Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

5 sierpnia_09:00 - 12:00

309zł(+VAT)

Termin: 05. sierpnia Miejsce: ON-LINE Cena: 309zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Podstawy prawne kontroli punktów sprzedaży (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).
2. Zakres przedmiotowy kontroli –zasady i warunki korzystania z zezwolenia, do których przestrzegania jest zobowiązany przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Zakres podmiotowy kontroli – organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli.
4. Reklama napojów alkoholowych
5. Kontrola składanych oświadczeń za korzystanie z zezwolenia (z uwzględnieniem stanowiska NIK)
6. Analiza orzecznictwa i doktryny
7. Analiza prawdopodobieństwa, prawne elementy zawiadomienia o kontroli, upoważnienie, obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy

Pedagog, coach, superwizor

 1. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Programów Lokalnych i Regionalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006 – 2008, od 2008 członek Zespołu;
 2. od 1999 do 2001 roku – kierownik programu szkoleniowego dla gminnych koordynatorów, pełnomocników burmistrzów, wójtów i prezydentów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „STRATEGIA”;
 3. członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 4. Organizator i twórca programów szkoleniowych dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wybranych grup zawodowych;
 5. Członek Zespołu ds. Strategii Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010 przy Ministrze Zdrowia RP;
 6. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie (od 1984r. do chwili obecnej)
 7. Członek Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 2014r., do chwili obecnej;
 8. Członek Zespołu ds. Opracowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015 – 2019”;
 9. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego przez Prezydenta Miasta Olsztyna na mocy uchwały Rady Miasta Olsztyna 2011r. (obecnie)

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 08. lipca cena szkolenia to jedyne 269 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 22. lipca cena szkolenia to jedyne 289 zł/os!

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.