Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kurs kadry i płace w praktyce.

24 września_09:00 - 15:00

399(+VAT)

Termin: 24 września Cena: 399zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel kursu

 Celem kursu jest zdobycie, uzupełnienie lub zweryfikowanie aktualności posiadanej wiedzy z zakresu kadr i płac przez osoby mające zamiar lub zajmujące się na co dzień tą dziedziną. Podczas kursu zostanie przedstawiony praktyczny aspekt kadr i płac, część dotycząca wynagrodzeń składa się w większości z warsztatów, gdzie uczestnicy będą mogli samodzielnie dokonywań naliczeń wynagrodzeń w różnych przypadkach.

Część kadrowa zawiera najważniejsze informację dotyczące:

 1. nawiązania i ustania stosunku pracy oraz zawierania umów cywilnoprawnych
 2. dokumentacji pracowniczej
 3. planowania i rozliczania czasu pracy
 4. urlopów pracowniczych i pozostałych nieobecności w pracy.

Natomiast część dotycząca wynagrodzeń zawiera:

 1. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 2. zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy
 3. rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
 4. ustalania prawa, wysokości i rozliczania zasiłków
 5. pracowniczych planów kapitałowych
 6. dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych
 7. korygowania list płac.

Program szkolenia

Moduł I – Nawiązanie stosunku pracy

 CZĘŚĆ I – Zatrudnienie pracownika

1. Procedury związane z zatrudnieniem pracownika
2. Badania okresowe i kontrolne
3. Badanie trzeźwości pracownika


CZĘŚĆ II – Zatrudnianie pracowników w okresie pandemii z powodu COVID-19

1.Praca zdalna
2. Inne możliwości pracodawcy
3.Inne możliwości pracodawcy
4.Badania profilaktyczne w okresie występowania COVID-19
5. Kontrole PIP w czasie epidemii COVID-19 – procedura postępowania

 

Moduł II – Umowa o pracę oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

 CZEŚĆ I – Umowa o pracę, czyli zobowiązania obu stron

1.Cechy stosunku pracy
2. Rodzaje umów o pracę
3. Forma zawarcia umowy o pracę
4. Treść umowy o pracę
5.Informacja o warunkach zatrudnienia
6.Zmiana warunków umowy o pracę

CZĘŚĆ II – Pozostałe formy zatrudnienia

1. Istota umów cywilnoprawnych
2.Zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia
3.Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło
4. Różnice pomiędzy umowami

Moduł III – Dokumentacja pracownicza, związana z realizacją umów cywilnoprawnych, zfśs i osób niepełnosprawnych oraz monitoring na terenie zakładu pracy

 CZĘŚĆ I – Zasady prowadzenia dokumentacji

1.Dokumentacja osobowa
2. Dokumentacja płacowa

3.Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji umów prawa cywilnego, zfśs i osób niepełnosprawnych
4. Dokumentacja prowadzona przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownik
5. Sankcje karne za nieprowadzenie lub niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji 

CZĘŚĆ II – Okres przechowywania i formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz monitoring na terenie zakładu pracy

1.Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, związanej z realizacją umów prawa cywilnego, zfśs i osób niepełnosprawnych
2.Formy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
3.Zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy

Moduł IV – Urlopy pracownicze oraz inne nieobecności w pracy

 CZĘŚĆ I – Urlop wypoczynkowy – rozliczanie i udzielania w dobie COVID-19

1.Zasady ustalania wymiaru urlopu
2. Urlop proporcjonalny
3.Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
4.Sporządzanie planu urlopów
5.Szczególne przypadki w urlopach wypoczynkowych

CZĘŚĆ II – Pozostałe nieobecności w pracy

1.Dodatkowy urlop wypoczynkowy
2.Inne nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia

Moduł V – Urlopy i inne uprawnienia związane z rodzicielstwem

CZĘŚĆ I – Urlop macierzyński i urlop rodzicielski

1.Urlop macierzyński
2.Urlop rodzicielski

 

