Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania

28 września_09:00 - 13:00

349zł (+VAT)

Termin: 28. września Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Opis szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie.

Adresaci: pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program:

1. Definicje środków trwałych
2. Klasyfikacja środków trwałych.
3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
a. środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy.
b. ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.
c. wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji,
d. zasady gospodarowania majątkiem trwałym oraz instrukcja obiegu dokumentów i instrukcja inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku trwałego w jednostce.
4. Proces inwestycyjny w jednostce:
a. omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z FDS, z RFIL, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – oraz sposób ich księgowania,
b. klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
c. sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów,
d. obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT.
5. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
a. wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
b. ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a remont,
c. moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
d. utrata wartości środków trwałych,
e. księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie.
6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
a. obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
b. metody amortyzacji środków trwałych;
c. plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
d. amortyzacja uproszczona.
8. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
9. Zasady likwidacji majątku – protokół LT.
10. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
11. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.
12. Sesja pytań i odpowiedzi.

wieloletni Skarbnik Gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju, współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 7. września  cena szkolenia to jedyne 299 zł/os

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.