Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Koordynator dostępności cyfrowej w urzędzie – Zadania koordynatora ds. dostępności. Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

16 maja_09:00 - 17 maja_13:00

599zł

Termin: 16 – 17 maja Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 599 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele:
• Zapoznanie się z podstawą prawną i wymogami dostępności;
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności;
• Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej;
• Uzyskanie wiedzy czym jest uniwersalne projektowanie;
• Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej;
• Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Osoby przygotowujące się do funkcji koordynatora ds. dostępności;
• Osoby będące koordynatorami ds. dostępności a chcące podnieść swoją wiedzę.

Dzień I
I. Dostępność. Czym jest i jakie problemy są najczęściej z nią związane.
1. Czym jest dostępność?;
2. Osoby z niepełnosprawnościami to rzadkość?;
3. Kim jest osoba z niepełnosprawnościami?;
4. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu;
5. Osoby z zaburzeniami poznawczymi oraz intelektualnymi;
6. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu;
7. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku;
8. Dostępność to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami;
9. Grupy z niepełnosprawnościami nie są jednorodne;
10. Jakie problemy występują najczęściej w zakresie zapewnienia dostępności?
11. Osoba niepełnosprawna a obsługa w urzędzie: w jaki sposób obsługiwać osoby z
niepełnosprawnościami.
II. Podstawa prawna dostępności
1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami:
a) Kogo obejmuje ustawa o zapewnianiu dostępności?
b) Art. 5 ust. 2 – obowiązki przedsiębiorcy na rzecz dostępności w przypadku
realizacji zamówienia na rzecz podmiotu publicznego
c) Art. 6 – Minimalne wymagania jakie podmiot musi spełnić w zakresie dostępności
d) Dostęp alternatywny w rozumieniu art. 7 Ustawy – na czym polega?
e) Raport dostępności – jak często się go składa, na jakich zasadach i co ma zawierać
f) Postępowanie skargowe – informowanie podmiotu w trybie art. 29 Ustawy oraz
wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności w trybie art. 30.
g) Postępowanie skargowe – zasady i tryb składania skargi w zakresie braku
dostępności.
2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej?
b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności?
c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie
stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej?
d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe,
multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania
e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek
spełnienia wymogów w zakresie załącznika do ustawy
f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich
przypadkach muszą być dostępne?
g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega?
h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować?
i) W jakim zakresie ma być zapewniona dostępność cyfrowa stron internetowych
oraz stron podmiotowych BIP w świetle art. 8 ust. 2 ustawy?
j) Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności
k) Deklaracja dostępności – przygotowanie, umiejscowienie na stronie, zawartość i
aktualizacja
l) Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji
m) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy –
na jakich zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i
odwołanie, tryb skargowy
n) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w
jakim trybie i w jakiej wysokości
o) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest?
p) Monitorowania ministra właściwego do spraw informatyzacji
q) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i
aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści
internetowych 2.1 (…) – załącznika do Ustawy.
III. Koordynator dostępności – podstawa prawna, zasady wyznaczania, cechy,
umocowanie w organizacji i przepisach prawa
1. Kim jest koordynator dostępności?
2. Podstawa prawna powołania koordynatora – Art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
a) Podmioty zobowiązane do wyznaczenia koordynatora dostępności
b) Ilość koordynatorów?
c) Problematyka powołania zespołów koordynujących dostępność – kiedy, jaki
podmiot i na jakich zasadach?
