Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH – NOWE OBOWIĄZKI GMIN

22 grudnia 2021_09:00 - 13:00

429zł(+VAT)

Termin: 22. grudnia 2021 r.  Cena: 429zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail:kwardzinska@res.edu.pl
Opis szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonariuszy straży gminnych danych zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracjach o wysokości opłaty oraz procedury i zasady kontroli a także weryfikacji wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.

Nowe obowiązki gmin w zakresie weryfikacji i kontroli umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, treści umów, przypadków wygaśnięcia umów, wezwań organu wykonawczego gminy do zmiany umowy. Omówione zostaną również nowe zasady obejmowania gminnym „systemem śmieciowym” nieruchomości niezamieszkałych, w tym nowe obowiązki właścicieli takich nieruchomości oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta – wprowadzane nowelizacją ustawy „śmieciowej”.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ – dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

– Brak zgody właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do gminnego systemu odpadowego
– Wyjście właściciela nieruchomości niezamieszkałej z gminnego systemu odpadowego – oświadczenie
– W jakim terminie właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zrezygnować z gminnego systemu odpadowego
– Obowiązek wójta/burmistrza/prezydenta informowania o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
– Ponowne przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu odpadowego
– Nowe zasady określania wysokości opłaty za odbiór worków bądź pojemników z odpadami komunalnymi – wysokość miesięcznej opłaty
– Nowe maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi
– Nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta kontroli postanowień indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych
– Wezwanie do wprowadzenia zmian w treści umowy indywidualnej zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne
– Wygaśnięcie umowy po bezskutecznym wezwaniu do wprowadzenia zmian i decyzja na wykonanie zastępcze
– Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych
– Czy nieruchomość wyłączona z gminnego systemu odpadowego musi mieć komplet pojemników i worków
– Deklaracja o wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałej – jaka wysokość opłaty
– Czy w przypadku oddawania przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej objętej systemem gminnym odpadów komunalnych do punktu skupu surowców wtórnych wykazuje w deklaracji tylko worki bądź pojemniki faktycznie oddane do systemu gminnego czy też wszystkie odpady komunalne powstające na terenie danej nieruchomości
– Jaka ilość pojemników bądź/i worków musi być ujawniona w deklaracji o wysokości opłaty
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować, że będzie oddawał tylko określone frakcje odpadów bądź tylko odpady zmieszane
– Postępowanie organu w przypadku złożenia deklaracji na jeden pojemnik lub worek
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi płacić za wszystkie odpady komunalne powstające na jego nieruchomości, czy tylko za oddane do systemu gminnego
– Decyzja o wysokości opłaty w przypadku niezłożenia deklaracji z nieruchomości niezamieszkałej
– Szacowanie ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych będących w systemie gminnym a także pozostających poza systemem gminnym
– Gdzie szukać informacji o ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych
– Decyzja o opłacie podwyższonej w przypadku oddawania przez właściciel nieruchomości pozostającej w systemie gminnym odpadów niesegregowanych, jak wysokość opłaty w treści decyzji
– Minimalne pojemności worków i pojemników do zbierania odpadów komunalnych określone w regulaminie a treść decyzji określającej wysokość opłaty dla właściciela nieruchomości niezamieszkałej będącej w systemie gminnym jak i pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Jaka ilość worków bądź/i pojemników będzie określona w decyzji wydanej przez organ
– Czy deklaracja zawiera dane o ilości pojemników bądź/i worków czy informację o ilości faktycznie powstających odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałej
– Czy gmina może odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację a nie złożyli pisemnej zgody na przystąpienie do systemu gminnego
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może w każdej chwili wystąpić z systemu gminnego
– Jaki dokument ma złożyć właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który zamierza wystąpić z systemu gminnego, od którego miesiąca dokonać odpisu w przypadku wystąpienia z systemu w trakcie miesiąca
– Czy właściciel nieruchomości mieszanej musi być w systemie gminnym
– Nieruchomość niezamieszkała a kilka deklaracji od firm prowadzących działalność na terenie tej nieruchomości
