Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KURS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

8 czerwca_08:00 - 9 czerwca_14:30

579zł

Termin: 8-9 czerwca  Miejsce: online  Cena: 579 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram - dzień I (8 czerwca)Program - dzień II (9 czerwca)ProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

• dla wszystkich zainieresowanych tematyką kodeksu postępowania administracyjnego.

DZIEŃ I (8 czerwca)

BLOK I (8:00 – 11:00)
ZASADY ROZPATRYWANIA PODAŃ, SKARG I WNIOSKÓW ORAZ WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ.
1. Zasady ogólne postępowania i ich praktyczne wykorzystanie w prowadzonych postępowaniach. W tym uwzględnienie nowych zasad m.in. dot. szczególnych zasad uprzedzania o brakach, rozpatrywania spraw na korzyść obywatela, kwestie ostateczności i prawomocności decyzji, nieodstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw i in.
2. Właściwość miejscowa, rzeczowa i spory kompetencyjne. Wyłączenie pracownika lub organu.
3. Strony i ich pełnomocnicy.
4. Terminy załatwiania. Przekroczenie terminu. Prawo do wniesienia ponaglenia.
5. Sposoby doręczania i wezwania.
6. Obliczanie terminów.
7. Odmowa wszczęcia postępowania a pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
8. Udostępnianie akt.
9. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
10. Zawieszenie postępowania.
11. Wydawanie zaświadczeń.
12. Upoważnienie do załatwiania spraw.

BLOK II (11:30 – 14:30)
WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I POSTANOWIEŃ. UMARZANIE POSTĘPOWANIA.
1. Składniki decyzji.
2. Uzasadnienie decyzji – prawne i faktyczne.
3. Rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Doręczenie lub ogłoszenie decyzji i ich skutki.
5. Zasady uzupełniania decyzji.
6. Prostowanie błędów i omyłek.
7. Przesłanki i zasady umarzania postępowania.
8. Zasady wydawania postanowień.

DZIEŃ II (9 czerwca)

BLOK III (8:00 – 11:00)
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE (DRUGA INSTANCJA)
1. Reguły formułowania i rozpatrywania odwołań. Oddalenie odwołania a niedopuszczalności odwołania.
2. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę.
3. Wpływ odwołania na wykonanie.
4. Działania organu pierwszej instancji.
5. Wstrzymanie wykonania.
6. Uzupełnienie dowodów.
7. Decyzje organu odwoławczego.
8. Zażalenia.

BLOK IV (11:30 – 14:30)
TRYBY NADZWYCZAJNE – UNIEWAŻNIENIE DECYZJI I WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
1. Wznowienie postępowania.
a. decyzja wydana przez pracownika lub organ, który podlega wyłączeniu,
b. istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję,
c. decyzja wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
d. zagadnienie wstępne.
e. zasady ponownego rozpoznania sprawy.
2. Dopuszczalność zmiany i uchylenia decyzji.
3. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji.
a. decyzja wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
4. Wygaśnięcie decyzji.

Adwokat, szkoleniowiec i publicysta. Członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni pracownik instytucji publicznych. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Możliwość zapisania się na cały 2 – dniowy kurs, dany dzień tematyczny bądź wybrany blok tematyczny:

Cena za cały kurs – 579 zł
Cena za I dzień – 309 zł
Cena za I blok – 179 zł

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.