Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

„Kontrakt socjalny jako narzędzie diagnostycznej i element aktywizacji klienta pomocy społecznej”

4 października 2021_09:00 - 14:00

399zł(+VAT)

Termin: 04. października  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Kadra pomocy społecznej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni).

Wzmacnianie potencjału pracownika, podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych pracownika, rozwijanie posiadanych umiejętności zawodowych, lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych, optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i możliwości, rozwijanie metodyki pracy i wdrażanie nowatorskich rozwiązań (metod/form/narzędzi) w pracy.

Rozpoczęcie szkolenia .

 • Przedstawienie tematu, organizacji szkolenia, poznanie się grupy (Ćwiczenie grupowe Praca indywidualna)
 • Omówienie kontraktu socjalnego jako narzędzia w pracy socjalnej – poznanie roli kontraktu socjalnego oraz jego miejsca w procesie działania metodycznego pracownika socjalnego, atuty i ograniczenia w stosowaniu (dyskusja moderowana, Ćwiczenia).
 • Kontrakt socjalny w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach prawnych ( wykład).

Przerwa

 • Etapy zawierania kontraktu socjalnego, skuteczne negocjowanie zapisów, wskazówki do zawierania kontraktu socjalnego (Wykład)
 • Zaplecze do zawierania kontaktu z klientem – zasoby własne pracownika zasoby OPS, zasoby środowiskowe (Ćwiczenia)
 • Formułowanie oceny sytuacji osoby/ rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, z którą zawierany jest kontrakt socjalny (Dyskusja moderowana, ćwiczenia)
 • Obszary diagnozowania sytuacji klienta – na przykładzie wybranej grupy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej (Dyskusja moderowana, ćwiczenia)

Przerwa

Kontynuacja szkolenia

 • Wyznaczanie celów i określanie efektów działań w kontrakcie socjalnym (Dyskusja moderowana, ćwiczenia)
 • Zasady, zakres i sposoby dokonywania oceny działań, podejmowanych przez strony kontraktu  ( wykład, ćwiczenia).
 • Praca z trudnym klientem np. osobą łamiącą zasady współpracy – motywowanie do działania, monitorowanie realizacji zadań, konsekwencje braku współdziałania (Dyskusja moderowana).
 • Podsumowanie

Zakończenie szkolenia

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Twórca autorskich programów
i projektów, autor/współautor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Pełnił funkcję m.in. koordynatora merytorycznego projektu systemowego,  koordynował/sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją projektów konkursowych (SPO RZL, EQUAL, PO KL). Posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi (takich jak instytucje, firmy, organizacje pozarządowe). Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizującą wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu wchodzą m.in. asystenci rodziny, psycholodzy, pedagodzy, mediatorzy, terapeuci, doradcy zawodowi czy trenerzy pracy). Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 25 sierpnia 2021 r. cena za osobę to jedyne 319 zł.

Przy zgłoszeniu do 05 września 2021 r. cena za osobę to jedyne 349 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – cena za osobę to jedyne 299 zł.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.