Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

9 czerwca_09:00 - 15:00

349zł (+VAT)

Termin: 09. czerwca 2021 Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • Zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
 • Określenie standardów kontroli określone przez Ministra Finansów na bazie standardów międzynarodowych,
 • Wytyczne do samooceny kontroli zarządczej, będące równocześnie rozszerzeniem poszczególnych standardów.
 • Zrozumienie i praktyczne realizowanie jednego z głównych celów kontroli zarządczej jakim jest zarządzanie ryzykiem.

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
– Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
– Omówienie głównych elementów warsztatów.

2. SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ.
– Podstawowe definicje i pojęcia.
– Cele i funkcje kontroli zarządczej.
– Kontrola zarządcza w odniesieniu do struktury jednostki, podział ról i odpowiedzialności (kierownik jednostki, kierownicy działów, pracownicy).
– Kontrola a audyt wewnętrzny/zewnętrzny.

3. BUDOWANIE CELÓW – CZYLI JAK DEFINIOWAĆ CELE I ZADANIA.
– Zasady wyznaczania celów (w tym zasada SMART).
– Kaskadowanie celów, przechodzenie od celów ogólnych do celów
szczegółowych.
– Wyznaczanie celów dla całej organizacji (wspólnych dla
wszystkich komórek organizacyjnych).
– Prawidłowe wyznaczanie mierników realizacji celów.
– Sposób monitorowania i sprawozdania z realizacji celów.
– Ocena realizacji celów.

4. ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W PRAKTYCE.
– Zasady skutecznego delegowania działań.
– Model przywództwa sytuacyjnego, jako element skutecznej komunikacji wyznaczanych zadań.
– Monitorowanie osiągniętych rezultatów i wdrażanie działań korygujących.

5. PRZYGOTOWANIE KIEROWNIKA I PRACOWNIKÓW DO ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE.
– Myślenie zadaniowe i planowanie podporządkowane rezultatom.
– Określenie obszarów odpowiedzialności.
– Określenie i wybór wskaźników oceny działania.
– Rola kierownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.
– Rola pracownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.

6. BENCHMARKING SYSTEMÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ.
– Systemy zarządzania przez cele w administracji publicznej a w korporacjach.
– Główne różnice i podobieństwa we wdrażaniu systemów kontroli zarządczej w zależności od sektora.
– Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele – czego się strzec.

7. ŁAD ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.
– Przegląd brytyjskich metodyk budowania ładu zarządzania organizacją:
– Metodyka zarządzania wartością organizacji MoV (ang. Management of Value).
– Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R (ang. Management of Risk).
– Metodyka zarządzania portfelem (ang. Management of Portfolios).
– Metodyka zarządzania programami (ang. Management Successful Programmes).

9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_o_R.
. Definicja ryzyka.
. Metodyka zarządzania ryzykiem.
. Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
. Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
. Hierarchizacja ryzyka.
. Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
. Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
. Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.

10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO KLUCZOWY ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UJĘCIU OPERACYJNYM I ZARZĄDCZYM.
. Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
. Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
– Brainstorming – burza mózgów.
– Technika delficka.
– Porównania analogii.
– Metoda Crawforda.
– Analiza drzew decyzyjnych.
– Metody scenariuszowe.
– Lista zagrożeń.
– Mapa zakłóceń.
. Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka.

11. RYZYKA W ZARZĄDZANIU I KONTROLI.
. Czynniki ryzyka w kontroli.
. Kontrola menedżerska.
. Ryzyka menedżerskie.

12. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.

Trener biznesu, Wykładowca, Coach, Doradca HR, Menedżer. Autor ponad 100 artykułów o tematyce biznesowej (zarządzanie, motywowanie, sprzedaż, kierowanie zmianą i konfliktem, motywowanie, planowanie i organizacja  czasu). Absolwent podyplomowych studiów MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych menedżerskich studiów polsko-niemieckich Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu, podyplomowych studiów Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych studiów Komunikacja i Promocja w Biznesie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 6H!

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 19. maja cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.