Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych – kurs inspektora ODO

25 kwietnia_09:00 - 26 kwietnia_13:00

529zł (+VAT)

Termin: 25-26 kwietnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 529 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia

 • zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych
 • Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO
 • Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Adresaci:

 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko
 • Administratorzy Danych Osobowych

I dzień

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • źródła prawa krajowego i międzynarodowego
 • zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
 • zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych
 • sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych
 • RODO – podstawowe informacje oraz definicje – wybrane zagadnienia
 • dane osobowe
 • przetwarzanie danych osobowych
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • obowiązki administratora
 • prawa osób, których dane są przetwarzane
 • administracyjne kary pieniężne
 • ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. – zakres regulacji
 • wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych
 • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna
 • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie chronionych)
 • wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych
 • podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
 • ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
 1. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych
 • obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • fakultatywne wyznaczenie Inspektora.
 1. Kto może być Inspektorem Ochrony Danych
 • kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora
 • forma zatrudnienia Inspektora.
 1. Status Inspektora ochrony danych
 • bezpośrednia podległość Inspektora najwyższemu kierownictwu
 • organizowanie wsparcia dla Inspektora
 • udziału Inspektora we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych
 • zakaz wydawania instrukcji Inspektorowi co do sposobu wykonywania przez niego zadań
 • unikanie w organizacji konfliktu interesów – zadań Inspektora
 • zakaz odwoływania i karania Inspektora
 • obowiązek Inspektora zachowania tajemnicy lub poufności wykonywanych zadań.

II dzień

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm
 • identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne
 • zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie
 • skuteczności zarządzania bezpieczeństwem
 • jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka
 • zarządzanie cyklem życia danych osobowych

 

 1. Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • podstawy prawne powołania IOD
 • kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia
 • status i kwalifikacje IOD
 • zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania
 • przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
 • osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych
 • dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD
 • sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia
 • zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • zakres uprawnień UODO wobec IOD
 1. Praktyczne informacje na temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wymagania Urzędu wobec kontrolowanych podmiotów.
 1. Panel dyskusyjny

Dodatkowe materiały dla uczestników kursu:

 Przydatne formularze oraz wzory:

 • Zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
 • Zgoda- zapis na Newsletter
 • Zgoda na przesłanie oferty
 • Wysyłanie wiadomości e-mail z ofertą
 • Wysyłanie wiadomości e-mail ogólnych
 • Przykład polityki ochrony danych osobowych
 • Szablon sporządzenia obowiązku informacyjnego, zgodnego z RODO wraz z instrukcją
 • Wzór analizy ryzyka
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – szablon
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – szablon
 • Rejestr naruszeń RODO – szablon
 • Lista kontrolna zgodności z RODO- szablon
 • Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Szablon raportu z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Rejestr incydentów bezpieczeństwa oraz działań korygujących i zapobiegawczych
 • Rejestr sprostowań
 • Rejestr uzupełnień
 • Wzór sprostowania
 • Wzór uzupełnienia
 • Wzór sprzeciwu
 • Wzór umowy wyłączającej dalsze przetwarzanie danych osobowych
 • Wzory zgód na konkursy, marketing, publikacje
 • Obowiązek informacyjny przeprawa promowa
 • Obowiązek informacyjny monitoring obrad
 • Obowiązek informacyjny rekrutacja
 • Obowiązek informacyjny KAS
 • Obowiązek informacyjny SUS
 • Obowiązek informacyjny PZP
 • Obowiązek informacyjny Kodeks pracy
 • Obowiązek informacyjny podatkowy
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla
 • pracowników wzór do wypełnienia wraz z przykładem
 • Powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu – szablon
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla
 • administratora – szablon
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla podmiotu przetwarzającego

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej. Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, PNBU „BT” Teresa Buzińska, Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (5 166 godzin dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 6 687 przeszkolonych uczestników ) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Z zakresu ochrony danych osobowych przeszkolił dotychczas 2 324 osoby, przeprowadzając 684 godziny dydaktyczne szkoleń oraz przeprowadził oraz 22 audytów. Autor kilkunastu artykułów poświęconych zagadnieniom ochrony danych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 600 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji, , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING, Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTAT DO 31 MARCA

I ZAPŁAĆ 449 ZŁ!!!

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.