d) Co z pozostałymi podmiotami niewskazanymi w art. 14 ust. 1 Ustawy?
3. Zadania koordynatora w świetle Art. 14 ust. 2 – krótki przegląd
4. Jaką wiedzę powinien posiadać koordynator dostępności?
5. Pożądane cechy koordynatora – charakter i umiejętności
6. Umocowanie w organizacji jako czynnik sukcesu
7. Czynniki sukcesu w pracy koordynatora
8. Stałe podnoszenie kompetencji koordynatora jako dobra praktyka – udział w
szkoleniach jako jedna z możliwości podniesienia kompetencji.
IV. Zadania koordynatora ds. dostępności
1. Ustawowe zadania koordynatora w świetle Art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez
podmiot jako fundament pracy koordynatora
3. Analiza usług świadczonych przez podmiot oraz odbiorców tych usług w kontekście
dostępności
4. Zadanie wynikające z Art. 14 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności –
Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
a) Działania towarzyszące opracowaniu planu
b) Przygotowanie i wdrożenie planu
c) Elementy składowe planu (Diagnoza – audyt, przegląd procesów)
d) Konieczność rzetelnej diagnozy: audyt architektoniczny, informacyjno –
komunikacyjny, dostępności cyfrowej
e) Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys
f) Monitorowanie wdrażania planu na rzecz poprawy dostępności
5. Monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami – Art. 14 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności
a) Warunek sukcesu – systematyczność i rzetelność
b) Dobra praktyka: lista kontrolna
6. Raport dostępności
a) Kto jest zobligowany do złożenia raportu
b) Sposób przygotowania raportu dostępności
c) Termin złożenia raportu dostępności
d) Zagadnienia praktyczne. Pytania i odpowiedzi:
• W jaki sposób wypełnić raport, z jakiego formularza korzystać?
• Który podmiot publiczny może złożyć raport przez Portal Sprawozdawczy
GUS (PS GUS)?
• Zagadnienie jednostek podległych. Czy podmioty zobowiązane
posiadające jednostki podległe mają składać raport za siebie czy także za
jednostki nadzorowane?
• Co w sytuacji jeżeli dany podmiot jest objęty obowiązkiem raportowania,
a nie posiada danych do logowania do PS GUS?
• Czy wystarczy wypełnić raport ręcznie i umieścić na stronie internetowej
czy BIP?
V. Dostępność cyfrowa
1. Co to jest dostępność cyfrowa?
2. Dlaczego dostępność cyfrowa podmiotów publicznych jest ważna?
3. Kto ustala standardy dostępności cyfrowej?
4. WCAG jako fundament dostępności
5. Dokumenty WCAG
6. Podział wytycznych WCAG
7. Standard WCAG 2.1 – charakterystyka
8. Od kiedy dostępność jest obowiązkowa?
9. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych
według WCAG 2.1
a) Zasady dostępności
b) 78 kryteriów sukcesu
c) Poziomy kryteriów sukcesu – minimalny, zalecany, komfortowy
d) 17 nowych kryteriów sukcesu według WCAG 2.1
e) Kompatybilność wsteczna WCAG 2.1.
10. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych a
standard WCAG 2.1 – Wymagania dostępności cyfrowej według załącznika do ustawy
a) 4 zasady, 13 wytycznych, 49 kryteriów sukcesu
b) Postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i kompatybilność – co oznaczają dla
podmiotu?
• Zasada 1: Postrzegalność – jak ją zrealizować?
• Zasada 2: Funkcjonalność
• Zasada 3: Zrozumiałość
• Zasada 4: Solidność
c) Kryteria sukcesu na poziomie minimalnym (A) i zalecanym (AA) – jak należy
wdrożyć i w jakim zakresie?
11. Deklaracja dostępności
a) Jak przygotować deklarację dostępności? Elementy składowe deklaracji
dostępności
b) Umiejscowienie deklaracji dostępności
c) Aktualizacja deklaracji dostępności
12. Wymagania techniczne serwisów internetowych zgodne z załącznikiem do ustawy o
dostępności cyfrowej stron internetowych oraz wytycznymi ministra właściwego do
spraw informatyzacji
a) Tekst alternatywny
b) Dostępne odtwarzacze dla osób niepełnosprawnych
c) Transkrypcje, napisy, audiodeskrypcja
d) Nagłówki a prawidłowa hierarchia
e) Tabele jako element konstrukcyjny strony – czy można użyć?
f) Mechanizmy nawigacyjne
g) Kolejność nawigacji oraz czytania
h) Architektura informacji
i) Elementy nawigacyjne oraz komunikaty
j) Odnośniki
k) Automatyczne odtwarzanie strony
l) Kontrast treści
m) Przycisk przełączenia na wersję kontrastową
n) Typografia tekstów i kontrasty a czytelność
o) Responsywność
p) Dynamiczne zmiany treści
q) Pola formularzy a etykiety
r) CAPTCHA – można czy nie?
s) Zgodność ze standardami HTML
13. Zagadnienia praktyczne dostępności cyfrowej
a) Czy trzeba publikować skany dokumentów?
b) Dokumentacja przetargowa, a dostępność cyfrowa
c) Publikacje naukowe i techniczne, a dostępność cyfrowa
d) Co zrobić z oświadczeniami majątkowymi w kontekście dostępności cyfrowej?
e) Materiał wytworzony przez podmiot zewnętrzny a dostępność cyfrowa – w jakich
przypadkach musi być dostępny cyfrowo, a w jakich nie?
f) Czy wersja kontrastowa strony internetowej jest niezbędna?
g) Audiodeskrypcja a dostępność cyfrowa
h) Dostępność cyfrowa a portale społecznościowe
i) Jak dbać o dostępność cyfrową w umowach i zamówieniach publicznych?
j) Czcionki – jakie?
k) Obsługa serwisu za pomocą klawiatury
l) Nawigacja w serwisie
m) Napisy rozszerzone – jak przygotować
n) PJM – Tłumacz języka migowego – wymóg czy dobra praktyka?
o) Justowanie treści – dlaczego nie?
p) Prosty język – kiedy stosować i co on oznacza?
q) Informacja w tekście łatwym do czytania– ETR (Easy to read) – kiedy stosujemy?
r) Tekst odczytywalny maszynowo – kiedy stosujemy?
s) Co oznacza raport z rządowego audytu dostępności cyfrowej i co z nim zrobić?
14. Sprawdzanie dostępności cyfrowej
a) Sposoby wyszukiwania błędów i badania dostępności cyfrowej stron
internetowych
b) Jak znaleźć podstawowe błędy dostępności cyfrowej strony internetowej?
c) Jak samodzielnie zbadać dostępność cyfrową strony internetowej?
8
Dzień II
VI. Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna
1. Czym jest uniwersalne projektowanie?
2. Zasięg rąk
3. Przestrzeń manewrowa
4. Parkingi, stanowiska postojowe dla samochodów
a) Lokalizacja
b) Nawierzchnia stanowisk postojowych
c) Dostęp do stanowiska z poziomu chodnika
d) Wymiary stanowisk postojowych przystosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
e) Oznakowanie stanowisk postojowych
5. Wejście do budynku
a) Domofon
b) Wiatrołap
c) Pochylnia
6. Czytelny przekaz informacji w budynku
7. System odnajdywania drogi
8. Plany tyflograficzne
9. Pętle indukcyjne
10. Symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe i głosowe
11. Ścieżki dotykowe
a) Elementy prowadzące i sposób ich wykonania
b) Elementy ostrzegawcze i sposób ich wykonania
12. Czytelna komunikacja pozioma w budynku
13. Korytarze
a) Szerokość korytarzy
b) Zasada zachowania jednej linii
c) Umiejscowienie małej architektury
14. Wysokość ciągów komunikacyjnych
15. Projektowanie miejsc odpoczynku
16. Schody i spoczniki
a) Kształt schodów
b) Profil schodów
c) Odpowiednie stopnie
17. Szerokość biegu
18. Balustrady i poręcze
19. Oznaczenia na balustradach i poręczach
a) Zastosowanie alfabetu Braille’a
20. Pochylnie
a) Szerokość, długość, spoczniki
b) Nachylenie
c) Poręcze
d) Oznaczenia
21. Dźwigi osobowe
a) Wymiary kabiny
b) Wyposażenie
c) Panel sterujący
d) Przyciski zewnętrzne
e) Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym
22. Platformy pionowe i ukośne
23. Wnętrze: Sposób aranżacji stanowiska pracy
24. Recepcje, sekretariaty
25. Materiały wykończeniowe
26. Wskaźnik LRV
27. Sanitariaty i sposób ich urządzenia
a) Miska ustępowa
b) Umywalka
c) Wanna
d) Prysznic
e) Toalety
28. Pomieszczenia do opieki nad dziećmi
29. Kuchnia
30. Garderoby
31. Drzwi
a) Rodzaje drzwi
b) Sposoby otwierania drzwi
c) Klamki
d) Dźwignie antypaniczne
e) Profile klamek
f) Szerokość drzwi
g) Samozamykacze
h) Progi w drzwiach
i) Drzwi i przegrody szklane
32. Systemy oczyszczania obuwia
a) Listwy systemowe
b) Wycieraczki gumowe
c) Kratki metalowe
d) Dywany
33. Okna
a) Profil okien
b) Klamki
34. Oświetlenie
a) Rodzaje oświetlenia
b) Sposób doświetlenia
c) Powierzchnie błyszczące a oświetlenie

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej. Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, PNBU „BT” Teresa Buzińska, Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (5 166 godzin dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 6 687 przeszkolonych uczestników ) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Z zakresu ochrony danych osobowych przeszkolił dotychczas 2 324 osoby, przeprowadzając 684 godziny dydaktyczne szkoleń oraz przeprowadził oraz 22 audytów. Autor kilkunastu artykułów poświęconych zagadnieniom ochrony danych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 600 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji, , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING, Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.