szkolenie online

Księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. Przypisy i odpisy należności, zarachowanie wpłat na zaległości,  likwidacja nadpłat i zaległości w tym postępowanie z należnościami przedawnionymi. Istotna zmiana linii orzeczniczej w zakresie przedawnienia należności zabezpieczonych hipotecznie.

ID szkolenia: 2751

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, odpady, odpady komunalne
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20. lipca cena szkolenia to 345 zł/os.

Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. )

Program szkolenia

I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy/miasta odpowiedzialnych za rachunkowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. Omówienie rangi i znaczenia przepisów prawnych istotnych dla prowadzenia rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w urzędzie gminy/miasta, a w szczególności: wybranych przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze).
2. Organizacja pracy komórek księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w urzędzie gminy z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami.
3. Powierzenie zadań i odpowiedzialności pracownikom księgowości opłat „śmieciowych” z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości (odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu).
II. Omówienie wybranych przepisów i definicji z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istotnych w zakresie rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w urzędzie gminy/miasta.
1.Pojęcie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowej i nadpłaty podatkowej w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako należność powstająca z mocy prawa – jak rozumieć to w praktyce (przykłady: jak i od kiedy liczyć odsetki w przypadku braku deklaracji, deklaracja złożona po terminie, deklaracja nieprawidłowa, decyzja określająca, zawiadomienie o wysokości opłaty doręczone po upływie terminu płatności).
4. Najczęściej występujące błędy w zakresie dokonywania przypisów i odpisów (w jakim terminie przypisać należność wynikającą z deklaracji, z decyzji, z zawiadomienia? Przypis a niedoręczona decyzja, decyzja na zmarłego podatnika. Kiedy i na jakiej podstawie odpisać przedawnioną opłatę?)
5. Terminy płatności, a powstanie zaległości podatkowych.
6. Wygaszenie zobowiązań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zapłatę, przedawnienie, umorzenie zaległości, zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań, bieżących zobowiązań oraz zaległości.
7. Obowiązki w zakresie zarachowania wpłaty dokonywanej na poczet zaległości (zarachowanie na koszty upomnienia, odsetki, opłatę prolongacyjną, czy zawsze należy zarachować wpłatę zgodnie z dyspozycją podatnika? Kiedy musi być wydane postanowienie o zarachowaniu wpłaty?).
8. Doręczanie postanowień o zarachowaniu wpłaty (jakie mogą być skutki niedoręczenia lub nieprawidłowego doręczenia postanowienia o zarachowaniu wpłaty?).
9. Omówienie przepisów Ordynacji podatkowej (art. 62) w zakresie zarachowania wpłaty.
10. Wydawanie postanowienia w sprawie zarachowania wpłaty (W jakim terminie należy wydać postanowienie?, Kiedy nie ma obowiązku wydania postanowienia?
11. Sposoby płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Kto może płacić gotówką? Które podmioty muszą dokonywać płatności z rachunku bankowego? Czy i na jakich warunkach można płacić opłatę kartą płatniczą? Czy osoba nie będąca podatnikiem może zapłacić za podatnika?)
12.Specyfika przedawnienia zobowiązań a opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozróżnienie pojęć: „przedawnienie zobowiązania podatkowego” i „przedawnienie prawa do wymiaru zobowiązania podatkowego”).
13. Przedawnienie, przerwanie i zawieszenia biegu terminu zobowiązań w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kiedy i jak należy liczyć 5-cio letni termin przedawnienia?, jak liczyć terminy przedawnienia w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty?, czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny przerywa bieg przedawnienia?)
14. Jak liczyć termin przedawnienia w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego a jak w przypadku wniesienia skargi do sądu? (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego).
15. Konsekwencje prawne zobowiązań zabezpieczonych hipoteką.
III. Powstanie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposoby postępowania z nadpłatą.
1. Definicja nadpłaty wg Ordynacji podatkowej (momenty powstania nadpłaty, czy nadpłata musi być zawsze określona decyzją?, czy mamy do czynienia z nadpłatą podatkową w przypadku pomyłkowej wpłaty do organu podatkowego np. raty kredytu przez osobę nie będącą podatnikiem?, kto powinien wydać decyzję w sprawie nadpłaty – wymiar czy księgowość?).
2. Czy nadpłata musi być zwrócona podatnikowi czy innej osobie, która dokonała wpłaty za podatnika?
3. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty (jak postępować z nadpłatami do wysokości kosztów upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na koszty upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań? Czy nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zarachować na inne podatki lub zaległość cywilnoprawną?).
4. Czy w sprawie zwrotu nadpłaty zawsze należy wydać postanowienie o zarachowaniu?
5. Zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie (terminy zwrotu nadpłaty, zwrot nadpłaty z odsetkami).
6. Postępowania z nadpłatami po śmierci podatnika ( czy podlegają dziedziczeniu i kiedy mogą być zwrócone?).
IV. Wybrane obowiązki pracowników komórek księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi urzędu gminy/miasta w zakresie obowiązków informacyjnych wobec organu egzekucyjnego.
1.Obowiązki informacyjne wierzyciela określone w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m.in. informacja o wpłacie, informacja o rozłożeniu zaległości na raty, informacja o korekcie deklaracji) .
2. Jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania lub nieterminowego przekazania informacji do organu egzekucyjnego np. o wpłacie zaległości objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
3. W jaki sposób niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez wierzyciela przyczynić może się do obciążenia go kosztami egzekucyjnymi?
4. Czy zobowiązany może dochodzić odszkodowania od wierzyciela za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa prowadzenia egzekucji administracyjnej (czy fakt niepoinformowania organu egzekucyjnego o wpłacie zaległości objętej tytułem wykonawczym może być oceniony jako odpowiedzialność wierzyciela za niezgodne z przepisami prowadzenie egzekucji)?
5. Czy księgowość – z pozycji wierzyciela – musi informować organ egzekucyjny o każdym przypadku przedawnienia zaległości objętej tytułem wykonawczym?
6. Specyfika i zasady przedawnienia kosztów upomnienia powstałych przed i po 20 lutego 2021r. – omówienie przepisów przejściowych, przykłady wyliczania terminów przedawnienia.
7. Najnowsze projektowane zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia (zmienione przepisy wejdą w życie jeszcze w 2023r.)
8. Czy informacje, o których mowa w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji muszą być przekazywane do organu egzekucyjnego elektronicznie czy w wersji papierowej?
9. Nowy elektroniczny wzór zawiadomienia (e-ZW) wierzyciela do organu egzekucyjnego? (Jak wypełnić e-ZW?, kto i jakim podpisem podpisuje? Upoważnienie do działania w imieniu wierzyciela – najnowsze orzecznictwo)
10. W jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) należy występować z zapytaniami do organu egzekucyjnego w sprawie np. zastosowania środka egzekucyjnego, przerywającego bieg przedawnienia?

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

21 sierpień 2023 09:00

Data do:

21 sierpień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

375 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Numeracja porządkowa dla nieruchomości/budynków oraz numeracja lokali – studium przypadków.

Zobacz więcej

Regulowanie stanu prawnego różnych rodzajów nieruchomości – gdzie znaleźć źródła tytułów prawnych do nieruchomości?

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia