Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KURS w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych POZ oraz AOS.

20 listopada 2021_09:00 - 27 listopada 2021_14:00

390(+VAT)

Termin: 20,27. listopad (soboty)  Miejsce: online  Cena:390 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Adresaci Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

• dyrektorów/kierowników szpitali, POZ, AOS
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno – higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

1. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Mikrobiologia i epidemiologia.
1.1. Prawidłowa mikroflora organizmu człowieka i jej rola w patogenezie zakażeń.
1.2. Charakterystyka wybranych grup drobnoustrojów chorobotwórczych.
1.3. Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Program ograniczania zakażeń.
2.1. Rozwój profilaktyki zakażeń.
2.2. Metody zapobiegania szerzeniu się zakażeń.

3. Wybrane zagadnienia higieny placówek medycznych.
3.1. Zasady utrzymania higieny w POZ i AOS: standardy utrzymania higieny, organizacja systemu utrzymania czystości, zasady postępowania z odzieżą ochronną, opracowanie i analiza protokołów kontroli wewnętrznych w obszarze zapobiegania zakażeniom,
3.2. Działania higieniczne w zakresie pielęgnacji.
3.3. Dezynfekcja i sterylizacja: metody dezynfekcji sprzętu i powierzchni w POZ i AOS, dobór i zasady bezpiecznego stosowania środków dezynfekcyjnych, kontrola zużycia środków dezynfekcyjnych, przygotowanie narzędzi i materiałów do sterylizacji, monitorowanie procesów sterylizacyjnych, zasady transportu i przechowywania sterylnego instrumentarium i materiałów, opakowania sterylizacyjne.
3.4. Postępowanie z odpadami: regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami, klasyfikacja odpadów powstających w zakładach opieki zdrowotnej.

4. Organizacja pracy pielęgniarki i położnej, narażenie zawodowe na czynniki biologiczne.
4.1. Metodyka pracy.
4.2. Monitorowanie higieny pomieszczeń POZ i AOS.
4.3. Edukacja pracowników.
4.4. Działania pielęgniarki, położnej w przypadku wystąpienia epidemicznego zakażenia.
4.5. Metody izolacji stosowane w przypadku opieki nad zakażonymi pacjentami.
4.6. Metody izolacji stosowane w przypadku opieki nad zakażonymi pacjentami.

5. Akty prawne regulujące postępowanie związane z powstawaniem, szerzeniem się i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń w okresie pandemii Covid-19.
5.1. Wytyczne GIS
5.2. Regulacje prawne MZ

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia – Uczestnik potrafi:
1. Określić zadania epidemiologii we współczesnej medycynie, ocenić wpływ rozwoju, struktury biologicznej i społecznej populacji na stan zdrowia ludności.
2. Przeprowadzać dochodzenia epidemiologiczne.
3. Omówić aktualnie obowiązujące normy prawne.
4. Przedstawić organizację i zadania służby sanitarno-epidemiologicznej w kraju.
5. Sprawować skuteczny nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym zakładu.
6. Opracować program profilaktyki i zwalczania zakażeń w POZ i AOS.
7. Wdrażać standardy higieniczne i nadzorować ich przestrzeganie.
8. Wdrażać metody zapobiegające powstawaniu i szerzeniu się zakażeń.
9. Nadzorować procesy dezynfekcji i sterylizacji.
10. Określać czynniki ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu.
11. Znać zasady izolacji w stosunku do osób zakażonych i podlegających ochronie.
12. Dokonać modyfikacji procedur w zależności od potrzeb.
13. Diagnozować i oceniać potrzeby środowiska dotyczące wprowadzania zmian.
14. Oceniać skuteczność wdrażanych zmian.
15. Współpracować z inspekcją sanitarną.
16. Opracować standardy w zakresie zapobiegania zakażeniom.
17. Planować wyposażenie pielęgniarskich stanowisk pracy.
18. Doradzać w wyborze środków ochrony osobistej w zależności od konkretnej sytuacji.
19. Podejmować działania na rzecz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa\ i higieny pracy (BHP).
20. Stosować w praktyce akty prawne regulujące postępowanie w zakresie ograniczania zakażeń szpitalnych, chorób zakaźnych i ochrony zdrowia
personelu

Pielęgniarka, z wieloletnim stażem pracy w różnych placówkach medycznych. Wykształcenie: mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego. Jest to pracownik Działu Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie:

* Zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia w warunkach integracji zUnią Europejską na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
* Prawo w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
* Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ponadto ukończyła wiele kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dotyczących wielu dziedzin pielęgniarstwa. Od wielu lat wykładowca na specjalizacjach, kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych w zakresie epidemiologii dla pielęgniarek i położnych. Prywatnie żona i matka
trojga dzieci: dwóch synów i córki.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.