Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kurs 2-dniowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

29 września_09:00 - 30 września_15:00

599zł (+VAT)

Termin: 29-30 września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 599 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia

 • zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych
 • Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO
 • Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Adresaci:

 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko
 • Administratorzy Danych Osobowych

I dzień

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • źródła prawa krajowego i międzynarodowego
 • zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
 • zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych
 • sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych
 • RODO – podstawowe informacje oraz definicje – wybrane zagadnienia
 • dane osobowe
 • przetwarzanie danych osobowych
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • obowiązki administratora
 • prawa osób, których dane są przetwarzane
 • administracyjne kary pieniężne
 • ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. – zakres regulacji
 • wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych
 • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna
 • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie chronionych)
 • wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych
 • podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
 • ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

 

 1. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych
 • obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • fakultatywne wyznaczenie Inspektora.

 

 1. Kto może być Inspektorem Ochrony Danych
 • kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora
 • forma zatrudnienia Inspektora.

 

 1. Status Inspektora ochrony danych
 • bezpośrednia podległość Inspektora najwyższemu kierownictwu
 • organizowanie wsparcia dla Inspektora
 • udziału Inspektora we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych
 • zakaz wydawania instrukcji Inspektorowi co do sposobu wykonywania przez niego zadań
 • unikanie w organizacji konfliktu interesów – zadań Inspektora
 • zakaz odwoływania i karania Inspektora
 • obowiązek Inspektora zachowania tajemnicy lub poufności wykonywanych zadań.

 

II dzień

 

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm
 • identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne
 • zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie
 • skuteczności zarządzania bezpieczeństwem
 • jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka
 • zarządzanie cyklem życia danych osobowych

 

 1. Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • podstawy prawne powołania IOD
 • kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia
 • status i kwalifikacje IOD
 • zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania
 • przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
 • osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych
 • dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD
 • sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia
 • zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • zakres uprawnień UODO wobec IOD

 

 1. Praktyczne informacje na temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wymagania Urzędu wobec kontrolowanych podmiotów.

 

 1. Panel dyskusyjny

 

Dodatkowe materiały dla uczestników kursu:

 Przydatne formularze oraz wzory:

 • Zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
 • Zgoda- zapis na Newsletter
 • Zgoda na przesłanie oferty
 • Wysyłanie wiadomości e-mail z ofertą
 • Wysyłanie wiadomości e-mail ogólnych
 • Przykład polityki ochrony danych osobowych
 • Szablon sporządzenia obowiązku informacyjnego, zgodnego z RODO wraz z instrukcją
 • Wzór analizy ryzyka
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – szablon
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – szablon
 • Rejestr naruszeń RODO – szablon
 • Lista kontrolna zgodności z RODO- szablon
 • Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Szablon raportu z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Rejestr incydentów bezpieczeństwa oraz działań korygujących i zapobiegawczych
 • Rejestr sprostowań
 • Rejestr uzupełnień
 • Wzór sprostowania
 • Wzór uzupełnienia
 • Wzór sprzeciwu
 • Wzór umowy wyłączającej dalsze przetwarzanie danych osobowych
 • Wzory zgód na konkursy, marketing, publikacje
 • Obowiązek informacyjny przeprawa promowa
 • Obowiązek informacyjny monitoring obrad
 • Obowiązek informacyjny rekrutacja
 • Obowiązek informacyjny KAS
 • Obowiązek informacyjny SUS
 • Obowiązek informacyjny PZP
 • Obowiązek informacyjny Kodeks pracy
 • Obowiązek informacyjny podatkowy
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla
 • pracowników wzór do wypełnienia wraz z przykładem
 • Powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu – szablon
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla
 • administratora – szablon
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla podmiotu przetwarzającego

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, PNBU „BT” Teresa Buzińska, Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (5 166 godzin dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 6 687 przeszkolonych uczestników ) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Z zakresu ochrony danych osobowych przeszkolił dotychczas 2 324 osoby, przeprowadzając 684 godziny dydaktyczne szkoleń oraz przeprowadził oraz 22 audytów. Autor kilkunastu artykułów poświęconych zagadnieniom ochrony danych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 600 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji, , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING, Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej: Ośrodki w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze, Opolu i Białymstoku, ADEPT S.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, PNBU „BT” Teresa Buzińska, COGNITIO S.C.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 10 września cena za szkolenie to 539 zł / osobę!

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.