– Kilka deklaracji z budynku bądź budynków wielolokalowych
– Kto ma złożyć deklarację w przypadku, gdy jest kilka podmiotów gospodarczych na terenie jednej nierucvhomości
– Czy właściciele nieruchomości wyłączonych z gminnego systemu muszą segregować odpady komunalne
– Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu gminnego
– Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę czy także dowód uiszczania opłaty za oddawanie odpadów komunalnych
– Co w sytuacji, gdy właściciel nie ma umowy a ma dowody uiszczenia opłaty
– Kontrola segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach wyłączonych z systemu gminnego
– Gdzie szukać informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego
– Co może zrobić organ gminy w przypadku ujawnienia braku umowy i dowodów uiszczania opłat za oddawanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Decyzja o tzw. wykonaniu zastępczym
– Elementy decyzji, wysokość opłaty, wyposażenie w pojemniki bądź/i worki do zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty, terminy płatności oraz terminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z gminnego systemu odpadowego,
– Na jaki okres wydać decyzję na właściciela nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z systemu gminnego
– Co w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania decyzji właściciel nieruchomości wyłączonej z gminnego systemu odpadowego zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który jest strona decyzji ma obowiązek płacić za odbiór odpadów przedsiębiorcy czy też gminie
– Jak określić w treści decyzji wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Czy wydawać od razu decyzję czy też najpierw wezwać właściciela nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego do wykonania obowiązku
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej pozostający poza gminnym systemem odpadowym może wnieść o umorzenie opłaty
– Egzekwowanie obowiązków wynikających z decyzji o tzw. wykonaniu zastępczym wydanej na właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Kontrola wyposażenia nieruchomości w worki bądź pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
– Procedury kontroli – czy należy je opracować
– Kontrola osób fizycznych a podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obowiązków ustawowych
– Upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego
– Upoważnienie do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– Czy należy zawiadamiać o kontroli osoby fizyczne objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego
– Czy należy zawiadamiać o kontroli podmioty prowadzące działalność objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego
– Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
– Kiedy gmina musi rozpocząć kontrolę – terminy kontrolne w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza
– Protokoły kontroli osoby fizycznej jak i przedsiębiorcy objętych jak i wyłączonych z gminnego systemu odpadowego
– Czy kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie gminy
– Czy wymagana jest zgoda kontrolowanego na przeprowadzenie kontroli posiadania umowy i dowodów uiszczenia opłaty w siedzibie gminy – osoby fizyczne i przedsiębiorcy
– Czy kontrolę może prowadzić Straż Miejska/Gminna
– Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady do PSZOK-u
– Oddawanie niesegregowanych odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych gminnej jednostce organizacyjnej bądź przedsiębiorcy wpisanemu do RDR-u
– Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady z pominięciem przedsiębiorcy wpisanego do RDR-u lub gminnej jednostki organizacyjnej
– Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za oddawanie odpadów komunalnych – jak określić wysokość stawek
– Rozróżnienie stawek za odpady selektywne i oddawane w sposób niesegregowany w uchwale o górnych stawkach opłat
– Dane w rachunku wystawianego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym
– Elektroniczna ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy
– Kary grzywny nakładane na właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, kto nakłada, w jakiej wysokości

oraz inne ciekawe przypadki dotyczące odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących w systemie gminnym jak i właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.
Możliwość zadawania pytań, ponieważ to jest istotą prowadzonego szkolenia. Ważne jest podejście praktyczne do problemów pojawiających się w związku ze składanymi deklaracjami.

Robert Litwinek, praktyk, wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 08. grudnia cena to jedyne 409 zł/os!!

 

Możliwość zadawania pytań, ponieważ to jest istotą prowadzonego szkolenia. Ważne jest podejście praktyczne do problemów pojawiających się w związku ze składanymi deklaracjami.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ – dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.