Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii – aspekty praktyczne

6 maja_09:00 - 13:00

369zł (+VAT)

Termin: 6. maja Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, umorzenia, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o protokoły kontroli RIO i NIK. Zdobyta wiedza pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w skomplikowanej problematyce klasyfikacji i inwentaryzacji środków trwałych.

Dzięki uczestnictwie w zajęciach warsztatowych uczestnicy będą mogli samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy i identyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie wewnętrznych uregulowań, ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych.

Podczas szkolenia zostaną omówione również problemy związane z organizacją i przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz sposoby ich rozwiązania – poparte licznymi praktycznymi przykładami.

I. Środki trwałe i ich klasyfikacja
1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych,
2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi,
– kiedy można wyłączyć środki trwałe z ewidencji ilościowo- wartościowej i ująć je wyłącznie w ewidencji ilościowej – pozabilansowo (na jakim koncie)?,
– jakie wewnętrzne dokumenty decydują o tym, na jakim koncie należy ująć środki trwałe i pozostałe środki trwałe?
3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości,
4. Podział i i zasady klasyfikowania środków trwałych,
5. Wartości niematerialne i prawne – definicja i zasady ich ewidencji,
6. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym – polityka rachunkowości, instrukcja kontroli i obiegu dokumentów oraz instrukcja inwentaryzacyjna jako podstawa prawidłowej ewidencji majątku jednostki,
7. Środki trwałe własne i obce – na jakich kontach ewidencjonować, jak i kiedy inwentaryzować?

II. Ustalenie wartości początkowej – wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem z ustaleniem dolnej granicy wartości pozostałych środków trwałych (013/072), zasady jej ustalania oraz najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,
2. Jak ewidencjonować zestawy komputerowe, części składowe i peryferyjne?
3. Jak ewidencjonować środki trwałe w przypadku ich częstego przemieszczania lub np. korzystania z kilku monitorów jednocześnie?
4. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
– określenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
– trwałej utraty wartości,
– ulepszenie środków trwałych a remont – różnice i podobieństwa w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym

III. Środki trwałe w budowie, a pojęcie inwestycji wg ustawy o rachunkowości:

1. Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku):
– pojęcie środków trwałych w budowie,
– zasady księgowania kosztów inwestycyjnych (080) i remontu (400) według źródeł finansowania,
– jakie wydatki i od kiedy należy zaliczyć do inwestycyjnych.

2. Zasady zakończenia inwestycji i przyjęcia do ewidencji środków trwałych (OT lub PT),
3. Obieg dokumentów i związana z tym odpowiedzialność pracowników w procesie inwestycyjnym – kiedy protokoły OT, a kiedy PT,
4. Kto w jednostce wystawia dokumenty przyjęcia środka trwałego i na jakiej podstawie?
5. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji środków trwałych w budowie wg organów kontroli i GKO.

IV. Dokumentacja dotycząca ewidencji środków trwałych w przypadku:
– użyczenia,
– nieodpłatnego przekazania,
-nieodpłatnego otrzymania,
– przeniesienia, przemieszczenia,
– likwidacji,
– sprzedaży
1. Ujawnienie środka trwałego, jak przyjąć na stan a co z amortyzacją ?,
2. Obowiązek czy dowolność przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku zmiany kierownika jednostki lub osoby odpowiedzialnej za majątek w danym dziale, wydziale, pokoju?
3. Czy można dochodzić zwrotu równowartości środka trwałego w przypadku braku inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej?,
4. Na jakiej podstawie i jaką wartością można obciążyć pracownika w przypadku braku środka trwałego całkowicie zamortyzowanego?
5. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące nabycia, przekazania, otrzymania i użyczenia środków trwałych wg organów kontroli

V. Dokumentacja dotycząca wartości niematerialnych i prawnych:
– zakup,
– aktualizacja,
– rozbudowa czy ulepszenie,
-likwidacja.

1. Jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne – niezbędna dokumentacja, metoda i termin,
2. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące inwentaryzacji wartości niematerialnej i prawnej wg organów kontroli i GKO,

VI. Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych:

– obowiązek czy dowolność stosowania dokumentów dotyczących zmiany miejsca użytkowania środków trwałych ( MT) ?.

VII. Stosowanie „wywieszek” w pomieszczeniach:

– jakie przepisy zobowiązują jednostki do stosowania wykazów środków trwałych w formie „wywieszek” w poszczególnych pomieszczeniach – czy można ich nie stosować ?

VIII. Zasady amortyzacji środków trwałych:
1. metody, stawki – kto za to odpowiada?,
2. ustalenie wartości rezydualnej – końcowej,
3. kiedy należy wstrzymać amortyzację ?
4. czy kilkumiesięczny okres wyłączenia z użytkowania (remont) środka trwałego wyklucza naliczanie amortyzacji?.

IX. Inwentaryzacja w czasie pandemii – interpretacja MF

X. Kto odpowiada za klasyfikację i inwentaryzację środków trwałych w jednostkach obsługiwanych i obsługujących (CUW, ZUW i inne),

XI. Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (LT) – w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów?

XII. W jaki sposób zapewnić kontrolę nad majątkiem – przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem,

XIII. Odpowiedzialność za majątek trwały w świetle dyscypliny finansów publicznych,

XIV. Pytania i dyskusja.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym,  ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz jednostkami  samorządowymi.

Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Rachunkowość budżetowa dla początkujących  i zaawansowanych, Kontrola zarządcza,  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja, Zbywanie poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp,  Majątek trwały w jsfp – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne.

Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji 329 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.