Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE

7 marca_09:00 - 9 marca_15:00

749zł

Termin: 7-9. marca Miejsce: Online Cena: 749 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

W ramach kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia osoby uczestniczące będę pracowały na materiałach archiwalnych oraz oficjalnych formularzach wymaganych przez Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowe w Warszawie. W trakcie zajęć porządkowana będzie dokumentacja aktowa, techniczna, kartograficzna, fotograficzna, audiowizualna i druki ulotne.

WAŻNE!

DO KURSU II STOPNIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS I STOPNIA.

I. WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ:
1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2. Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej;
3. Przepisy branżowe (resortowe);
4. Obowiązki państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych tworzących i nietworzących materiały archiwalne.
II. KWALIFIKACJA ARCHIWALNA WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
1. Kryteria oceny wartości dokumentacji;
2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne;
3. Materiały archiwalne typowe;
4. Materiały archiwalne specyficzne;
5. Dokumentacja niearchiwalna;
6. Dokumentacja kategorii BE;
7. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji;
8. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej od 2019 r.
III. ORGANIZACJA PRACY KANCELARYJNEJ
1. Typowy obieg dokumentacji;
2. Elektroniczny system obiegu dokumentacji;
3. Systemy kancelaryjne;
4. Instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy, znakowanie spraw, komórki merytoryczne i wspomagające – obowiązki;
5. Rzeczowy wykaz akt – budowa, rozbudowa, uzupełnianie, monitorowanie;
6. Procedura ustalania przepisów w porozumieniu z archiwum państwowym – praktyczne wskazówki;
7. Wspólne przepisy kancelaryjno-archiwalne.
IV. ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I SKŁADNICY AKT
1. Miejsce w strukturze organizacyjnej;
2. Cele i zadania;
3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt;
4. Lokal i wyposażenie a.z. i s.a.;
5. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych – prawa i obowiązki archiwisty;
6. Gromadzenie i układ akt w a.z. i s.a.;
7. Udostępnianie akt – najważniejsze zasady;
8. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
9. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
10. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego (roczny harmonogram prac).
V. KONTROLE ARCHIWALNE
1. Procedura kontroli;
2. Protokół kontroli;
3. Wystąpienia pokontrolne;
4. Prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej;
5. Obowiązki i nowe uprawnienia organu kontrolującego.
VI. BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
1. Podstawy prawne brakowania dokumentacji;
2. Procedura brakowania;
3. Ekspertyza archiwalna;
4. Brak zgody na brakowanie;
5. Wyłączenie dokumentacji z procedury brakowania;
6. Wątpliwości w zakresie kwalifikacji dokumentacji – co wtedy?
7. Brakowanie dokumentacji w podmiotach prywatnych;
8. Zmiana kwalifikacji archiwalnej dokumentacji – jak dokonać zmiany w środkach ewidencyjnych?
VII. PRZEJMOWANIE/PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
1. Zawiadomienie o rozpoczęciu prac porządkowych (opracowanie wzoru zgodnego z aktualnymi wymogami);
2. Procedura przekazania;
3. Standardy porządkowania materiałów archiwalnych(w tym technicznych, ulotnych, etc);
4. Standardy ewidencjonowania materiałów archiwalnych;
5. Standardy technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych;
6. Przygotowanie rysu historycznego twórcy;
7. Materiały archiwalne na nośnikach elektronicznych – wymagania technicznych formatów i informatycznych nośników danych.
VIII. PROFILAKTYKA I KONSERWACJA (zabezpieczająca, ratunkowa, restauracyjna)
IX. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ PRACODAWCÓW O CZASOWYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA.
X. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA W PRZYPADKU TRWAŁEGO ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ.
1. Postępowanie z materiałami archiwalnymi;
2. Postępowanie z dokumentacja niearchiwalną;
3. Pozostawienie materiałów archiwalnych u następcy prawnego – tryb i warunki.
XI. ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ARCHIWUM
XII. WARSZTATY
(obejmują m.in. techniczne opracowanie jednostek archiwalnych, ich ewidencjonowanie, opisywanie i znakowanie)
1. Rozpoznanie przynależności zespołowej;
2. Segregacja dokumentacji;
3. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu;
4. Weryfikacja kategorii archiwalnych;
5. Brakowanie dokumentacji ‘przeterminowanej’;
6. Archiwizowanie materiałów archiwalnych;
7. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej;
8. Formowanie jednostek archiwalnych;
9. Opisywanie teczek/uzupełnianie opisów;
10. Inwentaryzacja jednostek archiwalnych;
11. Znakowanie dokumentacji;
12. Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego;
13. Ustalanie archiwum państwowego właściwego w kwestii przejęcia materiałów archiwalnych;
XIII. EGZAMIN

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z
najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej,porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. Współpracowała m.in. z Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, PAN, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno -archiwalnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu dwóch osób cena za kurs to 639 zł / osobę!

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo!

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.