Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KONFERENCJA: USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. I. Zasady wywłaszczania, ustalania odszkodowania i zwrotu wywłaszczoncyh nieruchomości. II. Zasady scalania i podziału gruntów oraz pierwokupu nieruchomości.

21 kwietnia_08:00 - 15:30

529zł

Termin: 21 kwietnia Miejsce: online Cena: 529 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cele szkoleniaProgram całej konferencji i poszczegółnych blokówProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Konferencja podzielona jest na 2 bloki tematyczne, przy czym można skorzystać tylko z jednego.

CENA I bloku: 299 zł

CENA UCZESTNICTWA W CAŁEJ KONFERENCJI: 529 zł

Celem jest zapoznanie uczestników z wszystkimi najważniejszymi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarówno praktyczne wyjaśnienie wszystkich pojęć i definicji jak również wszelkich kluczowych procedur w oparciu o te regulacje prawne. Program obejmuje m.in. zarządzanie i zbywanie nieruchomości publicznych, kwestie użytkowania wieczystego jak również proces wywłaszczeń. Wreszcie celem zajęć jest zapoznanie uczestników z konkretnymi kazusami jak orzecznictwem organów i sądów.

BLOK I (8:00 – 11:30)

ZASADY WYWŁASZCZANIA, USTALANIA ODSZKODOWANIA  I ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI

1. Przesłanki prawne (powody) wywłaszczenia nieruchomości.
2. Rokowania w procedurze wywłaszczeniowej.
3. Wszczęcie postępowania.
4. Elementy wniosku wywłaszczeniowego.
5. Załączniki do wniosku wywłaszczeniowego.
6. Wpis w księdze wieczystej w wyniku działań wywłaszczeniowych.
7. Rozprawa administracyjna jako obligatoryjny element w procedurze wywłaszczeniowej.
8. Postępowanie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
9. Decyzja o wywłaszczeniu.
10. Konsekwencje wywłaszczenia dla gruntów sąsiednich. Służebności.
11. Przejście prawa własności. Wygaśnięcie użytkowania.
12. Niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.
13. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości a wpis w księdze wieczystej.
14. Szczególne okoliczności wywłaszczeń.
a. Art. 124 [Wywłaszczenie przez ograniczenie] b. Art. 124b [Udostępnianie nieruchomości] c. Art. 124c [Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości] d. Art. 125 [Ograniczenie] e. Art. 126 [Siła wyższa; zagrożenie] 15. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
16. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

BLOK II (12:00 – 15:30)

ZASADY SCALANIA I PODZIAŁU GRUNTÓW  ORAZ PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI

1. Procedura scalania i wymiany gruntów na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. Podobieństwa i różnice obu procedur.
2. Zakres zastosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami w procedurze scalania i podziału gruntów.
3. Kompetencje gminy w procesie scalania i podziału.
4. Uczestnicy postępowania.
5. Uchwała o scaleniu i podziale.
6. Wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie dróg istniejących. Zamiana nieruchomości.
7. Odszkodowanie.
8. Opłaty adiacenckie.
9. Akty wykonawcze – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości.
10. Prawo pierwokupu nieruchomości:
a. przesłanki pozytywne,
b. przesłanki negatywne,
c. przesłanki dodatkowe.

Adwokat, szkoleniowiec i publicysta. Członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni pracownik instytucji publicznych. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

                             SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.