CZĘŚĆ II – Urlop ojcowski, wychowawczy i pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem

1.Urlop ojcowski
2.Urlop wychowawczy
3.Pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem

Moduł VI – Czas pracy

CZĘŚĆ I – Czas pracy – podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy

1.Zakres informacji z czasu pracy w przepisach wewnętrznych (najczęściej popełniane błędy)
2.Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
3.Systemy czasu pracy – elastyczność w rozkładach i systemach czasu pracy
4.Indywidualny rozkład czasu pracy
5.Ruchomy czas pracy i jego formy oraz zasady wprowadzania
6.Praca w porze nocnej

CZĘŚĆ II – Planowanie i rozliczanie czasu pracy

1.Praca w godzinach nadliczbowych
2.Praca w dni wolne od pracy wynikające z 5-dniowego tygodnia pracy i zasady jej rekompensaty
3.Praca w niedzielę i święta i zasady rekompensaty
4.Planowanie i rozliczenia czasu pracy niektórych grup pracowników
5.Uprawnienia rodziców dzieci specjalnej troski
6.Czas pracy w podróży służbowej krajowej i zagranicznej
7.Czas pracy a odbywanie szkole
8.Zmiany w czasie pracy związane z występowaniem COVID-19
9.Szczególne zasady rozliczania czasu pracy

Moduł VII – Czas pracy

 CZĘŚĆ I – Czas pracy – zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy – warsztaty

CZĘŚĆ II – Czas pracy – rozliczanie czasu pracy – warsztaty


Moduł VIII – Ustanie stosunku pracy

 CZĘŚĆ I – Rozwiązanie umowy o pracę

1.Upływ okresu trwania umowy o pracę
2.Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
3.Porozumienie i wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
4.Rozwiązywanie umów za wypowiedzeniem
5.Rozwiązywanie umów bez wypowiedzenia
6.Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika
7.Wygaśnięcie stosunku pracy
8.Szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy
9.Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Część II – Ochrona stosunku pracy i rozliczenie z pracownikiem

1.Ochrona stosunku pracy
2.Rozliczenie z pracownikiem

Moduł IX – Wynagrodzenia za pracę – podstawy

CZĘŚĆ I – Wewnętrzne akty prawne, definicja wynagrodzenia oraz odliczenia od wynagrodzeń

1.Tworzenie i rezygnacja z przepisów wewnętrznych
2.Definicja wynagrodzenia za pracę
3.Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na inne składniki wynagrodzenia

CZĘŚĆ II – Odliczenia z wynagrodzenia za pracę – lista płac

1. Odliczenia z wynagrodzenia za pracę
2.Składki finansowane przez płatnika składek – narzuty na wynagrodzenia
3.Ustalenie wysokości wynagrodzenie netto i narzutów pracodawcy – case study
4.Terminy wypłaty wynagrodzenia a płatności do ZUS i urzędu skarbowego

Moduł X – Ustalanie wynagrodzenia za pracę – warsztaty

CZĘŚĆ I – Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy  – WARSZTATY

1.Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
2.Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej
3.Ustalanie wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową i w godzinach nadliczbowych
4. Ustalanie pozostałych wynagrodzeń i świadczeń

CZĘŚĆ II – Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy  oraz podstawy wymiaru składek – warsztaty

 

Moduł XI – Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – teoria i warsztaty

 CZĘŚĆ I – Ustalanie wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

1.Składniki przyjmowane do podstawy urlopowej
2.Składki wyłączone z podstawy urlopowej
3.Zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia w podstawie urlopowej
4.Zasady ustalania wysokości świadczenia (m.in. obliczanie wynagrodzenia za urlop pracownikowi zatrudnionemu u jednego pracodawcy na dwie umowy o pracy)
5. Zmiany w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy urlopowej
6. Okresy przyjmowane do podstawy urlopowej

CZĘŚĆ II – Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie z tytułu innych nieobecności

1.Ustalanie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
2. Ustalanie pozostałych wysokości wynagrodzenie

