Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

18 stycznia_09:00 - 12:30

425zł(+VAT)

Termin: 18. stycznia Miejsce: online Cena: 425 zł(+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników  gmin  u właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zadeklarowanego kompostowania bioodpadów powstających na nieruchomości,  wydawania decyzji określających wysokość opłaty podwyższonej za brak segregacji lub stwierdzających utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty ze względu na kompostowanie bioodpadów

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Zagadnienia szkolenia:

– kto ma obowiązek kontrolować segregacje odpadów komunalnych
– czy podmiot odbierający odpady komunalne kontroluje sposób segregacji
– obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
– czy obowiązek segregacji dotyczy również nieruchomości, które nie są w systemie gminnym
– jak ustalić zasady segregacji w gminie
– czy należy zasady określić segregacji – określenie warunków uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
– kolor pojemnika/ worka a brak segregacji odpadów
– czy w przypadku przekazania na przykład papieru w worku bądź pojemniku innym niż koloru niebieskiego, mamy do czynienia z brakiem segregacji odpadów
– selektywna zbiórka w PSZOKU i na nieruchomości
– jak stwierdzić brak segregacji w przypadku dwóch lub więcej deklaracji z budynku jednorodzinnego
– brak segregacji w budynkach mieszkalnych wielolokalowych – kto odpowiada, wyjątki
– brak segregacji na nieruchomościach niezamieszkałych
– stwierdzenie braku segregacji na nieruchomościach rekreacyjnych
– czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować tylko pojemnik na odpady zmieszane i ewentualnie worek na szkło
– kontrola segregacji odpadów przez pracowników urzędu gminy/miasta/strażników miejskich
– czy należy zawiadamiać o kontroli
– czy kontrole należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w obecności właściciela nieruchomości
– upoważnienia do kontroli, treść – wzór
– legitymacje służbowe do okazania w trakcie kontroli
– jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
– doręczanie protokołu z kontroli
– wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
– czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli
– odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli – kary pieniężne
– udział policji w czynnościach kontrolnych
– mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie segregacji odpadów, kto może nałożyć,
– czy segregację odpadów należy kontrolować na terenie posesji
– odpowiedzialność właściciela nieruchomości za utrudnienia podczas czynności kontrolnych
– czy podmiot odbierający odpady może zostawić odpady, które ni są posegregowane
– jakie obowiązki ma firma odbierająca odpady w zakresie weryfikacji poprawności segregacji odpadów
– powiadomienie wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości
– jak ma być treść i sposób powiadomienia
– czy gmina powinna określić sposób powiadomienia o przypadkach braku segregacji
– jakie czynności, mając na uwadze prawidłowa ocenę sposobu segregacji odpadów powinien podjąć podmiot odbierający odpady komunalne
– czy należy sporządzić protokół w czasie odbioru odpadów
– dokumentacja fotograficzna braku segregacji, ważne dane
– ochrona danych osobowych przy stwierdzaniu przestrzegania obowiązku segregacji odpadów
– umowa i siwz a obowiązek powiadomienia wójta/ burmistrza/ prezydenta przez podmiot odbierający odpady o stwierdzeniu braku segregacji
– wszczęcie postępowania w sprawie określenia opłaty podwyższonej za brak segregacji
– dowody w postepowaniu prowadzonym przez organ
– czy należy ponowić powtórzyć czynności kontrolne przed wydaniem decyzji
– czy decyzja o opłacie podwyższonej może być nałożona już po pierwszym stwierdzeniu braku segregacji odpadów komunalnych
– decyzje o opłacie podwyższonej dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i ryczałtowych
– na jaki okres można wydać decyzję na opłatę podwyższoną
– kiedy należy wszcząć postępowanie
– czy wydawać decyzję na każdy miesiąc
– możliwość złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z decyzja o opłacie podwyższonej
– kto kontroluje segregacje odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym
– sankcje za brak segregacji dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są w systemie gminnym
– wyższa cena za odbiór odpadów przy braku segregacji, jaki obowiązek ma firma odbierająca odpady z posesji, które nie są w systemie gminnym
– jak określić wysokość zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów
– co rozumie się pod pojęciem „wysokość zwolnienia proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”
– czy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w związku ze zwolnieniem z tytułu kompostowania
– kto może złożyć deklarację z informacją o kompostowaniu bioodpadów
– czy wszystkie nieruchomości mogą być wyposażone w kompostowniki
– komu przysługuje zwolnienie
– czy rada gminy musi określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady
– jak może wyglądać kompostownik
– czy w interesie gminy jest określanie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów
– czy właściciel nieruchomości musi kompostować wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości
– informacje zawarte w deklaracji składanej w związku ze zwolnieniem w części z opłaty – co ma być w deklaracji
– kary za nieprawdziwe dane zawarte w deklaracji dotyczące kompostowania bioodpadów
– od którego miesiąca organ ma dokonać odpisu ze względu na kompostowanie bioodpadów
– do kiedy właściciel nieruchomości może złożyć deklarację na kompostowanie
– kontrola prawdziwości danych dotyczących zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów
– czy wójt/ burmistrz/ prezydent ma obowiązek kontrolować dane w deklaracji dotyczące kompostowania
– czy podmiot odbierający odpady komunalne ma kontrolować z jakich nieruchomości oddawane są bioodpady
– czy podmiot odbierający odpady komunalne może otrzymać od gminy dane dotyczące informacji jakie nieruchomości kompostują bioodpady
– informacja podmioty obierającego odpady o odebraniu bioodpadów,
– czy obowiązki informacyjne dotyczące bioodpadów zamieścić w umowie z podmiotem odbierającym odpady na terenie gminy
– czy po złożeniu deklaracji o kompostowaniu, właściciel może oddawać bioodpady
– oddawanie bioodpadów do PSZOK a deklaracja
– weryfikacja z jakich nieruchomości oddawane są do PSZOK- u bioodpady
– „zamknięcie” PSZOKU przed bioodpadami
– oględziny na nieruchomości w razie weryfikacji prawdziwości deklaracji z informacja o kompostowaniu bioodpadów
– kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie kompostowania bioodpadów
– czy można i trzeba wejść na nieruchomość
– kontrola w dniu odbioru odpadów
– upoważnienia pracowników
– dowody w postępowaniu w sprawie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia
– za jaki miesiąc można wydać decyzje i do kiedy obowiązuje
– jaka decyzja w przypadku stwierdzenia braku kompostowania i zarazem braku segregacji odpadów komunalnych
– nowa deklaracja a wcześniejsza deklaracja uwzględniająca zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów
– kiedy właściciel nieruchomości może złożyć ponowną deklarację na zwolnienie
– decyzja organu czy nowa deklaracja w przypadku stwierdzenia, że bioodpady nie są kompostowane – ciekawe przypadki
– i inne ciekawe zagadnienia

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Możliwość zadawania pytań, ponieważ to jest istotą prowadzonego szkolenia. Ważne jest podejście praktyczne do problemów pojawiających się w związku ze składanymi deklaracjami.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

 

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 3. stycznia  cena szkolenia to jedyne 405 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

 

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.