Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kolejne rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym od wynagrodzeń planowane od 01.07.2022 r. oraz w rozliczaniu składki zdrowotnej od wynagrodzeń od 01.07.2022 r.

13 czerwca_09:00 - 14:00

399zł

Termin: 14 kwietnia Cena: 399zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Od 01.07.2022 r. planowane jest wprowadzenie kolejnych, obiecanych przez rząd, zmian w systemie podatkowym dotyczące ustalania wynagrodzeń.
Ponieważ ustawodawca zakłada nałożenie na płatników podatku od wynagrodzeń nowych obowiązków istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do wprowadzenia nowych przepisów.
Planowana jest zmiana w ustalaniu zaliczki PIT w zakresie:
1. uchylenie skomplikowanych przepisów dot. mechanizmu przedłużania poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy czy tzw. ulgi dla klasy średniej
2. zmiany w skali podatkowej
3. nowa wysokość oraz nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek
4. zmiany w stosowaniu zryczałtowanych kosztów stosowania przychodu
5. zmiany we wspólnym opodatkowaniu, w tym samotnych rodziców
6. uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego
7. doprecyzowanie przepisów w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT
8. przepisy przejściowe

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń:

I. Zostają uchylone:
1. Mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
w trakcie 2022 r.
2. Ulga dla pracowników (tzw. „ulga dla klasy średniej”)

II. Pozostaje kwota graniczna od której pobierana jest niższa stawka podatku oraz kwota wolna od podatku

III. Wprowadzono zmiany w zakresie:

1. Skali podatkowej
a. obniżenia stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%
b. obniżenie kwoty zmniejszającej podatek

2. Stosowania kwoty zmniejszającej podatek
a. rozszerzenie katalogu podatników wobec, których ma zastosowanie kwota zmniejszająca podatek
b. swobodne decydowanie przez podatnika o zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek
c. kilku płatników a jedna kwota zmniejszająca podatek
d. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika
e. rozszerzenie obowiązków płatnika w tym zakresie
f. jaką kwotę zmniejszającą podatek zastosujemy w rozliczeniu rocznym?
g. przepisy przejściowe

3. Znowelizowane zasady stosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu

4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
a. płatnicy, których to zwolnienie dotyczy
b. sytuacje, w których można złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki PIT
c. możliwość wycofania wniosku o niepobieranie zaliczek PIT
d. zasady rozliczania wynagrodzenia po wycofaniu wniosku

5. Nowelizacja zasad wspólnego rozliczenia się:
a. przywrócenie możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów samotnych rodziców
b. realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku podatkowego przez samotnych rodziców wspólnie rozliczających się z dzieckiem
c. zmiana zasad normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów
niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
d. doprecyzowanie przepisów w celu wyeliminowania wątpliwości dot. preferencyjnego rozliczenia małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

6. Zmiana kryterium dochodowego pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka, warunkującego możliwość:
a. preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dzieci
b. skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+
c. skorzystania z podatkowej ulgi na dzieci
d. nowe zasady ustalania kwoty warunkującej skorzystanie z preferencji podatkowych

7. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych
a. poszerzenie zwolnień (ulga dla młodych, ulga na powrót, PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla pracujących seniorów) o nowy rodzaj przychodów
b. doprecyzowanie zasad korzystania z PIT-0 dla pracujących seniorów – od 01.01.2023 r.
c. zmiana w wysokości kwoty zwolnienia świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem prawnym
d. podwyższenie kwoty wartości finansowanych posiłków udostępnianych pracownikom zwolnionych ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – od 01.03.2022 r.

8. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego
a. ujednolicenie zasad składania wniosków i oświadczeń
b. doprecyzowanie zasad stosowania wniosków i oświadczeń przez płatników PIT
 wycofanie lub zmiana złożonych wniosków lub oświadczeń
 wprowadzenie zasad stosowania wniosków i oświadczeń po ustaniu stosunku prawnego
c. nowe obowiązki płatników

9. Nowa stawka zryczałtowanego podatku dochodowego dla przychodów nieprzekraczających 200 zł

10. Nowe szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne

I. Doprecyzowanie przepisów w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
II. Zmiana doprecyzowująca przepisy w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 23 MAJA CENA SZKOLENIA

TO 359 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.