Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

21 kwietnia_09:00 - 22 kwietnia_14:00

559zł(+VAT)

Termin: 21-22. kwietnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 559 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel kursuAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oraz praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach – połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu ustaw omawianych na kursie oraz orzecznictwem.

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i inne osoby pracujące w wydziałach związanych z nieruchomościami oraz wykonujące nadzór nad mieniem podmiotów publicznych, osoby wydające decyzje administracyjne z zakresu tematyki kursu, a także osoby związane z dziedziną nieruchomości publicznych.

I dzień kursu

1.Kodeks cywilny i ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zakres praktycznej wiedzy dla prawidłowego wykonywania zadań związanych z gospodarką nieruchomościami wraz z aktualnymi zmianami dotyczącymi przekształcenia użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z uwzględnieniem praktyki stosowania przepisów ustawy i jej nowelizacji w bieżącym roku.

2.Decyzje administracyjne wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami i ustaw powiązanych z ugn – decyzja o podziale, wywłaszczeniu i zajęcie nieruchomości, opinie i uzgodnienia pomiędzy organami oraz akty prawne regulujące zasady zawierania umów sprzedaży-kupna oraz najmu i dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi z uwzględnieniem zagadnienia sprzedaży po 30.04.2016 r. nieruchomości rolnych przez jst.

3.Zakres pojęcia umowy sprzedaży, forma umowy,  nieruchomości i jej elementy istotne – strony, nieruchomość, cena, warunki szczególne umowy, prawo pierwokupu, prawo odkupu i inne postanowienia umów sprzedaży, zagadnienie oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z określeniem celu po zmianie przepisów.

4.Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – elementy istotne forma i treść oraz przedmiot umowy; skutki prawne zobowiązań przyjętych przez strony w umowie, terminy zawierania umów w zasobie publicznym wraz z interpretacją przepisów prawa, nakłady na przedmiot umowy i sposoby ich rozliczeń-zabezpieczenie interesu podmiotów publicznych w umowach.

II dzień kursu

1.Sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości w drodze przetargu – forma i rodzaje przetargów na nieruchomości występujących w systemie prawa polskiego, zagadnienie wad fizycznych i prawnych nieruchomości z uwzględnieniem uchylonych decyzji wywłaszczeniowych – skutki prawne i faktyczne dla podmiotów publicznych, zagadnienie stanu technicznego nieruchomości, granic i ich znaczenie praktyczne przy opisie nieruchomości, przetargi na nieruchomości rolne -zasady i wyjątki w obowiązujących przepisach prawa oraz ich praktyczna interpretacja.

2.Zabezpieczenie interesów stron umów sprzedaży, najmu i dzierżawy w praktyce obrotu nieruchomościami z zasobu publicznego – właściwy opis i dokumentacja nieruchomości w praktyce organów administracji publicznej, instytucje kaucji, weksla, gwarancji, rękojmi, poddania się egzekucji co do zapłaty określonej kwoty pieniężnej albo co do wydania nieruchomości, praktyka wydawania i zwrotu nieruchomości – zagadnienie stanu faktycznego nieruchomości i dokumentacji fotograficznej.

3.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podstawowy akt prawny określający przeznaczenie nieruchomości na terenie gminy i innych podmiotów – zakres przedmiotowy i podmiotowy aktu, instytucja MPZP i decyzji o warunkach zabudowy oraz renty planistycznej.

4.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy – pojęcie budynku a budowli w praktyce organów podatkowych, zmiany związane z  częściami wspólnych nieruchomości, interpretacja pojęcia budowli w praktyce organów administracji i sądów administracyjnych.

5.Wysokość stawki podatku a kategoria i przeznaczenie nieruchomości – części lub całości obiektu budowalnego, faktyczna zmian przeznaczenia a przeznaczenie obiektu w decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie, zmiany powierzchni obiektu a deklaracji i decyzja o wymiarze podatku, orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

6.Prawo budowlane podstawowe pojęcia, zakres obowiązywania – zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 01.01.2017 r., zakres przedmiotowy i podmiotowy, praktyczne aspekty związane z funkcjonowanie administracji publicznej w tym w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń oraz formy zakończenia budowy wraz z nowym pojęciem zmiany istotnej w projekcie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 07.kwietnia 2022 cena za osobę to jedyne 529 zł.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.