 Moduł XII – Wynagrodzenie za pracę – przypadki szczególne – warsztaty

CZĘŚĆ I – Zasady rozliczania wynagrodzeń w przypadkach szczególnych

CZĘŚĆ II – Zasady rozliczania wynagrodzeń w przypadkach szczególnych

 

Moduł XIII – Świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia wypadkowego

 CZĘŚĆ I – Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – ogólne zasady dotyczące ustalania wysokości zasiłków

1.Nabywanie prawa do świadczeń
2.Rodzaje, wysokość świadczeń pieniężnych oraz zasady ich wypłacania
3.Zasady ustalania okresu zasiłkowego
4.Okresy za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego
5.Obowiązki płatników

CZĘŚĆ II – Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku i wysokości świadczeń – warsztaty

1.Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
2.Ustalanie wysokości świadczeń w sytuacjach szczególnych
3.Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
4. Uprawnienia ZUS i płatników składek w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich – przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami RODO
5. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorcy

Moduł XIV – Umowy cywilnoprawne

 CZĘŚĆ I – Zasady podlegania ubezpieczeniom i opodatkowanie umów cywilnoprawnych

1.Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów prawa cywilnego
2.Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
4.Ustalanie wynagrodzenia członka zarządu
5. Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r.
6.Ingerencje ZUS podczas kontroli w decyzje pracodawców dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych
7.Umowa o dzieło i umowa zlecenia w orzecznictwie
8.Dokumentacja związana z zawieraniem umów cywilnoprawnych

CZĘŚĆ II – Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Moduł XV – Należności z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych

 CZĘŚĆ I – Podróże krajowe

1.Różnica pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem
2.Polecenie wyjazdu służbowego
3.Należności z tytułu podróży służbowych
4.Rozliczanie podróży służbowych
5.Rozliczanie użytkowania samochodu niebędącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych

CZĘŚĆ II – Podróże Zagraniczne

1.Należności z tytułu podróży służbowych
2.Rozliczanie podróży służbowych

Moduł XVI – Pracownicze Plany Kapitałowe

 CZĘŚĆ I – Zasady wdrażania PPK oraz obowiązki stron

1.Czym jest PPK?
2.Procedury wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający
3.Zasady uczestniczenia w PPK
4.Obowiązki podmiotu zatrudniającego w zakresie PPK
5.Obowiązki instytucji finansowej w zakresie PPK
6.Prawa i obowiązki uczestnika PPK

CZĘŚĆ II – Wpłaty do PPK finansowane ze środków uczestnika PPK i podmiotu zatrudniającego – warsztaty

1.Zasady ustalania wysokości wpłat na rachunek uczestnika PPK
2.Ustalanie wynagrodzenia do wypłaty w przypadku wpłat do PPK

Moduł XVII – Potrącenia z wynagrodzeń, umów prawa cywilnego i zasiłków – warsztaty

 CZĘŚĆ I – Ogólne zasady dokonywania potrąceń

1.Rodzaje potrąceń oraz ich wysokości
2.Egzekucje z wynagrodzeń i zasiłków
3.Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń
4.Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków
5.Zasady rozpatrywania zbiegu potrąceń
6.Egzekucja z wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy, w tym w przypadku śmierci pracownika
7.Zasady egzekucji z tytułu umów cywilnoprawnych
8.Zasady egzekucji z zfśs – wyjaśnienia organów państwowych
9.Odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem dokonywanie potrąceń lub ich niedokonywanie

CZĘŚĆ II – Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w przypadku dokonywania potrąceń – warsztaty

1.Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń
2.Dokonywanie potrąceń z zasiłków

 

Moduł XVIII – Wynagrodzenia za pracę – korekty list płac – warsztaty

CZĘŚĆ I – Korekty list płac wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

CZĘŚĆ II  – Korekta list zasiłkowych

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

 Przy zgłoszeniu do 3 września 2021 r. cena za osobę to jedyne 379zł/ os

Szkolenie 6h

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.