szkolenie online

MANDATY KARNE, KARY PORZĄDKOWE ORAZ ZRYCZAŁTOWANE WYDATKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – OBOWIĄZKI STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH ORAZ URZĘDÓW GMIN W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, ULG W SPŁACIE I EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE MANDATÓW KARNYCH I KAR PORZĄDKOWYCH. ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE NA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW I KAR PORZĄDKOWYCH (e-TW) ORAZ NOWY – OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2023R.ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAWIADOMIENIA WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO (e-ZW).

ID szkolenia: 2750

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, egzekucja, kary, mandady
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – 319 zł/os.

W materiałach szkoleniowych znajdą się m.in. ważniejsze wzory pism, decyzji, postanowień wydawanych w toku postępowania o ulgę w spłacie mandatu ,wzory wystąpień do organu egzekucyjnego w celu monitorowania egzekucji należności oraz propozycje wybranych procedur postępowania związanego z zadaniem realizacji dochodów z tytułu mandatów.

 

Adresaci

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych. W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz aktualnie obowiązujące  kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów.  Przedstawiona zostanie również procedura dotycząca dochodzenia  zryczałtowanych wydatków postępowania sądowego przyznanych gminie w wyroku. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe, ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

Program szkolenia

1. Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez strażników straży gminnych/miejskich.
1.1. W jaki sposób powstaje zobowiązanie?
1.2. Czy można odmówić przyjęcia mandatu?
1.3. Miejsce i termin płatności mandatu.
1.4. Czy ukarany może odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?
1.5. Możliwość zapłaty mandatu kartą płatniczą – nowe rozwiązanie.
2. Wybrane zagadnienia związane z gospodarką drukami ścisłego zarachowania.
2.1. Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.
2.2. Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?
2.3. Obowiązek inwentaryzacji i bieżącej kontroli bloczków mandatowych jako druków ścisłego zarachowania.
2.4. Aktualnie obowiązujące zasady dystrybucji i rozliczania formularzy mandatów.
2.5. Możliwość teleinformatycznego generowania formularzy mandatów.
3. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w urzędzie gminy w zakresie mandatów karnych i kar porządkowych – wybrane zagadnienia.
3.1. Czy straż gminna/miejska może prowadzić ewidencję księgową wpływów należności z tytułu mandatów i kar porządkowych czy też jest to zadanie wyłącznie urzędu gminy?
3.2. W jakich terminach straż gminna/miejska powinna przekazywać do urzędu gminy informacje o nałożonych mandatach stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej urzędu?
3.3. Jakie dokumenty powinny być przekazywane przez straż gminną/miejską do urzędu gminy celem zaksięgowania należności z tytułu mandatu i kary porządkowej?
3.4. Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.
3.5. Szczególne zasady rachunkowości należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne.
3.6. W oparciu o jakie dokumenty mandat i karę porządkową można przypisać i odpisać w księgach rachunkowych?
3.7. Jaką datę wpływu należności z tytułu mandatów przyjąć w przypadku zapłaty mandatu kartą płatniczą?
3.8. Mandaty przedawnione – jak należy z nimi postępować, kiedy i w oparciu o jakie dokumenty należy je wyksięgować?
3.9. Różnice w przedawnieniu należności z mandatów i z kar porządkowych – w jakim terminie się przedawniają?
3.10. Przedawnienie należności z kar porządkowych – jakie przepisy stosujemy?
3.11. Termin przedawnienia należności z tytułu kary porządkowej.
3.12. Przekazywanie dochodów z tytułu kar porządkowych do budżetu Państwa.
3.13. Czy wolno stosować ulgi w spłacie kar porządkowych?
3.14. Jaki organ jest właściwy do stosowania ulg (np. umorzenia) kary porządkowej?
4.Postępowanie w przypadku braku wpłat grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego lub kary porządkowej – zmiany w egzekucji administracyjnej.
4.1. Czy od niezapłaconego w terminie mandatu pobiera się odsetki?
4.2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych – aktualne rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych).
4.3. Czy jest obowiązek wystawiania upomnień na niezapłacone mandaty?
4.4. Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku – kiedy wzywać zobowiązanego o wyjawienie majątku?
4.5. Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty?)
4.6. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem).
4.7. Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
4.8. Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
4.9. Przedawnienie kosztów upomnienia- nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego oraz zasady współdziałania wierzyciela z organem egzekucyjnym.
5.1.Omówienie aktualnego wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego (forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny tytuł wykonawczy).
5.2. Kiedy i na jakie kwoty wystawiać tytuł wykonawczy w przypadku mandatów?
5.3. Omówienie wybranych elementów dot. elektronicznego TW i najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych.
5.4. Konsekwencje nieprawidłowego sporządzenia e-TW.
5.5. Obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu mandatu i/lub kosztów upomnienia.
5.6. Inne obowiązki wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego w tym zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
6. Czy istnieje obowiązek dochodzenia mandatu od osoby zmarłej?
7. Czy mandat osoby zmarłej należy odpisać z ksiąg rachunkowych i w oparciu o jaki dokument?
8. Jakie działania powinien podejmować urząd gminy w zakresie monitorowania realizacji tytułów wykonawczych przez właściwe organy egzekucyjne?
9. Stosowanie ulg w spłacie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych?
9.1. W oparciu o jakie formalnoprawne podstawy można stosować ulgi w spłacie mandatów?
9.2. Kryteria stosowania ulg w spłacie należności z mandatów w zależności o rodzaju ulgi, o którą ubiega się dłużnik (interes publiczny, ważny interes dłużnika, względy społeczne lub gospodarcze, możliwości płatnicze dłużnika).
9.3. Czy należność wynikającą z mandatu można umorzyć?
9.4. Zasady prowadzenia postępowania o ulgę w spłacie mandatu.
9.5. W jakiej formie rozstrzygnięty powinien być wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie mandatu?
9.6. Jakie elementy musi zawierać decyzja administracyjna dot. ulgi w zapłacie mandatu w związku ze zmianami Kodeksu postepowania administracyjnego?
9.7. Jak prowadzić postępowanie w sprawie ulg w spłacie mandatów aby nie naruszyć przepisów dot. RODO?
10.Procedura zwrotu zryczałtowanych wydatków postępowania sądowego, przyznanych gminie w wyroku.
10.1. Czy zadania związane z dochodzenie zwrotu zryczałtowanych wydatków przyznanych w wyroku realizowane powinny być przez straże miejskie/gminne czy przez urząd gminy?
10.2. Czy dochodzenie zwrotu zryczałtowanych wydatków przyznanych w wyroku odbywa się w trybie administracyjnym czy przez komornika sądowego?
10.3. Kiedy i na podstawie jakich przepisów przedawnia się prawo do zwrotu zryczałtowanych wydatków postępowania sądowego, przyznanych gminie w wyroku?
11. Pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 listopad 2023 09:00

Data do:

06 listopad 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

375 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Nie takie drzewa straszne, jak je malują, czyli prawne aspekty praktycznego zarządzania zielenią.

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia