Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie wytycznych w 2019 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego – Szkolenie on-line

8 lipca_10:00 - 14:00

219zł(+VAT)

Termin: 8.lipca Miejsce: online Cena: 219 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Burak
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl

 

AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o pozyskanie środków z funduszy UE.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych

Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie. W roku 2019 roku zaczęła  obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikwalności wydatków. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa w 2020 roku weszły w życie rozwiązania Funduszowego Pakietu Antywirusowego, które mają wpływ na kwalifikowalność wydatków. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej realizacji projektów.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

 • Znajomość nowych podstaw prawnych w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • Znajomość nowych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa
 • Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności wydatków
 • Umiejętność stosowania reguł konkurencyjnego ponoszenia wydatków w projektach
 • Znajomość zasad rozliczania kosztów personelu projektu
 • Umiejętność stosowania nowych reguł w zakresie uproszczonych metod rozliczania wydatków

Zajęcia prowadzone będą w formie: wykład, prezentacja, dyskusja, omawianie konkretnych przypadków.

Program szkolenia

BLOK I

Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków

Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”

Ustawa wdrożeniowa

Specustawa funduszowa związana z pandemią koronawirusa

– kwalifikowalność wydatków, gdy niemożliwa okazała się realizacja celu, na który wydatek został poniesiony

– przesunięcia terminów składania wniosków o płatność i zakończenia realizacji projektu

– dopuszczalne zmiany w projektach partnerskich

– zmiany w zakresie prowadzenia kontroli i audytu

Wytyczne z 2019 roku – nowy zakres obowiązywania

Możliwość zawieszania wytycznych przez ministra

Umowa o dofinansowanie projektu – obowiązki beneficjenta w zakresie kwalifikowalności wydatków

 

BLOK II

Nowa redakcja warunków kwalifikowalności wydatków

Doprecyzowanie katalogu wydatków niekwalifikowanych

Dokumentowanie wydatków

Wyodrębniona ewidencja księgowa

Personel projektu – nowa definicja

Zasady zatrudniania i wynagradzania personelu

Uproszczone metody rozliczania wydatków – zmiany wprowadzone Wytycznymi w 2019 roku

Zasady realizacji i rozliczania projektów w oparciu o metody uproszczone

 

BLOK III

Zmiany w zamówieniach udzielanych w ramach projektów

Nowy Podręcznik beneficjenta – Zamówienia udzielane w ramach projektów z listopada 2019 roku

Obowiązki beneficjentów zobowiązanych do stosowania Pzp

Obowiązki beneficjentów zwolnionych ze stosowania Pzp

Nowe wyłączenia w zasadzie konkurencyjności i rozeznaniu rynku

Procedury wewnętrzne dla zamówień poniżej 20 000 zł

 

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.