Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kodeks postępowania administracyjnego dla gmin w pigułce

24 lutego_09:00 - 15:00

495zł (+VAT)

Termin: 24. lutego Miejsce: Wrocław Cena: 495 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Burak
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Zwięzłe przedstawienie najważniejszych z punktu widzenia orzekania w organie I instancji przepisów i instytucji k.p.a. Poznanie przydatnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników, a także wskazanie licznych praktycznych rozwiązań problemów zasygnalizowanych przez prowadzącego.

Nowo przyjęci pracownicy Urzędów Gmin. Pracownicy organów I instancji, którzy chcą odświeżyć i usystematyzować swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wstęp i zagadnienia ogólne.
1. Zakres obowiązywania kpa.
2. Pojęcie sprawy administracyjnej oraz postępowania administracyjnego.
3. Ogólne zasady postępowania administracyjnego oraz ich praktyczne znaczenie dla organu prowadzącego sprawę, w tym zmiany w zakresie zasady pisemności, czy też zasada oceny działania urzędów i pracowników tych urzędów.
4. Przykłady zastosowania zasad ogólnych w praktyce i konsekwencje ich naruszenia.
5. Pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
6. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
7. Strona postępowania administracyjnego.
8. Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

II. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
1. Moment wszczęcia postępowania i przypadki, kiedy można odmówić wszczęcia postępowania.
2. Interes prawny w trakcie postępowania administracyjnego.
3. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pisma. Termin uzupełnienia braków formalnych pisma.

III. Postępowanie przed organem I instancji.
1. Terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji późniejszego załatwienia sprawy.
2. Pojęcie bezczynności i przewlekłości postępowania oraz wskazówki, jak ich unikać.
3. Instytucja ponaglenia organu.
4. Obliczanie terminów w praktyce.
5. Doręczenia – różne sposoby.
6. Problem doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi.
7. Zawiadomienie stron o rozstrzygnięciu sprawy lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.
8. Zasady postępowania dowodowego oraz rodzaje dowodów z praktycznym omówieniem (w tym zasada wyjaśniania wątpliwości na rzecz strony).
9. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem – jakie dokumenty i w jakim celu, problemy praktyczne.
10. Zawieszenie postępowania po nowelizacji i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
11. Formy współdziałania, w tym posiedzenie w trybie współdziałania.
12. Postępowanie uproszczone i milczące załatwienie sprawy – zagadnienia ogólne.
13. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – osoba mediatora, mediacja w toczącym się postępowaniu, poufność mediacji, sposoby jej zakończenia i związane z nią koszty.
14. Administracyjna kara pieniężna – wskazanie zasad nakładania lub wymierzania kar i udzielania ulg w jej wykonaniu.

IV. Czynności materialno-techniczne postępowania.
1. Metryka sprawy – praktyczne aspekty prowadzenia metryki.
2. Protokoły – przypadki sporządzania, zawartość, elementy formalne, o których warto pamiętać, praktyczne wskazówki przy sporządzaniu.
3. Adnotacje i notatki urzędowe jako przydatne narzędzia.
4. Podpis, parafka, pieczątka i pieczeć w postępowaniu administracyjnym.
5. Jawność akt postępowania i związane z nią problemy praktyczne – udostępnianie akt, warunki odmowy, prośby o kopie lub odpisy.

V. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie
1. Możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
2. Elementy konieczne decyzji, a elementy obligatoryjne decyzji.
3. Wadliwość w elementach decyzji i skutki tej wadliwości (w tym możliwość poprawy decyzji przez organ I instancji).
4. Zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia.
5. Decyzja prawomocna, a decyzja ostateczna
6. Ugoda administracyjna i przypadki jej zastosowania.
7. Milczące załatwienie sprawy – założenia i przykłady rozwiązań praktycznych

VI. Postępowanie odwoławcze i postępowania nadzwyczajne
1. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny,
2. Rozstrzygnięcia organu II instancji w postępowaniu odwoławczym
3. Uchylanie decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia jako wyjątek od reguły. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
4. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji – wytyczne organu odwoławczego do sądu administracyjnego.
5. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia, wygaszenie decyzji – najważniejsze informacje.

VIII. Skargi, wnioski, petycje i zaświadczenia.
1. Skarga – jej przedmiot, sposób rozpoznania i rozstrzygnięcie.
2. Wniosek – jego przedmiot, sposób rozpoznania i rozstrzygnięcie.
3. Petycja – odróżnienie od skarg i wniosków.
4. Zaświadczenie – czym jest, przesłanki wydania i odmowy wydania, tryby odwoławcze.

IX. Pytania uczestników (zadawane indywidualnie) i dyskusja.

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016), gdzie także zajmował się w praktyce tematyką dot. kontroli decyzji organów I instancji i trybów nadzorczych. Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. W latach 2016-2019 radca prawny jednego z Urzędów Gminy w woj. małopolskim. Szkolenia dot. problematyki kodeksu postępowania administracyjnego prowadził już w wielu miastach Polski, w tym m.in. Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie, Lublinie, gdzie szkolił pracowników urzędów gmin, powiatów oraz Wód Polskich. Wiedza zdobyta w trakcie tych szkoleń, będąca wynikiem udzielania odpowiedzi na rozliczne pytania i problemy zgłaszane przez ich uczestników, pozwoli na pełne omówienie prezentowanego na szkoleniu tematu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20. stycznia cena szkolenia to 455 zł/os!

 

Szczegóły

Data:
24 lutego
Czas:
09:00 - 15:00
Koszt:
495zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , , ,

Miejsce

Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
ul. Racławicka 15-19
Wrocław, dolnośląskie 50-149 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.