „przenumerowanie”. Zmiana przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik w tym zakresie. Warunki stosowania, orzecznictwo sądów. Czy zmiana przepisów wystarczy?
 19. Adresy nieruchomości.
 20. Zasady udostępniania danych EMUiA w świetle nowych przepisów.
 21. Wymiana danych z innymi rejestrami.
 22. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
 23. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA,
 24. Wnioski o ustalenie numeru porządkowego, kto może złożyć, rozpatrywanie wniosków. Nowy wzór wniosku, omówienie. Załączniki do wniosku, czy można ich wymagać, jakich i w jakich sytuacjach?
 25. Zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego, również w konteście zmian w baach danych ewidencji gruntów i budynków.
 26. Odmowa nadania numeru porządkowego. W jaki sposób i w jakich okolicznościach?
 27. Uchwały rad  gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom i ich wpływ na numerację adresową.
 28. Oznaczanie nieruchomości w terenie.
 29. Tablice miejscowości, tabliczki z nazwami ulic, tabliczki kierunkowe etc.
 30. Egzekwowanie obowiązku oznaczania nieruchomości.

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 29. kwietnia cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

FORMA ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  profesjonalną platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertom na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.